Cum se va aplica legea certificatelor de depozit

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică normele metodologice de aplicare a legii privind certificatele de depozit.

Potrivit acestui document, licenţa de depozit se acordă după verificarea modului de îndeplinire a condiţiilor/obligaţiilor financiare şi de performanţă tehnică pentru siguranţa alimentelor, gradare şi depozitare, prevăzute de prezentele norme. Verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit se realizează de către entităţile mandatate în acest scop de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

În vederea acordării licenţei de depozit pentru seminţele de consum, se înfiinţează Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit, care se organizează şi funcţionează în cadrul ministerului de resort şi are următoarele atribuţii principale:

  • verificarea rapoartelor şi a documentaţiei aferente primite de la entităţile mandatate, cu privire la îndeplinirea condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit;
  • analizarea aplicării măsurilor de remediere a deficienţelor constatate, de suspendare sau anulare a licenţei de depozit;
  • prezentarea de propuneri ministerului de resort privind acordarea/suspendarea/anularea licenţelor de depozit.
  • coordonarea sub aspect metodologic, a activităţii entităţilor mandatate de ministerul de resort cu privire la îndeplinirea condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit, cât şi monitorizarea stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite.

Între sesiunile Comisiei, desfăşurarea activităţii este asigurată de structura cu atribuţii privind depozitarea din cadrul direcţiei tehnice de specialitate din MADR. Din componenţa Comisiei fac parte 4 membri desemnaţi de ministerul de resort şi 11 membri desemnaţi de asociaţiile profesionale/patronale cu activitate în domeniul producţiei, depozitării, comercializării, procesării seminţelor de consum, de bursele de mărfuri autorizate potrivit prevederilor Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri, care administrează o piaţă pe care se pot tranzacţiona certificate de depozit pentru seminţe de consum, de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi de Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum.

Operatorii economici solicită acordarea licenţei, distinct pentru fiecare depozit, printr-o cerere scrisă, care se depune prin delegat sau prin poştă la biroul unic din cadrul MADR. Cererile de licenţă se înregistrează separat într-un registru, de către secretariatul Comisiei. După înregistrarea cererilor, secretariarul Comisiei transmite operatorilor economici care solicită acordarea licenţei, o notificare prin care sunt informaţi că pot contacta una din entităţile mandatate pentru iniţierea acţiunii de verificare şi certificare a condiţiilor financiare şi tehnice pentru depozitele care au certificate ale documentelor.

Licenţa de depozit este valabilă pe o perioadă nelimitată, dacă sunt respectate condiţiile tehnice şi financiare pentru depozitare, care au condus la acordarea acesteia. Depozitarul poate solicita retragerea propriei licenţe de depozit printr-o cerere scrisă, înaintată Comisiei pentru acordarea licenţelor de deposit, cu înștiințarea prealabilă a finanțatorilor dacă este cazul unui depozitar deponent finanțat de bănci. În condiţiile în care deţine stocuri de seminţe de consum pentru care s-au emis certificate de depozit, depozitarul nu poate renunţa la licenţa de depozit pe perioada de valabilitate a certificatelor de depozit emise pentru cantităţile de seminţe de consum depozitate.

Depozitarea seminţelor de consum se face pe baza contractului de depozit, care se încheie între depozitar şi deponent, sau în situaţia în care depozitarul are şi calitatea de deponent, acesta se subrogă în drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege şi de prezentele norme metodologice şi are obligaţia să întocmească documente de gestiune contabilă care atestă existenţa, în depozitele pentru care deţine licenţă de depozit, a stocului de seminţe de consum proprii, pentru care a completat certificate de depozit, atât la data emiterii certificatelor, cât şi lunar, pe perioada de valabilitate a acestora. Fiecare depozitar este obligat să încheie contracte atât pentru asigurarea bunurilor, respectiv pentru spaţiile de depozitare şi construcţiile aferente acestora, aflate în proprietate, cât şi pentru seminţele de consum depozitate în aceste spaţii, în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale art.15 din Legea privind certificatele de depozit.

Deponenții vor fi beneficiari ai despăgubirilor aferente semințelor de consum, proporțional cu cantitățile depuse la depozitar. Aceștia vor putea cesiona drepturile rezultate din despăgubiri către finanțatori în condițiile contractării de credite.

Depozitarul va păstra seminţele de consum în funcţie de gradul înregistrat pentru fiecare certificat de depozit emis. Pe perioada depozitării seminţelor de consum, scăzămintele şi perisabilitatea pentru acestea se stabilesc în conformitate cu normele tehnice prevăzute în anexa nr.6, pe care o puteți consulta în Normele metodologice de aplicare a legii privind certificatele de depozit.

Depozitarii eliberează certificate de depozit, în limita a maximum 90% din cantitatea de seminţe de consum predată spre depozitare de către deponenţi sau a stocului de seminţe de consum proprii. Certificatul de depozit este valabil până la data restituirii mărfii de către depozitar, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale. Pentru depozitarea seminţelor de consum peste acest termen, depozitarul eliberează un nou certificat de depozit.

Certificatele de depozit pot fi utilizate de către deținătorii legali ai acestora, la solicitarea de finanţări acordate de instituții de credit și/sau instituții finaciare nebancare. Nivelul finanțărilor acordate pe baza certificatelor de depozit nu poate depăși valoarea de piață a semințelor de consum înscrise în certificate. Valoarea de piață a semințelor de consum înscrise în certificate se stabilește funcție de tipul semințelor de consum și cantitatea înscrise în certificate, precum și în funcție de prețul mediu de piață a acestor semințe de consum stabilit in baza art. 3 lit.k) din lege la data acordării finanțării. În cazul certificatelor de depozit utilizate la acordarea de finanţări pe termen mai mare de 12 luni, depozitarii sunt obligaţi să le reînnoiască, la solicitarea deponenților și a instituţiilor finanțatoare, pentru o perioadă stabilită între părţi, fără a fi necesară prezentarea vechiului talon de gaj deţinut de finanţator, acesta urmând să fie eliberat numai la primirea celui nou, completat corespunzător. Aceste dispoziţii se aplică şi în situaţia în care depozitarul are şi calitate de deponent.

Sumele necesare pentru acordarea de garanţii se alocă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la solicitarea fondurilor de garantare, cu avizul prealabil al Direcței generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul MADR.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin convenţii de lucru încheiate cu fondurile de garantare, alocă sume din Fond pentru constituirea plafonului de garantare cu o expunere maximă de până la 5 ori. Sumele alocate sunt virate în contul fondurilor de garantare la solicitarea acestora, pe măsură ce există solicitări de garantare din partea beneficiarilor.

Sumele puse la dispoziţia fondurilor de garantare de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aferente plafonului de garantare, se plasează la instituţii financiare în cele mai bune condiţii de dobândă şi siguranţă de pe piaţă de către o comisie constituită la nivelul fondurilor de garantare împreună cu reprezentantul Direcței generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul ministerului de resort. Plafonul de garantare disponibil la nivelul fondurilor de garantare ca urmare a finalizării garanţiilor alocate se va utiliza pentru acordarea de noi garanţii cu acordul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul prealabil al Direcței generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul ministerului de resort.

Pentru întreprinderile nou-înființate, adică cele înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau dacă care nu au înregistrat activitate până în anul depunerii cererii de finanțare, care nu au beneficiat de credite, comisionul de garantare de referință practicat de fondurile de garantare în primul an de acordare a garanțiilor, se stabilește la 3,8%.

În situația în care, urmare evaluărilor de la sfârșitul unui an de acordare a garanțiilor, fondurile de garantare încadrează un beneficiar într-o categorie de rating pentru care nu se pot acorda garanții, comisionul de garantare practicat pentru acest beneficiar în anul următor are valoarea maximă.

Puteți consulta Normele metodologice de aplicare a legii privind certificatele de depozit , pentru a vedea cum se stabilesc scăzămintele și comisioanele practicate de depozitari, în conformitate cu Legea certificatelor de depozit.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE