Utilizatorii de pajisti care nu detin animale vor putea primi subventii de la APIA. Vezi ce modificari legislative pregateste MADR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a lansat in dezbatere publica un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea art.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura.

In perioada 2015-2020, Romania va beneficia de importante alocari financiare de la Uniunea Europeana, fapt ce a impus necesitatea crearii unui cadru national adecvat si eficient pentru managementul si implementarea tehnica si financiara a fondurilor comunitare acordate Romaniei prin noua politica agricola comuna, respectiv adoptarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, se precizeaza in nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

De asemenea, adoptarea acestuia in regim de urgenta este motivata de faptul ca, avand in vedere ca in Ordonanța de urgența a Guvernului nr.3/2015 se foloseste expresia de utilizator de pasuni si fanețe, iar in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 nr.34/2013, utilizatorul de pasuni si fanețe este definit doar in legatura cu calitatea de crescator de animale, este necesara completarea definiției utilizatorului de pasuni si fanețe, si cu fermierii care nu dețin animale, dar desfasoara activitați agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fanete, astfel incat sa se evite discriminarea fermierilor in cazul accesarii de catre acestia a masurilor din cadrul noii politici agricole comune.

Totodata, se impune reformularea unor prevederi  din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, care fac referire la  dovedirea calitații de  fermier activ,  urmare  intrarii in vigoare a  Legii 104/2015, la accesul formelor asociative de proprietate la schemele de plați pentru suprafețele de pajisti permanente utilizate, precum si includerea unei prevederi referitoare la posibilitatea depunerii intarziate a cererilor unice de plata si dupa data de 15 iunie, conform art. 13 din Regulamentului Delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din  11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control si condițiile pentru refuzarea sau retragerea plaților si pentru sancțiunile administrative aplicabile in cazul plaților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurala si al ecocondiționalitații.

In plus, este necesara adoptarea actului normativ deoarece, luand in considerare faptul ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va avea ca efect inexistenta unui cadru juridic național adecvat pentru depunerea intarziata a cererilor unice de plata pentru anul 2015, precum si imposibilitatea accesarii schemei de plata unica pe suprafata de catre aproximativ 260 mii de fermieri, deținatori a unei suprafețe de 1,35 milioane hectare de pasuni si fanețe.

Mai mult decat atat, adoptarea actului normativ in regim de urgenta este motivat si de faptul ca, ținand cont ca nepromovarea prezentului act normativ in regim de urgenta poate avea consecinte nefavorabile atat in plan economic, cat si in plan social, in principal prin neaccesarea in conditii optime a fondurilor alocate Romaniei pentru perioada 2015-2020, in cadrul pilonului I al politicii agricole comune, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al Romaniei, si intrucat agricultura reprezinta una dintre prioritatile majore ale Guvernului, deoarece toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata.

Astfel, proiectul de ordonanta de urgenta prevede modificarea articolul 2 lit d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din data de 13 mai 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.86/2014, cu modificarile ulterioare, care va avea urmatorul cuprins:

„ d) utilizator de pasuni si fanete:

(i) crescator de animale, persoana fizica avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor (RNE)/crescator de animale, persoana juridica de drept public sau de drept privat, constituita conform prevederilor Codului civil, avand animale proprii sau ale fermierilor membri inscrise in RNE, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fanete, conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Uniunea Europeana pentru productia vegetala si animala, care detine legal dreptul de folosinta asupra suprafetei agricole si care valorifica pasunea prin pasunare cu efective de animale sau prin cosire cel putin o data pe an, sau

(ii) persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care are la dispoziție suprafata agricola, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fanete si care o valorifica prin cosire cel putin o data pe an”.

De asemenea, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din data de 23 martie 2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.104/2015, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.         La articolul 6, alineatul (10) se modifica  si va avea urmatorul cuprins:

„ (10) Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice de plata in anul anterior, calculul estimat al plaților directe depasind plafonul de 5000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor alin. (4) sau (4¹).”

2.         La articolul 7, alineatul (21), litera a)  se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) forma asociativa de proprietate, pe baza copiei titlului de proprietate al formei asociative si a unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecarui membru deținator de animale privind depunerea cererii unice de plata de catre forma asociativa, datele de identificare, codul de identificare al exploatatiei zootehnice din Registrul National al Exploatatiilor si numarul de animale detinute de fiecare membru, precum si suprafața utilizata de forma asociativa prin cosit sau pasunat, la care se anexeaza hotararea adunarii generale a asociatilor privind utilizarea fondurilor;”

3.         La articolul 8, alineatul (21), litera b)  se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ b) modificarile la cererile unice de plata prevazute la lit.a) se depun pana la data limita de 15 iunie la centrele APIA, fara penalizari, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 747/2015.”

4.         La articolul 8 alineatul (21), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c)  cu urmatorul cuprins:

„c) cererile unice de plata pot fi depuse si dupa data de 15 iunie, in termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucratoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul daca cererea unica de plata ar fi fost depusa pana la data de 15 iunie, potrivit prevederilor art.13 alin. (1) din  Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.”

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE