Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile prin submăsura 4.1 „Investiții în ferme”

Facebook
Twitter

În cadrul Submăsurii 4.1 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României. Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/ sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 1. Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;
 2. Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat. În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile următoarele investiţii:
  1.  înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
  2.  etichetarea (crearea conceptului care intră pe cheltuiala necorporală).
 3. Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv. Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar. Consultați AICI baza de date cu prețuri de referință, realizată de AFIR;
 4. Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: autocisterne, autoizoterme, mijloace de transport animale/ păsări/ albine;
 5. Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014‐2018):
  1. Înființare de plantații pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;
  2. Înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă, inclusiv costuri pentru defrișare, material de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;
  3. Contribuția în natură în cazul înființării/înlocuirii plantațiilor de struguri de masă este eligibilă cu respectarea art 69 din R nr. 1303/2013.
 6. Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) și investiții determinate de conformare cu noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole;
 7. Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Poate te interesează și:

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:

 1. sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020;
 2. sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic , document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 3. sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
 4. sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții ‐ montaj.

Cheltuielile de consiliere şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respect condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple. Procentul ce poate fi acordat se stabilește în funcție de tipul şi de complexitatea proiectului.

Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiţie realizată din cheltuielile neeligibile. Prin submăsura 4.1 nu „Investiții în ferme” se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

 1. Achiziţia de clădiri;
 2. Construcția și modernizarea locuinței;
 3. Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
 4. Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrările aferente înființării acestor culturii);
 5. Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
 6. Cheltuielile cu achiziția de cap tractor.

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

 1. cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 2. cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 3. cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 4. cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 5. cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
  • dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
  • o achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite
  • o taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
  • o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
 6. Cheltuielile cu investițiile în cadrul exploatațiilor pomicole sprijinite prin intermediul submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE