septembrie 28, 2021

Subventia pentru fermierii care se organizeaza in grupuri de producatori. Ce documente sunt necesare

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care se organizeaza in grupuri de producatori recunoscute conform legislatiei in vigoare pot accesa sprijinul aferent Submasurii 9.1 – Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol. Sprijinul este 100% nerambursabil, fiind acordat pe o durata de 5 ani.

Intensitatea sprijinului este de 100.000 euro pe an iar valoarea acestuia nu poate depasi 10% din totalul productiei comercializate. Grupul de producatori care doreste sa acceseze sprijinul aferent submasurii 9.1 va trebui sa depuna anumite documente alaturi de cererea de finantare, pentru ca proiectul lor sa fie declarat eligibil. Iata care sunt acestea:

Documentele in baza carora se va evalua Cererea de Finantare

Certificatul de inregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei nationale cu modificarile si completarile ulterioare (obligatoriu la depunerea Cererii de finantare) sa

Certificat de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor/ Certificat de inscriere a persoanei juridice emis de Judecatorie (obligatoriu la depunerea Cererii de finantare);

Statutul grupului de producatori (obligatoriu la depunerea Cererii de finantare);

Lista membrilor grupului de producatori, actualizata la data depunerii Cererii de finantare, (obligatoriu la depunerea Cererii de finantare);

Copia actului de identitate a reprezentantul legal (obligatoriu la depunerea Cererii de finantare);

Adresa emisa de banca/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa banca/ trezorerie, codul IBAN al contului de operatiuni cu AFIR) (obligatoriu la contractare).

Documente doveditoare (bon fiscal, facturi, bilant) pentru certificarea mediei anuale a productiei comercializate de membrii grupului in ultimii trei ani inainte de aderarea la grup (pentru grupurile de producatori infiintate in anul depunerii cererii), daca este cazul (obligatoriu la PLATA).

In cazul solicitantilor care primesc punctaj in cadrul principiului asocierii exploatatiilor de mici dimensiuni (la depunerea Cererii de finantare, dupa caz)

a) Copie dupa documentul autentificat la notar care atesta dreptul de proprietate (a1) asupra terenului si/ sau tabel centralizator (a2) emis de Primarie semnat de persoanele autorizate conform legii, continand sumarul contractelor de arendare cu suprafetele membrilor luate in arenda, pe categorii de folosinta, perioada de arendare si/ sau contractul de concesiune, cu o valabilitate ≥ decat perioada de desfasurare a contractului cu AFIR.

b) Copie din Registrul Agricol emis de Primarii, eliberata cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii Cererii de finantare care sa certifice dreptul de proprietate si/ sau de folosinta (arenda, Ghidul solicitantului Submasura 9 . 1 – 25 Informatiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate in scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza in mod gratuit si doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate. concesionare etc.) al terenului pentru baza de productie a membrilor, cu stampila primariei si mentiunea „Conform cu originalul”. Atentie! In situatia in care primariile nu pot elibera copia registrului agricol cu situatia curenta, se va depune copia ultimei inregistrari a registrului agricol insotita de adeverinta emisa de primarie privind situatia curenta.

c) Document pentru efectivul de animale detinut in proprietate: Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii CF, din care sa rezulte efectivul de animale detinut, insotit, dupa caz, de formular de miscare ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/ 2010); Pentru exploatatiile agricole care detin pasari si albine – Adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie, emisa cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul pasarilor si al familiilor de albine si data inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei.

 In cazul solicitantilor care primesc punctaj in cadrul principiului calitatii produselor

FISA DE INREGISTRARE A PRODUCATORILOR IN AGRICULTURA ECOLOGICA, eliberata de DAJ, insotita de contractul incheiat cu un organism de inspectie si certificare (la depunerea Cererii de finantare, dupa caz).

Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspectie si certificare, conform prevederilor OUG 34/ 2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completarile si modificarile ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare in agricultura ecologica (la depunerea Cererii de finantare, dupa caz).

DOCUMENT care sa demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participa la sisteme din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare recunoscute sau in curs de recunoastere la nivel european (la depunerea Cererii de finantare, dupa caz).

ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBTINUT CONFORM UNEI RETETE CONSACRATE ROMANESTIEmis de MADR, in conformitate cu Ordinul comun 394/ 2014 privind atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor consacrate romanesti (la depunerea Cererii de finantare, dupa caz).

CAIET DE SARCINI SI DOVADA DEPUNERII ACESTUIA LA DIRECTIA AGRICOLA JUDETEANA pentru solicitantii care au cel putin un membru care a demarat procedura de obtinere a mentiunii de calitate ‚produs montan’.

ATESTATUL DE PRODUS TRADITIONAL, emis de MADR , in conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor traditionale (la depunerea Cererii de finantare, dupa caz). Ghidul solicitantului Submasura 9.1 – 26 Informatiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate in scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza in mod gratuit si doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

a. Documente financiare pentru incadrarea in categoria IMM (bilant – formularul 10, contul de profit si pierderi – formularul 20, formularele 30 si 40 -, precedente anului depunerii proiectului, inregistrate la Administratia Financiara) (obligatoriu la depunerea Cererii de finantare) SAU

Declaratia pe proprie raspundere privind statutul de IMM depusa NUMAI de grupurile de producatori nou-create (care nu au depus niciun bilant pana la momentul depunerii Cererii de finantare) (obligatoriu la depunerea Cererii de finantare),

Certificate care atesta lipsa datoriilor restante fiscale si sociale, valabil la incheierea Contractului de finantare (obligatoriu la contractare),

Cazierul judiciar al solicitantului (fara inscrieri privind sanctiuni economico-financiare in original), valabil la incheierea Contractului de finantare (obligatoriu la contractare),

ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPA CAZ) pe care solicitantul le poate aduce in scopul sustinerii Cererii de finantare (la depunerea Cererii de finantare, dupa caz).

IMPORTANT ! Documentele justificative anexate Cererii de finantare trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE