Vânzarea terenurilor agricole. Ce atribuții revin primăriilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Normele metodologice pentru aplicarea legii privind vânzărea terenurilor agricole situate în extravilan prevăd obligația primăriilor de a organiza şi gestiona un Registrul local special de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport de hârtie şi în format electronic.

Primăriilor le revine sarcina de a înregistra cererea vânzătorului, însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele justificative, de a afişa oferta de vânzare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, potrivit documentului citat, pus în dezbatere public de Ministerul Agriculturii. Pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare, actele de proprietate anexate, declaraţia pe propria răspundere a vânzătorului, extrasul de carte funciară si planul cadastral, precum şi pe baza datelor din Registrul Agricol, evidenţele fiscale şi de stare civilă sau a altor documente relevante care se află la dispoziţia primăriei, întocmesc lista preemptorilor şi o transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale după caz.

Lista preemptorilor se afişează la sediul primăriei şi după caz, pe site-ul propriu.

Totodată, primăriile transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale după caz, dosarul tuturor actelor necesare vânzării terenurilor agricol. Ulterior, primăriile înregistrează şi afişează la sediul propriu şi pe site-ul propriu, după caz, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinşi în lista preemptorilor sau de oricare alţi preemptori necuprinşi în listă şi care dovedesc ulterior intocmirii listei această calitate prin acte justificative, în vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru oferta de vânzare în cauză.

Apoi, primăriile transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale după caz, în copie, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori, însoţite de documentele necesare vânzării terenurilor agricole. În plus, primăriile adoptă măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea la sediul primăriei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune şi de alegere a potenţialului cumpărător, cu respectarea legii, încheie procesul – verbal de constatare a derulării fiecărei etape procedurale, prin care se consemnează în detaliu, activităţile şi acţiunile desfăşurate.

După comunicarea şi înregistrarea deciziei privind alegerea de către vânzător a preemptorului potenţial cumpărător, primăriile transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale după caz, numele şi datele de identificare ale acestuia, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale încheiate.

În cazul în care nici un preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea terenului este liberă în condiţiile legii, eliberează vânzătorului o adeverinţă care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune şi că terenul este liber la vânzare, pentru suprafaţa şi la preţul prevăzut în oferta de vânzare. O copie a acesteia, însoţită de copiile tuturor proceselor-verbale, este transmisă structurii centrale, respective structurilor teritoriale, după caz.

Toate aceste sarcini care revin primăriilor prin legea privind vânzarea terenurilor agricole vor fi puse în executare de personalul din aparatul de specialitate al primarului.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE