Submasura 15.1 – „Plati pentru angajamentele in materie de silvomediu si clima”: cum pot obtine proprietarii de paduri fonduri prin PNDR

Facebook
Twitter

Platile de silvo-mediu vor fi acordate detinatorilor de terenuri forestiere din fondul funciar national (FFN) care isi asuma, in mod voluntar, angajamente de silvo-mediu.

Angajamentele incheiate de detinatorii de terenuri forestiere acopera o perioada de 5 ani de la data semnarii acestora.

Plaţile de silvo-mediu cuprind doar acele angajamente care depasesc cerintele obligatorii relevante prevazute de legislatia nationala in domeniul silvic sau dreptul intern relevant, potrivit datelor din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Cerintele specifice pachetelor propuse in cadrul submasurii sunt urmatoarele:

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniste

1. Fiecare solicitant al sprijinului financiar delimiteaza o zona de liniste compacta de cel putin 20% din totalul suprafetei eligibile angajate, delimitata prin limite parcelare/subparcelare.

In cadrul zonelor de liniste, pentru perioada de angajament, vor fi permise doar lucrari de impadurire, ajutorarea regenerarilor naturale, intretinere a culturilor si a semintisurilor pana la realizarea starii de masiv, descoplesiri, degajari, depresaje si curatiri, precum si lucrari de reconstructie ecologica care se continua din perioada premergatoare angajamentului.

In cazul in care pe perioada de aplicare a angajamentului in cadrul zonei de liniste apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II pe o suprafata mai mica de 50%, lemnul afectat va fi extras in conditiile legii. In cazul in care suprafata pe care apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II este de cel putin 50%, angajamentul se incheie fara a fi necesara rambursarea sprijinului primit anterior in cadrul angajamentului.

2. Pe suprafata din angajament care nu face obiectul constituirii zonei de liniste se pot executa lucrarile prevazute de amenajamentul silvic, avandu-se in vedere ca pe perioada angajamentului sa nu se intervina cu lucrari mai mult de o data pe aceeasi unitate amenajistica, cu exceptia cazului in care este necesar sa se efectueze lucrari de impadurire, ajutorarea regenerarilor naturale, intretinere a culturilor si a semintisurilor pana la realizarea starii de masiv, descoplesiri, degajari, depresaje si curatiri. In situatia in care pe suprafata unei unitatii amenajistice din afara zonei de liniste are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II, lemnul afectat va fi extras in conditiile legii.

3. In situatia in care pentru suprafata angajata, in afara zonei de liniste, exista unitati amenajistice incadrate in tipul functional TII, pentru care in amenajament sunt prevazute lucrari speciale de conservare, aceste lucrari se vor aplica, cu exceptia recoltarii de masa lemnoasa.

Pentru aplicarea pachetului 1 se va avea in vedere ca:

• pana la expirarea amenajamentului (sau in cazul in care angajamentul se intinde pe perioada a doua amenajamente, pana la expirarea celor doua amenajamente silvice) volumul ramas de recoltat prin taieri de conservare pe toata suprafata din angajament sa fie egal cu cel putin cinci posibilitati anuale prevazute in amenajamentul / amenajamentele silvice (cumulate) a se recolta prin taieri de conservare şi

• pana la expirarea amenajamentului (sau in cazul in care angajamentul se intinde pe perioada a doua amenajamente, pana la expirarea celor doua amenajamente silvice) volumul ramas de recoltat prin taieri de regenerare pe toata suprafata din angajament sa fie egal cel putin cu volumul rezultat din inmultirea indicelui de recoltare a produselor de igiena cu de cinci ori suprafata din angajament din zona de liniste si de patru ori   suprafata din angajament din afara zonei de liniste. Prin indicele de recoltare a produselor de igiena se intelege volumul pe hectar prevazut a fi recoltat prin taieri de igiena de pe suprafata aferenta acestora, precizata in  menajamentul / amenajamentele unitatilor de productie din care face parte suprafata angajata.

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rarituri

Pachetul 2 poate fi aplicat doar in combinatie cu Pachetul 1.

Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizeaza unitatile amenajistice pe care urmeaza sa efectueze rarituri cu atelaje pe toata perioada de angajament. Unitatile amenajistice selectate trebuie sa se regaseasca in planul lucrarilor de ingrijire a arboretelor din amenajamentul silvic, in sectiunea rarituri. Suma suprafetelor unitatilor amenajistice selectate nu poate depasi jumatate din suprafata totala a unitatilor amenajistice precizate in planul lucrarilor de ingrijire a arboretelor din amenajamentul silvic, in sectiunea rarituri. Suprafata anuala pentru care se poate solicita sprijin este de 20% din suprafata selectata (+/-10%).

Adoptand acest pachet, solicitantul sprijinului se angajeaza sa contracteze sau sa efectueze lucrarile de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operatiile de adunat, scos si apropiat pe suprafata parcursa cu rarituri ce face obiectul angajamentului, pana la platforma primara (punct de colectare a materialului lemnos). Lucrarile de colectare trebuie sa cuprinda cel putin operatia de adunat si una sau amandoua din operatiile de scos si apropiat. Distanta de colectare pentru care se solicita sprijin trebuie sa fie de minimum 100 m, iar cea maxima de 1000 m. Atelajele vor fi folosite avandu-se in vedere ca volumul arborelui mediu colectat sa fie de cel mult 0,3 m3.

Beneficiarii submasurii 8.1 – „Impadurirea si crearea de suprafete impadurite” vor putea aplica pentru submasura 15.1 – „Plati pentru angajamente de silvo-mediu” numai dupa executarea ultimei lucrari de intretinere a plantatiei, considerat momentul inchiderii starii de masiv, prevazuta in cadrul fisei sub-masurii 8.1. Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri este de tip compensatoriu.

Sprijinul este acordat anual, ca suma fixa, acordata pe unitatea de suprafaţa (hectar) şi reprezinta o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de detinatorii de terenuri forestiere care incheie angajamente voluntare pe o perioada de 5 ani.

 • Proprietarii de terenuri din FFN, care pot fi:
 1. proprietate privata a persoanelor fizice şi juridice
 2. proprietate publica a unitaţilor administrativ-teritoriale
 3. proprietate privata a unitaţilor administrativ-teritoriale
 • Asociatii ale proprietarilor de terenuri prevazuti anterior.

Costuri eligibile

Costurile eligibile in cadrul acestei masuri sunt constituite din costuri standard, calculate pentru fiecare pachet pe baza evaluarii costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care depaşesc nivelul cerinţelor obligatorii  relevante, inregistrate de detinatorii de terenuri forestiere in urma asumarii angajamentelor voluntare de silvo-mediu.

• Costurile standard calculate pentru submasura plati pentru angajamente de silvo-mediu nu includ costuri tranzactionale si investitionale.

Suprafata eligibila:

 • Fac obiectul aplicarii masurii terenurile acoperite cu paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi, cu exceptia suprafetelor incadrate in tipul I functional (T I), cu conditia ca terenurile destinate impaduririi sau reimpaduririi sa nu reprezinte mai mult de 15% din suprafata angajata.
 • Suprafata minima pentru care se incheie angajamentul este de cel putin 100 ha.
 • Suprafetele care fac obiectul angajamentului trebuie identificate in format electronic.
 • Suprafata trebuie sa faca parte dintr-un amenajament silvic in vigoare (amenajamentul se considera a fi in  vigoare dupa ce a fost avizat procesul verbal al conferintei a II-a de amenajare, act ce semnifica inceperea perioadei de aplicare a amenajamentului).

Beneficiari:

 • Beneficiarul este detinatorul unei suprafete de teren forestier din cadrul FFN, localizata pe teritoriul Romaniei,
 • Beneficiarul se angajeaza sa mentina angajamentul de silvo-mediu pentru o perioada de 5 ani, de la data semnarii acestuia,
 • Beneficiarul se angajeaza sa respecte cerintele specifice pachetelor de silvo-mediu pentru care aplica.
 • Beneficiarul trebuie sa detina contract de administrare / prestari servicii silvice cu un ocol silvic autorizat.
 • Beneficiarul trebuie sa participe cu toata suprafata detinuta de acesta intr-o unitate de productie si/sau protectie.

Principii privind stabilirea criteriilor de selectie:

 • Principiul prevalarii functiilor de protectie: se va acorda prioritate aplicatiilor pentru care indicatorul „ponderea padurilor situate in tipul functional T II in total suprafata angajata” este mai mare.
 • Principiul zonelor prioritare: se va acorda prioritate padurilor situate in zone cu inalta valoare naturala si care asigura servicii ecosistemice critice pentru protectia solului, a apei si a biodiversitatii (prioritizarea grupelor si subgrupelor functionale);
 • Principiul proprietatii: se va acorda prioritate solicitarilor depuse de detinatorii de padure persoane fizice sau asociatii ale acestora.

Principiile de selectie vor fi detaliate in legislatia nationala subsecventa si vor avea in vedere prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea acestora in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala.

Sume (aplicabile) si rata sprijinului

Plata compensatorie cu o intensitate de 100% sprijin public nerambursabil.

Plaţile compensatorii, calculate sub forma de costuri standard, acopera integral pierderile de venituri şi costurile suplimentare estimate, fiind urmatoarele:

 • Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniste: 25 euro/an/ha;
 • Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rarituri: 103 euro/ha/an (pentru suprafata anuala pentru care se solicita sprijin in cadrul Pachetului 2);

In cazul padurilor cu suprafete de peste 500 ha, cuantumul veniturilor asigurate de valorificarea masei lemnoase recoltabile sub forma de produse principale si secundare cresc in mod progresiv, astfel ca profitabilitatea exploatatiei forestiere este, de asemenea, imbunatatita, aparand astfel riscul unei potentiale supracompensari.

Degresivitatea suportului financiar va fi aplicata pentru suprafetele mai mari de 500 ha, astfel ca nivelul platilor va fi ajustat dupa cum urmeaza:

 • 100 – 500 ha – 100% din valoarea platii
 • 500,01 – 1.000 ha – 75% din valoarea platii
 • 1.000,01 – 5.000 ha – 50% din valoarea platii
 • Peste 5.000 ha – 35% din valoarea platii

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE