Peste 72 de milioane de euro pentru investiții în sectorul vegetal prin PNDR 2014-2020: cum se va face selecția proiectelor

Facebook
Twitter

S-a lansat sesiunea de primire a cererilor de finanțare pentru primele măsuri din PNDR 2014 – 2020, printre care și 4.1 – „Investiții în exploatații agricole”. Fondurile vor putea fi folosite pentru investiții în sectorul vegetal și zootehnic.

Pentru cei care doresc să acceseze fonduri europene nerambursabile pentru agricultură prin submasura 4.1 – „Investiții în exploatații agricole” pentru ferme din sectorul vegetal, vă prezentăm cele mai importante elemente din Ghidul Solicitantului (varianta consultativă), publicat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), cu privire la criteriile de selecţie ale proiectului.

Pentru a fi admise pentru evaluare, cererile de finanţare trebuie să îndeplinească  punctajul  aferent pragului de calitate lunar precizat în anunţul licitaţiei anuale de proiecte si obținut prin autoevaluare. Cererile de finanţare care nu îndeplinesc această condiţie vor rămâne într-o Listă a proiectelor amânate.

Este important ca, înainte de depunerea cererii de finanţare, beneficiarul să identifice, obiectiv, punctajul pe care cererea o întruneşte şi să-l menţioneze în cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”.

Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie:

1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii:

Exploatația agricolă având dimensiunea economică între  12.000 – 25.0000 SO (valoarea producției standard).

 1. 12.000-≤50.000                15 p
 2. >50.000-≤100.000          13 p
 3. >100.000 -≤ 250.000     11 p

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum: sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material săditor)

 1. legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material săditor și ciupercăriile din spaţiile climatizate:
   • sămânță          15 p
   • producție        14 p

2. plante oleaginoase și proteice     13 p

3. cereale și cartofi                                 11 p

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare cultura  majoritară din punct de vedere  al dimensiunii economice (SO) în total dimensiune economică (peste 50%) . Daca nu există nici o cultură majoritară, nu se acordă punctaj. Producerea de materialul săditor se sevaluează la criteriul nr. 1- producție.

3.  Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției agricole primare cu procesarea și/sau comercializarea 

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează:

 1. producție agricolă primară – procesare – comercializare.                                                 20 p
 2. producție agricolă primară – procesare.                                                                                     18 p
 3. integrare producție, procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA.    16 p
 4. integrare producție și procesare prin membrii din cadrul OIPA.                                     14 p

„În cazul criteriului 1 și 2, obligatoriu se va integra producția cu procesarea în cadrul exploatației agricole, iar în ceea ce privește comercializarea, aceasta se poate realiza fie în mod direct de către fermier către consumatorul final, fie prin vânzarea către consumatorul final prin intermediul a cel mult un intermediar (dovedite prin intermediul unor pre/contracte încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități turistice, restaurante etc.). Intermediarul cu care beneficiarul are pre-contract comercializează aceste produse direct către consumatorii finali. În cazul criteriului nr. 3 (referitore la membrii OIPA) fermierul membru OIPA, beneficiar de fonduri, demonstrează că procesează și comercializează prin intermediul altor membrii OIPA, iar în cazul criteriului 4, beneficiar de fonduri, demonstrează că procesează prin intermediul altor membrii OIPA”, se precizează în Ghidul Solicitantului (varianta consultativă), publicat de AFIR.

În toate cazurile, peste 50% din producția proprie trebuie să fie procesată pe lanț ( în propria exploatație, în cazul criteriilor 1 și 2 sau prin intermediul altor membrii OIPA, în cazul criteriului 3 și 4).

4. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Solicitanții sunt Grupuri de producători sau cooperative

 1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole având dimensiunea sub 12 000 SO;           20 p
 2. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între 12 000 -≤  50 000 SO;            18p
 3. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între 50.000 -≤  100.000 SO.                      16 p

Forma asociativă va avea dimensiunea exploatației compusă în proporție de cel puțin 50% din cumulul dimensiunilor economice ale exploatațiilor agricole care se încadrează în segmentul dimensiunii economice aferente criteriului.

5. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate

 1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA)  10 p
 2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA)    9 p

Investiţiile în spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat și se acordă automat punctajul aferent primului criteriu.

6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole

Solicitantul deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, în funcție de:

 1. studii superioare                                  10 p
 2. studii liceale sau postliceale            8 p
 3. școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol            6  p

Documentul care atestă formarea profesională trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificare.

7. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă.

Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă asigură în urma unei evaluări ex-ante posibile economii de apă de:

 1. peste 20%;       5 p
 2. >10%- ≤20%   3 p

8. Principiul soiurilor autohtone

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/deține/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-economice că va păstra şi dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare a proiectului. Max. 5 p

Punctajul se va acorda proporțional în funcţie de ponderea nucleului soiurilor autohtone exprimate în SO din total dimensiune economică a exploatației.

Soiurilor autohtone  se regăsesc în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România/Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) – aprobat anual.

Acest criteriu se aplică doar în cazul modernizărilor exploatațiilor agricole.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE