Legea certificatelor de depozit. Cele mai importante prevederi și cum pot fi folosite certificatele de depozit de fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Legea care reglementează regimul licenţelor de depozit pentru gestionarea şi garantarea integrităţii stocurilor de seminţe de consum, precum şi regimul de utilizare a certificatelor de depozit pentru seminţele de consum a intrat în vigoare. Certificatele de depozit pot fi folosite de fermieri pentru garantarea creditelor agricole.

Prin intermediul acestei legi, 101/2014, se instituie, pentru garantarea integrităţii seminţelor de consum depozitate, un sistem pentru acordarea licenţelor de depozit şi de gradare a seminţelor de consum. Totodată, se înfiinţează Registrul special al certificatelor de depozit și se constituie schema de garantare a finanţărilor acordate de instituţii de credit şi/sau instituţii financiare nebancare pe baza certificatelor de depozit. De asemenea, se constituie Fondul de compensare a certificatelor de depozit.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale reprezintă autoritatea public responsabilă cu acordarea licenţelor de depozit şi autorizarea gradatorilor pentru seminţele de consum. Operatorii economici care au în proprietate unul sau mai multe depozite autorizate şi desfăşoară activităţi de depozitare a seminţelor de consum, pot solicita în scris MADR acordarea licenţei de depozit.

Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit

În vederea acordării licenţei de depozit pentru seminţele de consum se înfiinţează Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit, ca organism deliberativ, fără personalitate juridică.

Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit are următoarele atribuţii principale:

 1. verificarea rapoartelor şi a documentaţiei aferente primite de la entităţile mandatate, cu privire la îndeplinirea condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit;
 2. analizarea aplicării măsurilor de remediere a deficienţelor constatate, de suspendare sau anulare a licenţei de depozit;
 3. prezentarea de propuneri ministerului de resort privind acordarea/ suspendarea/anularea licenţelor de depozit.

Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit este compusă din 15 membri, dintre care 4 membri sunt desemnaţi de MADR şi 11 membri sunt desemnaţi de asociaţiile profesionale/patronale cu activitate în domeniul producţiei, depozitării, comercializării, procesării seminţelor de consum, de bursele de mărfuri autorizate,care administrează o piaţă pe care se pot tranzacţiona certificate de depozit pentru seminţe de consum, de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), precum şi de Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum.

Componenţa Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit se realizează în condiţii nediscriminatorii pentru accesul depozitarilor la desfăşurarea unei activităţi economice, pe bază de criterii obiective şi transparente. Preşedinţia Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit se asigură de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, atribuţiile şi obligaţiile acesteia, precum şi componenţa nominal se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Formularul licenţei de depozit

Formularul licenţei de depozit are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranţă şi se tipăreşte în condiţiile legii, de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A., la solicitarea MADR. Formularul-tip al licenţelor de depozit este prevăzut în normele metodologice pentru aplicarea a legii 101/2014, care urmează să fie elaborate de MADR.

Formularele licenţelor de depozit existente în stoc sunt valabile, până la epuizarea stocului.

Licenţa de depozit se eliberează fără perceperea de taxe și este valabilă pe o perioadă nelimitată.

Dacă sunt respectate condiţiile tehnice şi financiare pentru depozitare, care au condus la acordarea acesteia, potrivit prevederilor legii 101/2014. Pe perioada de valabilitate a licenţei de depozit este obligatorie atât verificarea permanent a modului în care depozitarul respect condiţiile/obligaţiile care au dus la acordarea licenţei de depozit, cât şi monitorizarea stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite. Verificările se desfăşoară lunar sau ori de câte ori este necesar, iar rezultatele verificărilor se consemnează în rapoarte care se înaintează MADR, Comisiei, fondurilor de garantare şi instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare nebancare care au acordat credite, precum şi burselor care deţin în portofoliu contracte pe bază de certificate de depozit.

Depozitarea seminţelor de consum

Depozitarea seminţelor de consum se face pe baza contractului de depozit, care se încheie între depozitar şi femier. În situaţia în care depozitarul are şi calitatea de deponent, acesta se subrogă în drepturile şi obligaţiile prevăzute de legea 101/2014 şi are obligaţia să întocmească documente de gestiune contabilă care atestă existenţa, în depozitele licenţiate, a stocului de seminţe de consum proprii, pentru care completează certificate de depozit, atât la data emiterii certificatelor, cât şi lunar, pe perioada de valabilitate a acestora.

Depozitarii asigură condiţiile necesare pentru informarea public cu privire la tarifele de depozitare percepute, prin afişarea şi actualizarea listelor cu acestea la fiecare depozit licenţiat. Plata serviciilor prestate în baza contractului de prestări servicii depozitare se face în bani sau în natură. Pentru plata în natură, contravaloarea se calculează la preţul mediu de piaţă al produsului, valabil în momentul efectuării plăţii.

Asigurarea depozitelor și a semințelor depozitate

Fiecare depozitar este obligat să încheie contracte atât pentru asigurarea bunurilor, respectiv pentru spaţiile de depozitare şi construcţiile aferente acestora, aflate în proprietate, cât şi pentru seminţele de consum depozitate în aceste spaţii, în conformitate cu prevederile Codului Civil. Poliţele de asigurare se încheie pentru minimum următoarele perioade:

 1. de valabilitate a licenţei de depozit, în cazul spaţiilor de depozitare şi al construcţiilor aferente licenţiate;
 2. de valabilitate a certificatelor de depozit emise, pentru cantităţile de seminţe de consum depozitate.

Poliţele se încheie separat, pentru spaţiile de depozitare şi construcţiile aferente acestora, respectiv pentru seminţele de consum depozitate aferente certificatelor de depozit eliberate, cel puţin pentru următoarele riscuri: de incendiu, trăsnet, explozie, cutremur, inundaţie, vandalism, furt, management, prăbuşire şi/sau alunecare de teren.

Depozitarul este obligat să achite primele de asigurare, în numărul şi cuantumul stipulate prin poliţele de asigurare. În situaţia în care depozitarul are şi calitatea de deponent, dreptul de despăgubiri rezultate din contractul de asigurare a seminţelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de deposit şi care au fost utilizate pentru obţinerea unui credit va fi transmis integral finanţatorului.

În toate celelalte cazuri, despăgubirile încasate de depozitari pe seama contractelor de asigurare a seminţelor de consum se utilizează în integralitate pentru plata contravalorii seminţelor depuse de către fermieri.

Depozitarul va păstra seminţele de consum separat, în funcţie de gradul înregistrat pentru fiecare certificat de depozit emis, astfel încât restituirea să se facă în limitele de calitate corespunzătoare gradului atribuit la recepţie.

Pe perioada depozitării seminţelor de consum, scăzămintele şi perisabilitatea se stabilesc prin normele metodologice la legea 101/2014.

La solicitarea fermierilor, depozitarul poate să încheie contracte de deposit şi/sau achiziţie de seminţe de consum şi să accepte în mod nediscriminatoriu cantităţile de seminţe de consum aduse ulterior spre depozitare/vânzare pe baza acestor contracte, în condiţiile prevăzute în manualul de gradare, până la capacitatea maximă pentru care s-a acordat licenţa de depozit.

Regimul certificatelor de depozit pentru seminţe de consum

Pentru seminţele de consum aflate în depozite care deţin licenţe de depozit, depozitarii pot solicita eliberarea de certificate de depozit. Organizarea şi gestionarea regimului de evidenţă a certificatelor de depozit pentru seminţe de consum se asigură de un administrator desemnat de MADR. Desemnarea administratorului se face în condiţii care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Comisiei.

Administratorul are următoarele obligaţii principale:

 1. organizarea şi gestionarea regimului de evidenţă a certificatelor de depozit tipărite şi  distribuite depozitarilor, pe baza Registrului special al certificatelor de depozit;
 2. verificarea la depozitari a respectării regimului certificatelor de depozit emise;
 3. asigurarea necesarului de formulare de certificate de depozit;
 4. aplicarea tuturor măsurilor stabilite pentru acesta de legea 101/2014.

Nerespectarea acestor obligaţii sau falsul şi uzul de fals în exercitarea acestor obligaţii atrage răspunderea civilă şi/sau penală a administratorului.

Cheltuielile administratorului, generate de activităţile privind organizarea şi gestionarea regimului de evidenţă a certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi de verificarea la depozitari a respectării regimului certificatelor de depozit se suportă din surse proprii şi/sau din contribuţiile plătite de depozitarii licenţiaţi. Contribuţiile se stabilesc în cotă procentuală raportată la valoarea de piaţă a seminţelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit, calculată pe baza preţului mediu de piaţă al seminţelor de consum și sunt prevăzute în contractul încheiat între administrator şi depozitarul care solicită certificate de depozit.

Certificatul de depozit constituie titlu de credit negociabil reprezentativ al mărfii, la ordin sau la purtător, transmisibil, fără limite sau restricţii, în lipsă de stipulaţie contrară, inserată în titlu, la cererea deţinătorului de certificat de depozit. Certificatul de depozit este titlu executoriu atât pentru valoarea seminţelor de consum depozitate pentru care a fost emis, cât şi pentru sumele şi dobânzile garantate cu acesta.

Certificatul de depozit este emis sub forma unui document cu regim special, tipărit contra cost de Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A., pus la dispoziţia depozitarilor licenţiaţi de administrator. Demersurile pentru tipărirea certificatelor de depozit şi responsabilitatea evidenţei acestora, precum şi a Registrului special al certificatelor de depozit revin administratorului.

Depozitarul este obligat să elibereze deponentului certificatul de depozit, completat potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 101/2014.

Certificatul de depozit este emis în conformitate cu prevederile legii 101/2014 și trebuie să conţină, sub sancţiunea nulităţii, următoarele menţiuni:

 1. seria şi numărul certificatului de depozit;
 2. denumirea şi sediul depozitarului, numărul licenţei de depozit, codul unic de înregistrare,  adresa depozitarului;
 3. date pentru identificarea fermierului şi semnătura lui;
 4. data emiterii certificatului de depozit şi perioada depozitării seminţelor de consum;
 5. denumirea seminţelor de consum şi cantitatea predată;
 6. tipul, anul recoltei, clasa şi gradul seminţelor de consum predate;
 7. tariful serviciilor prestate şi, unde este cazul, valoarea serviciilor plătite în avans;
 8. semnătura şi ştampila depozitarului;
 9. o secţiune destinată transmiterii dreptului asupra certificatului de depozit, precum şi pentru constituirea garanţiei reale mobiliare asupra seminţelor de consum depozitate.

Regimul certificatelor electronice de depozit va fi organizat şi gestionat de administrator.

Depozitarii eliberează deponenţilor certificate de depozit, în limita a maximum 90% din cantitatea de seminţe de consum predată spre depozitare. Diferenţa de cantitate depusă spre depozitare va fi depusă la dispoziţia proprietarului după determinarea şi aplicarea scăzămintelor și perisabilităţilor pentru seminţele de consum depozitate, în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

Certificatul de depozit este valabil până la data restituirii mărfii de către depozitar, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale. Pentru depozitarea seminţelor de consum peste termenul de un an, depozitarul eliberează un nou certificat de depozit. În cazul certificatelor de depozit utilizate la acordarea de finanţări pe termen mai mare de 12 luni, depozitarii sunt obligaţi să le reînnoiască, la solicitarea instituţiilor financiare, pe cheltuiala deponentului şi pentru o perioadă stabilită între părţi, fără a fi necesară prezentarea vechiului talon de gaj deţinut de finanţator, acesta urmând să fie eliberat numai la primirea celui nou, completat corespunzător.

Certificatul de depozit poate fi folosit la solicitarea unui credit numai dacă a fost înregistrat în Registrul special al certificatelor de depozit gestionat de administrator.

La cererea deţinătorului certificatului de depozit şi în schimbul acestuia, depozitarul este obligat să predea, în termen de maximum 14 zile lucrătoare, seminţele de consum depozitate, în condiţiile de cantitate şi calitate specificate în certificatele de depozit, după îndeplinirea următoarelor obligaţii:

 1. plata scadentă, de către deţinătorul certificatului de depozit, a contravalorii serviciilor de depozitare, calculate până la data restituirii;
 2. deducerea cantitativă a scăzămintelor şi a perisabilităților corespunzătoare.

Restituirea seminţelor de consum se face la gradul stabilit la recepţie şi înscris în certificatul de depozit. Costurile de livrare se suportă de către deţinătorul certificatului de depozit.

Depozitele devin indisponibile în momentul în care se constată de către finanţatori sau deţinătorii certificatelor de depozit că depozitarul nu este în măsură să livreze seminţele de consum sau în situaţia în care lichidatorul judiciar numit în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, confirm inexistenţa sau indisponibilitatea seminţelor de consum înscrise în certificatele de depozit.

În situaţia indisponibilităţilor stocurilor de seminţe, cauzată de evenimente asigurate, se va executa poliţa de asigurare de către depozitar sau, după caz, de finanţator. În această situaţie, dacă finanţatorul declară exigibilitatea creditului, execută poliţa de asigurare şi, ulterior încasării acesteia, solicită, după caz, plata garanţiei de către fondurile de garantare.

Schema de garantare a creditelor pe baza certificatelor de depozit

Facilităţile schemei de garantare a certificatelor de depozit vor fi utilizate de fondurile de garantare pentru garantarea în proporţie de 80% din valoarea finanţărilor acordate pe seama certificatelor de depozit–talon de gaj, la solicitarea instituţiilor financiare. Fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte:

 1. în situaţia în care valoarea finanţării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod proporţional, astfel încât, în orice moment, garanţia să nu acopere, după caz, mai mult de 80% din valoarea finanţării;
 2. pierderile trebuie suportate proporţional şi în acelaşi mod de către instituţiile financiare şi de către fondurile de garantare;
 3. beneficiarii plătesc anual un comision de garantare.

Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt venituri ale acestora.

Acordarea sumelor se face în baza convenţiilor încheiate între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi fondurile de garantare. MADR alocă sumele necesare fondurilor de garantare în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior în acest scop. Sumele alocate de MADR se evidenţiază distinct în înregistrările contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate „împrumuturi subordonate”.

Fondul de compensare pentru certificatele de depozit

Legea 101/2014 prevede constituirea Fondului de compensare pentru certificatele de depozit. Scopul Fondului este de a compensa deponenţii/creditorii în condiţiile legii 101/2014 şi ale reglementărilor proprii, în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti reprezentând pierderile de venit generate în urma constatării indisponibilităţii parţiale sau totale a cantităţii de seminţe de consum specificate în certificatele de depozit deţinute de respectivii deponenţi/creditori.

Fondul va proceda la stabilirea pierderilor financiare rezultate faţă de contravaloarea certificatului de depozit indisponibil, calculată la preţul mediu de piaţă al seminţelor de consum, în termen de maximum 30 de zile de la data sesizării de către deponenţi şi/sau creditori. În termen de maximum 30 de zile de la stabilirea valorii creanţelor, Fondul va compensa aceste pierderi.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE