Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Targu Mures, in proces de reorganizare

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Targu Mures, prin fuziune prin absorbtie cu Staţiunea de Cercetare si Productie pentru Cresterea Bovinelor Sighet si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărarea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Targu Mures isi desfasoara activitatea ca instituIie publica, finanIata integral din venituri proprii, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 35/2006 privind infiinIarea unor staIiuni de cercetare-dezvoltare agricola in domeniul zootehniei, prin reorganizarea unor staIiuni de cercetare si producIie agricola in domeniul zootehniei.

Potrivit prevederilor actului normativ mai-sus menIionat, AgenIia Domeniilor Statului urma sa transmita in administrarea StaIiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Targu Mures terenul, domeniu public al statului, cu suprafaIa de 595,65 ha, inregistrat in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziIia cu nr. MF 117468, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 3.c) la respectivul act normativ.

Ca urmare, prin Protocolul de predare-preluare nr. 56.778/15.11.2006 incheiat in temeiul art. 2, alin.(5) din Hotararea Guvernului nr. 35/2006, AgenIia Domeniilor Statului a predat in administrarea StaIiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Targu Mures, un teren cu suprafaIa de 595,65 ha.

In anul 2007, suprafaIa de teren de 595,65 ha preluata de catre StaIiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Targu Mures in baza protocolului menIionat anterior, a fost diminuata cu 128,33 ha ca urmare a retrocedarii terenului in baza legilor fondului funciar prin protocolul de predare–preluare nr. 375/13.04.2007 si a anexei nr. 1549/02.12.2009 la protocol in baza H.C.J. Mures nr. 478/27.07.2006, precum si a procesului verbal de delimitare nr. 883/17.07.2006.

Facem precizarea ca, suprafaIa de 128,33 ha predata in baza legilor fondului funciar prin protocolul si anexa la protocol menIionate anterior, a fost retrocedata fara respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, potrivit caruia trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul privat al statului se face prin hotarare de Guvern, astfel ca StaIiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Targu Mures a formulat cerere de chemare in judecata a Comisiei JudeIene pentru Reconstituirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Mures si a Comisiei Locale pentru Reconstituirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Ernei, cerere care face obiectul dosarului nr. 7670/320/2017 aflat pe rolul Judecatoriei Targu Mures prin care unitatea solicita constatarea nulitaIii absolute a HCJ Mures nr. 478/ 27.07.2006.

Dupa apariIia Legii nr. 45/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, suprafaIa de teren de 467,32 ha ramasa in urma retrocedarii suprafeIei menIionata anterior, este diminuata potrivit prevederilor anexelor nr. 3.42 si 7.15 la Legea nr. 45/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Deciziei civile nr. 488/2013 emisa de Tribunalul Mures si a Incheierii din 17.09.2013 emisa de Tribunalul Mures in Dosarul nr. 14732/320/2009, care a avut ca obiect cererea reclamantului Mariaffi Anton prin care solicita instanIei declararea nulitaIii absolute a art. 2 si 3 din HCJ Mures nr. 641/26.11.2009 prin care se reconstituia dreptul de proprietate Academiei de StiinIe Agricole si Silvice ”Gheorghe lonescu-Sisesti” pentru suprafaIa de 196,181 ha, dupa cum urmeaza:

• 83,1170 ha, cu datele de identificare prevazute in anexa nr. 3.42 din Legea nr. 45/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Deciziei civile nr. 488/2013 emisa de Tribunalul Mures si a Incheierii din 17.09.2013 emisa de Tribunalul Mures in Dosarul nr. 14732/320/2009. SuprafaIa de 113,064 ha cuprinsa in anexa nr. 3.42 din Legea nr. 45/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, nu a fost predata Academiei de StiinIe Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” aceasta fiind retrocedata catre persoanele fizice indreptaIite respectiv: Mariaffi Anton – suprafaIa totala de 100 ha, din care: 64,2333 ha aferente anexei nr. 3.42 din Legea nr. 45/2009 si METEA ION – suprafaIa totala de 50 ha, din care: 48,83 ha aferente anexei nr. 3.42 din Legea nr. 45/2009 si 1,17 ha predate din anexa nr. 3.41 la lege, potrivit rapoartelor de expertiza intocmite de expertul tehnic Mirzac Ovidiu in dosarul nr. 14732/320/2009.

• 150 ha restituite persoanelor fizice indreptaIite respectiv: Mariaffi Anton – suprafaIa totala de 100 ha, din care: 64,2333 ha aferente anexei nr. 3.42 din Legea nr. 45/2009 si 35,767 ha predate din anexa nr. 3.41 la lege si Metea lon – suprafaIa totala de 50 ha, din care: 48,83 ha aferente anexei nr. 3.42 din Legea nr. 45/2009 si 1,17 ha predate din anexa nr. 3.41 la lege, in baza Deciziei civile nr. 488/2013 emisa de Tribunalul Mures, a Incheierii din 17.09.2013 emisa de Tribunalul Mures in Dosarul nr. 14732/320/2009, rapoartelor de expertiza intocmite de expertul tehnic Mirzac Ovidiu in dosarul nr. 14732/320/2009 si a SentinIei civile nr. 3901/2008 a Judecatoriei Tg. Mures.

• 6,63 ha, suprafaIa parIiala de teren cuprinsa in anexa nr. 7.15 din Legea nr. 45/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, care cuprinde suprafeIele de teren din domeniul public al statului, aflate in administrarea StaIiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Targu Mures, judeIul Mures, aferente construcIiilor proprietate privata a statului, cele aferente construcIiilor valorificate in baza Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinIe si spaIii cu alta destinaIie construite din fondurile statului si din fondurile unitaIilor economice sau bugetare de stat, republicata, precum si cele aferente construcIiilor proprietatea StaIiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Targu Mures, care trec in domeniul privat al statului si in administrarea StaIiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Targu Mures;

Staţiunea de Cercetare si Producţie pentru Cresterea Bovinelor Sighet nu a fost reorganizata in temeiul Legii nr. 290/2002 privind organizarea si funcIionarea unitaIilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de StiinIe Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti”, cu modificarile si completarile ulterioare.

In baza art. III alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, AgenIia Domeniilor Statului a predat prin protocolul nr. 88079/23.03.2012, catre StaIiunea de Cercetare si ProducIie pentru Cresterea Bovinelor Sighet suprafaIa de 558,5124 ha prevazuta in anexa nr. 3.41 la Legea nr.45/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si suprafaIa de 16,0544 ha prevazuta in anexa nr. 7.15 la actul normativ amintit.

Precizam ca, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la nr. MF 117200 figureaza AgenIia Domeniilor Statului cu suprafaIa de teren de 791 ha din care: 574,5668 ha trece in administrarea StaIiunii de Cercetare si ProducIie pentru Cresterea Bovinelor Sighet si ramane inregistrata la nr. MF 117200 potrivit anexelor nr. 3.41 si 7.15 la Legea nr. 45/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, iar diferenIa de 216,4332 ha ramane in administrarea AgenIiei Domeniilor Statului, careia i se va atribui un nr nr. MF nou, prin prezenta hotarare.

In cazul proiectelor de acte normative care transpun legislatie comunitara sau creeaza cadrul pentru aplicarea directa a acesteia, se vor specifica doar actele comunitare in cauza, insoIite de elementele de identificare ale acestora.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE