Un nou ajutor de minimis, anuntat de MADR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de lege privind instituirea unei noi scheme de minimis pentru masura de promovare a vinurilor in tari terte, aferenta Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018.

Prezenta schema are drept scop acordarea de sprijin financiar national suplimentar in cuantum de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru programele de promovare a vinurilor in tari terte, la aceleasi termene si in aceleasi conditii aplicabile finantarii acordate prin Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), in cadrul Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018.

Obiectivul prezentei scheme este de a contribui la imbunatatirea competitivitatii si a exportului in tarile terte a vinurilor cu denumire de origine controlata, denumita in continuare D.O.C., si indicatie geografica, denumita in continuare I.G., sau a vinurilor pentru care se indica soiul vitei-de-vie.

Prezenta schema se aplica intreprinderilor, respectiv producatorilor din sectorul vitivinicol care promoveaza vinuri in tari terte.

In cadrul prezentei scheme nu se acorda sprijin financiar pentru activitatile realizate de intreprinderile care activeaza in urmatoarele sectoare si/sau care vizeaza urmatoarele ajutoare:

 • a) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 si (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;
 • b) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole;
 • c) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
  • (i) atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective;
  • (ii) atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari.
 • d) ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte State Membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • e) ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate.

Beneficiarii ajutorului de minimis si conditiile de eligibilitate

Beneficiarii prevazuti la alin. (1) sunt eligibili daca indeplinesc urmatoarele conditii de eligibilitate:

 • a) au domiciliul fiscal in Romania si sunt producatoare de vinuri cu D.O.C./I.G. sau pentru care se indica soiul vitei-de-vie;
 • b) nu solicita ajutor in domeniile exceptate de la finantare prevazute la art. 6 alin. (2). In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat in domeniile prevazute la art. 6, alin (2), cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare prevazut la art. 6, alin. (1), prezenta schema de minimis se aplica ajutoarelor acordate pentru aceste din urma sectoare sau activitati, cu conditia ca beneficiarul ajutorului sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei de minimis nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in conformitate cu aceasta;
 • c) valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 de euro;
 • d) nu sunt supusi unei proceduri de insolventa, lichidare, dizolvare, faliment.
 • e) beneficiarii au acces la o capacitate tehnica suficienta pentru a face fata constrangerilor specifice ale comertului cu tari terte si dispun de suficiente resurse pentru a asigura punerea in aplicare a actiunilor in cel mai eficace mod cu putinta;
 • f) beneficiarii dispun de suficiente produse, in ceea ce priveste calitatea si cantitatea, astfel incat sa fie acoperita cererea de pe piata pe termen lung dupa actiunea de promovare.

Conditii de eligibilitate ale programelor si cheltuieli eligibile

Actiunile din cadrul programelor de promovare a vinurilor, eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis sunt:

 • a) relatii publice, masuri de promovare sau de publicitate, care vizeaza in mod special standardele inalte ale produselor din Uniune, in mod deosebit in ceea ce priveste calitatea, siguranta alimentara sau mediul;
 • b) participarea la evenimente, targuri sau expozitii de importanta internationala;
 • c) campanii de informare, in special privind sistemele Uniunii referitoare la denumirile de origine, indicatiile geografice si productia ecologica;
 • d) studii ale noilor piete, necesare pentru extinderea pietelor de desfacere;
 • e) studii de evaluare a rezultatelor masurilor de informare si promovare.

In cadrul schemei se finanteaza numai programele care cuprind una sau mai multe dintre actiunile mentionate la art. 8 si care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • a) programele de promovare cuprind actiuni de promovare a vinurilor in tari terte, ce pot conduce la imbunatatirea echilibrului intre cerere si oferta, consolidarea sectorului vitivinicol european, respectiv imbunatatirea competitivitatii vinurilor cu D.O.C./ I.G si pentru care se indica soiul vitei-de-vie;
 • b) programele nu includ campanii de informare sau promovare in favoarea unei anumite societati, nici orientarea catre marci comerciale si branduri;
 • c) originea produsului sa fie indicata ca parte a unei actiuni de informare, in cazul vinurilor cu DOC/IG;
 • d) informatiile diseminate prin implementarea programelor de promovare, transmise consumatorilor si altor grupuri tinta, trebuie sa se refere la calitatile proprii, intrinsece ale vinurilor si sa fie conforme cu legislatia aplicabila din tarile terte vizate de program;
 • e) operatiunile si actiunile din cadrul programelor sunt definite in mod clar, prin descrierea activitatilor de promovare si prin includerea costului estimat, precizandu-se inclusiv produsele care pot fi luate in considerare;
 • f) produsele promovate sa fie destinate consumului direct si sa existe oportunitati privind exportul sau posibilitatea unor noi piete de desfacere pentru aceste produse in tarile terte vizate;
 • g) exista asigurarea ca, costurile propuse ale operatiunii nu depasesc nivelurile normale inregistrate pe piata;
 • h) coerenta strategiilor propuse cu obiectivele fixate, impactul si succesul probabil in ceea ce priveste cresterea cererii pentru produsele in cauza.

Intensitatea ajutorului si valoarea maxima a finantarii

Intensitatea maxima a ajutorului de minimis acordat in baza prezentei scheme este de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Contributia Uniunii Europene este de maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente unui program de promovare;

Contributia proprie a beneficiarului este de minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente unui program de promovare.

Valoarea totala a ajutorului de minimis, prevazut la alin. (1) nu poate depasi echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro, pe durata a 3 exercitii financiare consecutive, in cursul exercitiului financiar in cauza si in cele doua exercitii financiare precedente pentru o intreprindere unica. Suma de 200.000 euro se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul acordat este finantat in totalitate sau partial din resurse europene.

Platile aferente ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme se efectueaza pana la 30 iunie 2022.

Valoarea totala a schemei de ajutor de minimis, pe durata de aplicare a acesteia, este de 1.500.000 euro, respectiv 7.000.000 lei si se asigura in limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cap. 83 01 ”Agricultura, Silvicultura, Piscicultura si Vanatoare”, Titlul 40 ”Subventii”, art. 40.15 ”Sprijinirea producatorilor”.

Numarul estimat de beneficiari ai schemei de ajutor de minimis, pe durata de implementare a acesteia, este de 10 intreprinderi.

Ajutoarele de minimis acordate in baza prezentei scheme pot fi cumulate cu alte ajutoare de minimis acordate in baza Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 in limita a 200.000 euro pe o durata a trei exercitii financiare (doi ani anteriori acordarii ajutorului plus anul acordarii ajutorului de minimis) sau cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012, in limita plafonului de 500.000 euro pe durata a trei exercitii financiare.

In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe durata a trei exercitii financiare, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste pragul de 200.000 de euro, echivalent in lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste acest plafon.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE