În data de 3 iunie 2014, în Plenul Parlamentului a fost votată legea referitoare la aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, care este transmisă spre promulgare către Președinția României.

Iată cele mai importante modificări aduse prin noua lege a pajiștilor:

 • a fost completată definiția utilizatorului de păşuni şi fâneţe – crescătorul care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeței agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale aflate în proprietatea sa sau prin cosire cel puţin o dată pe an;
 • s-a introdus obligația Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de a centraliza anual suprafeţele din categoria de folosinţă pajişti pentru menţinerea suprafeţei totale ocupată cu pajişti în România la data de 1 ianuarie 2007, prin intermediul registrului agricol;
 • se clarifică faptul că prevederile ordonanței se referă la pajiştile situate în extravilan;
 • referitor la contracte s-a modificat perioada de concesiune/închiriere, respectiv cuprinsă între 7 şi  10 ani, întrucât beneficiarul pajiştilor îşi întocmeşte un plan de dezvoltare pentru care solicită resurse;
 • se instituie obligația Consiliilor locale de a aproba un regulament de păşunat, valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză;
 • se reglementează faptul că obligația asigurării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha sau să efectueze o cosire cel puţin o dată pe an, în vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, persoanele fizice şi juridice proprietari/utilizatori de pajişti, începând cu anul de cerere 2014;
 • se reformulează contravenția referitoare la circulația pe pajiști cu mijloacele de transport;
 • se mai introduce o excepție pentru posibilitatea schimbării categoriei de folosință, respectiv terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • preţul concesiunii/închirierii se stabileşte ţinând cont de echilibrul financiar între valoarea producţiei de iarbă disponibilă  şi obligaţiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiştii permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral;
 • unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale au obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor permanente,  amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • concesiunea/închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor se face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE.