Meniu

Fonduri nerambursabile pentru susţinerea MEŞTEŞUGURILOR şi ARTIZANATULUI

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Aplicația de înscriere în Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului a fost deschisă azi, 17.03.2014, la ora 10.00. Sprijinul nerambursabil este de 1.000 de lei pentru fiecare beneficiar și se acordă pe principiul primul venit, primul servit.

Obiectivul programului, implementat de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2014, care va avea loc în cursul lunii noiembrie. Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2014 este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor acestora. Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2014 încurajează şi ajută IMM-urile să-şi atingă potenţialul maxim.

Obiectivul general al Programului Programul urmăreşte, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2014, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin:

 • câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;
 • stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;
 • creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;
 • îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii;
 • dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;
 • promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

Descrierea Programului

Programul constă în organizarea Târgurilor Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2014, pe o perioadă de 5 zile. Perioada de desfăşurare a evenimentelor precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism cu cel puţin 20 de zile înainte. În cadrul targurilor regionale beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare. Deasemenea, beneficiarii prezenţi la târguri vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi, sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru  artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor, respectiv covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; împletituri – sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor, prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, creaţie bijuterii etc. Atelierele de lucru menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrarea a materialelor folosite cât şi în produsul final.

Acţiunile desfăşurate în cadrul programului sunt:

 • organizarea unor târguri regionale ale meşteşugarilor şi artizanilor sub forma unei expoziţii cu vânzare;
 • organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către artizani şi meşteşugari,  câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi a îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia, promovării serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiţionale;
 • diseminarea de materiale informative.

Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea programului se realizează de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, direct şi/sau pe bază de contracte încheiate cu persoane fizice şi/sau juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii, în colaborare cu Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.

Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice programului se pot suporta următoarele: editare/multiplicare de broşuri, materiale de promovare şi prezentare, construcţia unui site dedicat evenimentului, elementele de identitate vizuală, închiriere spaţii, transmitere de invitaţii, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu transportul produselor care vor fi prezentate la Târguri, cu transportul beneficiarilor precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor.

Bugetul programului

Bugetul Programului pentru anul 2014 este de un milion de lei lei, repartizat în mod egal fiecărui O.T.I.M.M.C., pentru organizarea Târgurilor Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2014 şi pentru acoperirea cheluielilor aferente participanţilor la Târg. Pentru anul 2014, prin organizarea Târgurilor Regionale, se estimează participarea a minimum 200 operatori economici cu obiect de activitate în domeniul meşteşugurilor şi artizanatului.

Din ajutorul financiar se asigură participarea gratuită la târg pentru beneficiarii selectaţi în urma înscrierii online în program. Fondurile vor acoperi cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora, dacă este cazul, cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului, etc. doar pentru participarea la târg. Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăşi 1.000 lei.

În limita sumei de 1.000 lei, beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 1.000 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi.

Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună personal sau prin curier la OTIMMC de care aparţine, în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea târgurilor. În cadrul prezentului program, TVA este cheltuială neeligibilă.

Beneficiarii eligibili

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz,  care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

 • sunt organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale) care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului;
 • sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.

Criterii de eligibilitate

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice şi operatorii economici, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii :

 • au capital social integral privat;
 • realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale, care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;
 • au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250  în anul fiscal anterior;
 • au ca obiect de activitate  producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanale, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional;
 • au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • au completat formularul de înscriere online (Anexa1) în cadrul Programului, iar în urma evaluării au fost selectaţi să participe la eveniment.

Pot beneficia de sprijin și societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, care, în afara altor tipuri de activităţi, au şi activităţi de meşteşug şi artizanat.

Modalitatea de derulare a programului

Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgurile Regionale se face completând on line formularul de înscriere în program (Anexa nr. 1) accesând linkul http://programenationale2014.aippimm.ro.

În vederea obţinerii acordului de principiu pentru participarea la Târgurile Regionale, operatorul economic va completa şi va transmite on-line formularul de preselecţie conform aplicaţiei software care va fi disponibilă pe pagina web a instituţiei, începând cu ora 10.00 timp de 10 zile  de la demararea implementării programului, respectiv 17 martie 2014, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea celor 200 de locuri. Admiterea în program se va face în ordinea înscrierii online. Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării cu numărul de înregistrare obţinut şi cu datele corespunzătoare completate de către acesta.

Formularul de înscriere corect şi integral completat, va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul nepermiţând înregistrarea de două ori a aceluiaşi operator economic.

După expirarea termenului de înscriere, Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism prin Direcţia pentru Implementarea Programelor pentru IMM (DIPIMM) va face publică pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanţii  înscrişi în program.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE