Tot ce trebuie să știi despre ATESTATUL de PRODUCĂTOR și CARNETUL de COMERCIALIZARE a produselor agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Parlamentul a adoptat legea pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, prin care se instituie obligativitatea obținerii atestatului de producător și a carnetului de comercializare.

Atestatul de producător va cuprinde informaţii şi date privind:

a) numele şi prenumele producătorului agricol;

b) denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autorităţile administraţiei publice locale pe a cărei rază se află terenul/ferma/gospodăria.

Valabilitatea atestatului de producător este de un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz.

Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol, după verificarea cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător.

Controalele se fac atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren, la fermele/gospodăriile agricole deţinute de solicitanţi, de către reprezentanţi împuterniciţi, prin dispoziţie a primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz, şi de către reprezentaţi ai primăriei. Rezultatul verificărilor se consemnează în cadrul unui aviz consultativ, care se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al acestora, prin care se propune primarului emiterea atestatului de producător sau respingerea solicitării.

Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop.

Pentru autorităţile administraţiei publice locale la care nu s-a înregistrat nici o structură asociativă profesionale/patronale/sindicale din agricultură, avizul care ar fi trebuit eliberat de acestea va fi emis de o entitate teritorială din subordine sau în coordonare, stabilită în condiţiile legii, în acest scop, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau către de consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.

În vederea înregistrării, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură depun la primăriile la care solicită înregistrarea, următoarele documente:

a) certificatul de identificare fiscală;
b) hotărârea judecătorească definitivă de constituire;
c) statutul, care să prevadă exercitarea de atribuţii privind furnizarea de servicii de consultanţă, informarea şi certificarea calităţii de producător a fermierilor;
d) situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar anterior înregistrării depuse/transmise la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia structurilor asociative constituite în cursul anului în care se solicită înregistrarea la primărie;
e) documentul care atestă afilierea la o organizaţie/federaţie/confederaţie reprezentativă la nivel naţional, după caz.

Primarii trebuie să asigure condiţiile necesare pentru informarea publică cu privire la structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură sau entitatea teritorială din subordine sau în coordonare, stabilită în condiţiile legii, în acest scop, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau către de consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin afişarea şi actualizarea listelor cu acestea la primării, precum şi prin publicarea pe paginile de internet ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale respective.

Modelul atestatului de producător, al registrului pentru evidenţa atestatelor de producător, regimul de completare şi utilizare al acestuia, precum şi procedurile şi condiţiile specifice anulării atestatului, se aprobă prin ordin comun al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

Costurile generate de tipărire a atestatului de producător din sectorul agricol se suportă de către consiliile judeţene/Consiliul Generale al Municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor, din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive.

Formularul atestatului de producător are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranţă şi se tipăreşte în condiţiile legii de către Imprimeria Naţională, la solicitarea consiliilor judeţene sau a Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista centralizatoare a structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, întocmită pe baza listelor comunicate de primari de comune, municipii, oraşe, sectoare, după caz.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură accesul la informaţia publică, prin afişarea, pe site-ul oficial, a listelor cu structurile asociative.

Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul, a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie, de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Se interzice vânzarea produselor sau cumpărarea de la terţe persoane în baza carnetului de comercializare.

Formularul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranţă şi se tipăreşte, în condiţiile legii, de către Imprimeria Naţională la solicitarea consiliilor judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care le distribuie primarilor, la solicitarea acestora. Costurile generate de tipărire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suportă din bugetele locale ale judeţelor sau, după caz, din bugetul local al municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive.

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează la cerere solicitantului, de către primarul pe a cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător şi verificarea faptică în teren, a existenţei produsului/produselor supuse comercializării.

Autorităţile administraţiei publice locale ţin evidenţa carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol printr-un registru special deschis în acest sens condus, de regulă, de persoanele cărora le revine sarcina completării şi ţinerii la zi a registrului agricol.

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se utilizează exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum şi pentru produse apicole. Prima filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care conţine datele privind identitatea producătorului agricol ca titular şi, după caz, a soţului/soţiei, rudelor/afinilor de gradul I, informaţiile privind suprafeţele cultivate şi structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viţă-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite de art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi producţiile estimate a fi destinate comercializării, este semnată de primar şi rămâne nedetaşabilă la carnet.

Modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol şi modul de completare a acestuia ș­i modelul registrului de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, se aprobă prin ordin comun al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al ministrului Dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Refuzul privind eliberarea atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se motivează în scris şi poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ.

Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este următorul:

a) primul exemplar se înmânează cumpărătorului;

b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător;

c) al treilea exemplar se păstrează la carnet.

Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie la primăriile care au emis carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file ale acestora. Aceste prevederi se aplică pentru orice fel de vânzare de produse agricole, în orice cantitate şi structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, cu excepţia exercitării actului de comerţ cu amănuntul în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante.

Pe durata transportului produselor achiziţionate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, cumpărătorul trebuie să deţină fila din carnet care justifică provenienţa mărfii, cu excepţia achiziţiei acestor produse din pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante.

În cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice, de la locul de deţinere la locul de comercializare, aceştia completează o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităţilor transportate de producătorul agricol şi structurii sortimentelor transportate.

Fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol constituie documentul justificativ pe timpul transportului, al desfacerii mărfii, precum şi al eventualelor retururi ale produselor necomercializate. Aceste prevederi nu se aplică transportului produselor agricole proprii de la locul de producţie/recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare. În acest caz, producătorii agricoli trebuie să deţină documentul de identitate şi atestatul de producător.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, trimestrial, informaţii cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum şi datele cuprinse în acestea. Procedura de aplicare a acestor prevederi se aprobă prin ordin comun al ministrului Finanţelor Publice şi al ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

În cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte, care vor fi rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinătoare a unui atestat de producător şi a unui carnet de comercializare, pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie. Spațiile alocate producătorilor agricoli trebuie să fie de cel puțin 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente și să respecte cerinţele legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

Comercializarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie de către producătorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului de identitate, a atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Producătorii agricoli, cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, care comercializează produsele agricole proprii în spaţiile publice din România îşi desfăşoară activitatea în baza documentaţiei legale din statul membru de origine.

Producătorii agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul de vânzare.

Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, producătorii agricoli au obligaţia să înscrie, la sfârşitul fiecărei zile, în fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, produsele agricole şi cantităţile totale vândute în ziua respectivă.

Nerespectarea prevederilor acestei legi se sancționează cu amenzi de la 100 la 22.500 de lei.

Legea a fost trimisă spre promulgare președintelui Traian Băsescu.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE