Ministerul Mediului: sprijin de 3,5 milioane de lei, pentru instalarea de garduri electrice

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministrul Mediului supune dezbaterii publice un program de ajutor pentru instalarea de garduri electrice, de protectie impotriva animalelor salbatice, in valoare de 3,5 milioane de lei pe beneficiar.

In propunerea publicata pe site-ul Ministerului Mediului, sunt prezentate criteriile de eligibilitate ce trebuie indeplinite de beneficiari, derularea programului de finantare, dar si actele necesare pentru obtinerea sprijinului.

Sprijin garduri electrice -Obiectul, scopul si indicatorul de performanta

(1) Obiectul programului il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile din Fondul pentru mediu pentru: achizitia, instalarea de echipamente si/sau montajului de dispozitive de tipul gardurilor electrice (generator impulsuri, role fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric si tija impamantare) ori a altor mijloace, permise de lege, destinate alungarii sau impiedicarii patrunderii animalelor din speciile de fauna de interes cinegetic in interiorul culturilor sau asezarilor;

efectuarea de lucrari de imprejmuire ori instalare de garduri la limita culturilor sau asezarilor aflate in zone populate cu animale din specii de fauna de interes cinegetic ori amplasate pe traseele acestora.

Cheltuieli eligibile in cadrul programului

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile urmatoarele:

a) cheltuielile pentru proiectare, asistenta tehnica sistudii;

b) documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii ori pentru taxe apentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare, astfel cum sunt prevazute la subcapitolele nr. 3.2 si 5.2.5 din continutul-cadru al devizului general al obiectivului de investitii aprobat prin anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) cheltuielile pentru investitia de baza, dintre cele prevazute la art. 2 alin. (1);

d) cheltuieli cu manopera / lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier;

e) cheltuieli pentru informare si publicitate conform capitolului nr. 5.4 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) TVA aferenta cheltuielilor eligibile ale proiectului, in conditiile in care aceasta a fost solicitata si nu este recuperabila, rambursabila sau compensata prin orice alte mijloace, potrivit prevederilor legale;

(2) Cheltuielile cu montajul/instalarea/construirea, realizate in regie proprie, nu sunt eligibile.

(3) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de echipamente / dispozitive sunt eligibile daca produsele achizitionate sunt noi.

Citeste si: Ministrul Mediului: crescatorilor le este tot mai greu sa gaseasca ciobani. Problema, legata de atacul des al ursilor

Sprijin garduri electrice -Criterii de eligibilitate a solicitantului

(1)Este considerat eligibil solicitantul care indeplineste urmatoarele conditii:

a) este autoritate a administratiei publice centrale / locale, institutie publica sau regie autonoma din subordinea autoritatilor administratiei publice centrale / locale cu sediul in Romania;

b) este proprietar/coproprietar/administrator al imobilului-teren pe care se implementeaza proiectul, detinator al unui drept de proprietate publica /administrare al imobilului-teren pe care se implementeaza proiectul;

c) are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezulta din cererea de finantare, in situatia in care imobilul-teren pe care se implementeaza proiectul este detinut in coproprietate;

d) isi da acordul cu privire la prelucrarea de catre AFM a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in ghid sau in scopul elaborarii de situatii si statistici;

e) nu figureaza, la momentul depunerii cererii de finantare, cu obligatii fiscale restante la bugetele administrate de organele fiscale centrale si de organele fiscale locale, definite potrivit art. 1 pct. 31 si 32 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) nu figureaza, la momentul depunerii cererii de finantare, cu obligatii fiscale restante la bugetul Fondului pentru mediu;

g) nu a fost condamnat pentru infractiuni impotriva mediului, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitive;

h) nu figureaza cu fapte inscrise in cazierul fiscal;

(2) In cazul in care exista mai multi coproprietari asupra imobilului pe care se doreste implementarea proiectului, se va depune o singura cerere de finantare in cadrul Programului.

(3) In cazul in care imobilul pentru care se doreste obtinerea finantarii este dat in administrare, solicitant eligibil este titularul dreptului de administrare.

Sprijin garduri electrice – Criterii de eligibilitate a proiectului

(1) Este eligibil proiectul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) imobilul-teren pe care se implementeaza proiectul este in domeniul public;

b) imobilul-teren pe care se implementeaza proiectul se afla in proprietatea publica/administrarea

solicitantului si/sau a autoritatilor deliberative ale acestuia;

c) imobilul-teren pe care se implementeaza proiectul nu este afectat de sarcini in favoarea unei entitati care desfasoara activitati economice, in sensul prevazut in cadrul legal referitor la ajutorul de stat;

imobilul-teren pe care se implementeaza proiectul nu face obiectul unui litigiu incurs de solutionare la instantele judecatoresti, al vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;

d) este implementat pe teritoriul Romaniei;

e) cuprinde masuri dintre cele prevazute la art. 2 alin. (1), destinate alungarii sau impiedicarii patrunderii animalelor salbatice in interiorul culturilor sau asezarilor; in cazul imprejmuirilor / gardurilor, acestea trebuie realizate din materiale care trebuie sa se integreze in peisajul natural;

f) imobilul-teren pe care se implementeaza proiectul se afla in zone populate cu animale din specii de fauna de interes cinegetic ori sunt amplasate pe traseele acestora, conform declaratiei solicitantului cuprinsa in cererea de finantare.

(2) Echipamentele/dispozitivele/materialele achizitionate in cadrul proiectului trebuie sa fie noi.

Etapele programului

Etapele programului sunt urmatoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a AFM a a informatiilor necesare demararii programului si de deschidere a sesiunii de finantare;

b) sesiunea de depunere a cererilor de finantare;

c) selectia cererilor de finantare;

d) depunerea dosarelor de finantare;

e) analiza dosarelor de finantare;

f) comunicarea rezultatelor analizei dosarelor de finantare;

g) depunerea si solutionarea contestatiilor;

h) evaluarea dosarelor de finantare in urma solutionarii contestatiilor;

i) incheierea contractelor de finantare;

j) implementarea proiectelor;

k) monitorizarea proiectelor.

(2) Activitatile aferente etapei prevazuta la alin. (1) lit. c), e) si j) se pot realiza prin externalizarea serviciilor sau prin cooptarea de personal din alte institutii publice sau autoritati publice centrale, cu aprobarea conducatorilor acestora.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE