Sub-măsura 4a.1 Investiţii în exploataţii pomicole din PNDR 2020: până la 950.000 de euro pentru investițiile care integrează producția, procesarea și comercializarea

Facebook
Twitter

Prin sub-programul tematic pomicol din cadrul Măsurii 04 Investiții în active fizice din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, vor putea fi accesate fonduri pentru dezvoltarea exploatațiilor pomicole.

Sprijinul acordat prin sub-programul tematic pomicol se referă la ameliorarea nivelului global de performanță și de sustenabilitate al exploatațiilor pomicole și la prelucrarea și/sau dezvoltarea produselor provenite din sectorul pomicol.

Din analiza asupra situaţiei plantaţiilor pomicole pe baza criteriilor privind evoluția suprafeței ocupate, rata de înlocuire și înființare, vârsta și potenţialul de producţie sa constat nevoia realizării de investiții pentru refacerea suprafețelor pomicole prin înființarea de plantații și prin reconversia plantațiilor existente, în scopul creșterii competitivității sectorului. Pentru a putea asigura necesarul de material săditor, de calitate, adaptat la condițiile pedoclimatice din România, este nevoie de creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole și de diversificarea speciilor și soiurilor cultivate, potrivit documentelor publicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aceste documente au caracter informativ, urmând ca forma finală a fișelor măsurilor și ghidurile solicitantului să fie publicate după ce Comisia Europeană va aproba noul PNDR 2020.

Sprijinul în cadrul sub-programului tematic pomicol din cadrul Măsurii 04 Investiții în active fizice din PNDR 2014-2020, sub-măsura „4a.1 Investiţii în exploataţii pomicole” va fi acordat pentru investiții corporale și necorporale, după cum urmează:

 1. Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de producție în cadrul exploatațiilor pomicole
 2. Investiții care conduc la îmbunătățirea calității, la creşterea valorii adăugate a produselor și la asigurarea continuității aprovizionării cu fructe și produse din fructe
 3. Investiții care stimulează dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare
 4. Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole

Sprijinul se acordă următoarelor categorii de beneficiari:

 • fermierilor deținători de exploatații pomicole, cu excepția persoanelor fizice;
 • grupurilor de producători si cooperativelor care activează în sectorul pomicol, doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri – institutelor și staţiunilor de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură.

Cheltuielile eligibile sunt limitate la:

 1. Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină și drumuri de exploatare (în limita valorii de piaţă a bunului/serviciului respectiv).
 2. Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină și drumuri de exploatare) (în limita valorii de piaţă a bunului/serviciului respectiv).
 3. Înființarea de plantaţii cu material săditor și portaltoi, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină și drumuri de exploatare (în limita valorii de piaţă a bunului/serviciului respectiv).
 4. Construcția, modernizarea și dotarea spaţiilor de depozitare și a unităților procesare  la nivelul exploatației.
 5. Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
 6. Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specializate în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte;
 7. Amenajarea, construcția și dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației.
 8. Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, modernizarea și înființarea sistemelor de irigaţii la nivelul exploatațiilor, achiziționarea de instalații de producere și utilizare a energiei regenerabile la nivelul exploatației).
 9. Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
 10. Costurile generale legate de cheltuielile prevăzute la literele (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu pe întreaga perioadă de implementarea a proiectului, inclusiv documentația tehnico-economică;
 11. Grupurile de producători și cooperativele pot realiza numai investițiile de la punctele e), f) și i) și costurile generale legate de aceste cheltuieli.

Condiții de eligibilitate

 • În toate cazurile, exceptând formele asociative eligibile institutele și staţiunile de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură, solicitantul trebuie să fie proprietarul exploatației.
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură;
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
 • Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică;
 • Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația europeană;
 • Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului.
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa II.
 • În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material de plantare certificat.
 • În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul de plantare rezultat va fi certificat.
 • Dimensiunea minimă a exploatației:
  1. în cazul investițiilor în fermă exceptând înființarea de plantații pomicole și înființarea de plantaţii cu material săditor și portaltoi, solicitantul trebuie să dețină o suprafață pomicolă cu dimensiunea economică de minimum 15.000 euro (valoare Producţie Standard);
  2. în cazul înființării de plantații pomicole și reconversiei solicitantul poate realiza investiții doar dacă deține o suprafață pomicolă cu dimensiunea economică de minimum 5.000 euro
  3. (valoare Producţie Standard) și se angajează că va ajunge la dimensiunea economică de minimum 15.000 euro până în anul trei, iar suprafața înființată/replantată să fie echivalentă cu minimum 3.000 euro (valoare Producţie Standard).
  4. în cazul producerii de material de plantare, solicitantul trebuie sa dețină o suprafață cu material de plantare cu dimensiunea economică de minimum 15.000 euro (valoare Producţie Standard), iar suprafața înființată să fie echivalentă cu minimum 6.000 euro (valoare Producţie Standard).

Principii privind stabilirea criteriilor de selecție:

 • Principiul speciei pomicole prioritare conform analizei sectoriale.
 • Principiul sistemului de cultura prioritar.
 • Principiul cooperării.
 • Principiul proiectelor integrate.
 • Principiul asocierii.

Sprijin public nerambursabil

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 650.000 de euro în cazul activității de producție;
 • 950.000 de euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare local (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în următoarele cazuri:

 • Investiţii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 din Regulamentul 1305/2013);
 • Investiții colective realizate de cooperative și grupuri de producători și proiecte integrate, lanț scurt;
 • Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;
 • Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
 • Investiții în zone defavorizate.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE