septembrie 17, 2021

Un nou ajutor financiar pentru crescatorii de animale

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii pregateste un nou sprijin financiar pentru crescatorii de animale. De aceasta data cei vizati sunt oierii, care vor primi, potrivit MADR, 1leu pe kilogramul de lana comercializata.

Noul proiect de lege, publicat pe site-ul MADR, se numeste „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii”.

Schema de ajutor de minimis reglementata de prezenta hotarare nu se aplica urmatoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a caror valoare este fixata pe baza pretului sau a cantitatii de produse cumparate sau introduse pe piata;

b) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate.

Schema de ajutor de minimis se acorda crescatorilor de animale care isi desfasoara activitatea in domeniul cresterii ovinelor si caprinelor.

Prevederile prezentei scheme se aplica:

a) producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator emis in baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, valabil pana la data platii ajutorului de minimis;

b)producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)producatorilor agricoli persoane juridice

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lanii, beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2) care solicita ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotarari, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a)sa detina o exploatatie inregistrata in Registrul National al Exploatatiilor, astfel cum e prevazut in Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sa faca dovada comercializarii cantitatii de lana pentru care cere acordarea sprijinului catre o entitate autorizata sanitar-veterinar in acest scop;

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, potrivit art. 3 alin. (6) din
Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

Valoarea sprijinului financiar reprezentand ajutor de minimis care se acorda beneficiarilor este de 1leu/kg. lana comercializata, pentru schema prevazuta la art.4 alin. (1) in conditiile prevazute la art. 5.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

In cazul nerespectarii prevederilor de la art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligati la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data incasarii acestuia.

Sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc beneficiarilor, intr-o singura transa anuala aferenta anului de cerere, dupa indeplinirea conditiei de la art. 10 alin. (2).

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute de prezenta hotarare sunt de 36.000 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2018 la capitolul 83.01 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, articolul 40.15 “Sprijinirea producatorilor agricoli”.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2) depun o cerere de inscriere in Program prin
care solicita inregistrarea in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a crescatorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii, conform modelului prevazut in anexa nr.1, insotita de urmatoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b)copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, dupa caz in cazul persoanelor juridice, precum si copie a B.I./C.I. al/a imputernicitului persoana fizica, dupa caz;

c)dovada cont activ banca/trezorerie;

d)declaratie pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr.2

Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si c) sunt prezentate in original si in copie, in vederea certificarii de reprezentantul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin inscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”.

Cererea prevazuta la alin.(1) trebuie sa cuprinda efectivul de animale detinut si cantitatea de lana estimata a se comercializa, in anul de cerere.

Directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza cererile, le verifica impreuna cu documentele anexate si intocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului sustinere a crescatorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii,, al carui model este prevazut in anexa nr. 3.

Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe a carei raza teritoriala se afla exploatatia verifica sumele primite anterior de beneficiarii prevazuti la art.4 alin.(2) in baza hotararilor de Guvern prevazute la art.11 alin.(3) si a celor declarate de solicitant in cerere, in vederea calcularii sumelor ramase si potential a fi primite prin prezenta schema de ajutor de minimis.

Gestionarea Registrului unic prevazut la alin (4) se asigura de catre un functionar din cadrul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, numit prin decizie a directorului executiv.

In situatia in care se constata ca solicitantul a depus cereri pe raza mai multor judete, reprezentantii Directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se pun de acord asupra solicitarilor formulate, urmand ca plata sa fie efectuata la nivelul structurii unde a fost solicitata suprafata cea mai mare, dupa transmiterea tuturor documentelor.

Reprezentantii directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, avand in vedere cererea de inscriere in program si
declaratia pe propria raspundere prevazuta la art.9, alin (1), lit f) si in baza comunicarii solicitantilor, verifica existenta exploatatiei si confirma, cu reprezentantii Autoritatii Nasionale pentru Zootehnie, inregistrarea acseteia in RNE.

Pentru obtinerea sprijinului prevazut la art 6 alin (2), solicitantii inregistrati in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a
crescatorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii si verificati potrivit prevederilor alin. (1) au obligatia sa depuna la directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, documente justificative care sa ateste comercializarea productiei de lana obtinuta, pana la data limita a anului de cerere, respectiv 1 iulie, inclusiv.

Documentele justificative prevazute la alin. (2) sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care sa rezulte cantitatea de lana comercializata.

Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, verifica documentele justificative prevazute la art. 10 alin. (3) si
completeaza in mod corespunzator Registrul unic pentru accesarea Programului sustinere a crescatorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii.

Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti aproba sumele aferente reprezentand ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar in parte si se asigura ca sumele totale care se acorda solicitantului se incadreaza in plafonul maxim, conform art. 6 alin.(3).

Suma reprezentand ajutor de minimis prevazuta la alin. (2) tine cont de sumele acordate anterior beneficiarului in temeiul Hotararii Guvernului nr.638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de berbeci/tapi de reproductie din rase specializate”, al Hotararii Guvernului nr.723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline si/sau tauri de reproductie din rase de carne”, al Hotararii Guvernului nr. 852/2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de animale de reproductie din rase pure si/sau hibride din specia porcine”, precum si orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis, in perioada 2015 –2017.

Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc, pana la data de 1 iulie, Situatia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, pe care o transmit Directiei generale buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Directia generala buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare, in vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5.

Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale se alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti vireaza sumele cuvenite in conturile beneficiarilor, potrivit legislatiei in vigoare si incarca informatiile corespunzatoare in Registrul ajutoarelor de stat.

Registrul unic prevazut de art 9, alin. (4), precum si documentatia depusa pentru accesarea Programului de sustinere a crescatorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii, acordat potrivit prezentei hotarari, se pastreaza la directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, pe o perioada de 10 ani fiscali, de la data la care a fost acordat ajutorul.

Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc Lista cuprinzand beneficiarii ajutoarelor de minimis si sumele acordate potrivit prezentei hotarari, precum si orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis in exercitiul financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

Lista se publica pe site-ul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti si se transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al institutiei.

Ajutorul de minimis acordat in temeiul prezentei hotarari este avut in vedere pentru a fi dedus din orice schema viitoare de ajutor de minimis acordata pentru aceleasi costuri eligibile, daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea/valoarea maxima stabilita pentru respectivul ajutor de minimis.

Se considera ajutor necuvenit sumele incasate in temeiul prezentei hotarari, prin inscrierea sau atestarea de catre beneficiari a unor date ori situatii nereale pe documentele aferente ajutorului prevazut in prezenta hotarare sau incalcarea in orice mod a prevederilor prezentei hotarari.

Sumele reprezentand ajutor necuvenit, prevazut la alin. (1), se recupereaza de la beneficiarii ajutorului, potrivit prevederilor legale in vigoare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE