Vânzarea terenurilor agricole. Ce acte trebuie să depună vânzătorul la primărie

Facebook
Twitter

În vederea vânzării terenului agricol, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta, precum şi o serie de documente.

Potrivit normelor metodologice pentru aplicarea legii privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan, puse în dezbatere public de Ministerul Agriculturii, dosarul pe care îl depune la primărie vânzătorul trebuie să conțină cererea privind afişarea ofertei de vânzare, oferta de vânzare, o copie după buletin sau cartea de identitate sau pașaport, precum și o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare. Actul poate fi contract de vânzare cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare–primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb sau act de lichidare a patrimoniului.

În dosar trebuie pus și extrasul de carte funciară pentru informare emis cu cel mult 30 de zile inainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral al imobilului, în sistem de coordonate stereografic 1970, în condiţiile în care terenul este intabulat.

Deasemenea, vânzătorul terenului agricol trebuie să scrie o declaraţie pe propria răspundere, făcută în formă autentică de notarul public sau în formă atestată de avocat, din care să rezulte calitatea de proprietar al terenului care face obiectul ofertei de vânzare şi conformitatea cu originalul a documentelor care însoţesc oferta de vânzare.

Totodată, vânzătorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile referitoare la terenurile agricole situate în extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate, dacă este cazul.

Dosarul trebuie să mai conțină o copie a certificatului constatator de la Registrul Comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică. În cazul în care vânzătorul este reprezentat de un terț, acesta trebuie să prezinte procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea AGA, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și copii după actul de identitate.

Din dosar nu trebuie să lipsească nici certificatul de atestare fiscală emis de către primărie.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE