Sprijin de maxim 200.000 euro pentru proiectele din zona rurala

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de lege prin care sunt stabilite normele unei scheme de ajutor de minimis, intitulate „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala”, prin intermediul careia solicitantii pot accesa maximum 200.000 euro pentru dezvoltarea unei afaceri la tara.

Schema vizeaza actiunile specifice si beneficiarii eligibili, care intra sub incidenta regulilor ajutorului de minimis, conform fisei tehnice a submasurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala”, din cadrul Masurii 19 Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER (DLRC – Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii), aferenta Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, denumit in continuare PNDR 2014-2020, potrivit prevederilor art. 35 al Regulamentului (UE) nr.1303/2013, precum si in conformitate cu art. 42 al Regulamentului (UE) nr.1305/2013 si contribuie la domeniul de interventie 6B – ”Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale”.

Scopul prezentei scheme este de a acorda sprijin financiar pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala, denumita in continuare SDL, implementata de Grupul de Actiune Locala (GAL).

Prezenta schema se aplica in vederea implementarii actiunilor cuprinse in SDL, in baza carora au fost autorizate GAL-urile in spatiul eligibil LEADER, definit ca un teritoriu coerent cu o populatie cuprinsa intre 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentate de Unitati Administrativ Teritoriale (UAT) – comune si UAT-uri – orase/municipii mici cu o populatie de maximum 20.000 de locuitori.

Prezenta schema se aplica ajutoarelor financiare pentru intreprinderi din toate sectoarele, cu exceptia:

a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1184/2006 si (CE) nr.1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective; sau (ii) atunci când ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari.

d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate.

In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atât in sectoarele excluse de la finantare prin prezenta schema mentionate la art. 6, alin. (2) lit. a), b) sau c), cât si in sectoare sau domenii de activitate eligibile, prezenta schema se aplica ajutoarelor acordate pentru aceste din urma sectoare sau activitati, cu conditia ca intreprinderea in cauza sa prezinte la depunerea documentatiei, acte din care sa rezulte separarea
activitatilor sau o distinctie intre costuri, astfel incât activitatile desfasurate in sectoarele excluse de la aplicarea schemei sa nu beneficieze de ajutoarele de minimis acordate in baza schemei.

In mod similar, in situatiile in care GAL-ul este beneficiar de ajutor de minimis acordat in baza prezentei scheme (pentru finantarea investitiilor in infrastructura de internet in banda larga), acesta are obligatia de a tine evidenta contabila separata a tuturor veniturilor si cheltuielilor pe perioada de valabilitate a contractelor de finantare.

Domeniile acoperite de prezenta schema vizeaza actiuni propuse prin proiectele selectate de GAL-uri pentru dezvoltarea zonei eligibile LEADER, in concordanta cu obiectivele stabilite in SDL, ca de exemplu:

a) diversificarea activitatilor economice non-agricole si incurajarea micilor intreprinzatori din spatiul LEADER;

b) diversificarea ofertei turistice;

c) crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor de dezvoltare economica, inclusiv broadband;

d) cresterea atractivitatii zonelor LEADER si diminuarea migratiei populatiei, in special a tinerilor;

e) incurajarea initiativelor de dezvoltare locala cu un grad ridicat de integrare socio-economica teritoriala.

Sprijinul financiar acordat prin prezenta schema este destinat urmatoarelor tipuri de intreprinderi: a) Entitati private/publice, stabilite prin fisa masurii din SDL selectata, cu respectarea prevederilor din Regulamentul (UE) nr.1305/2013. b) GAL-uri, pentru investitii in infrastructura de internet in banda larga, identificate in SDL selectata, in conditiile prevazute de prezenta schema de minimis.

Persoanele fizice neautorizate nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili in cadrul prezentei scheme.

In conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pot beneficia de ajutor de minimis in cadrul prezentei scheme de ajutor solicitantii/beneficiarii/membrii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, inregistrati in registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât si pentru FEADR, care achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobânzile si majorarile
de intârziere pâna la semnarea contractelor de finantare.

Nu pot primi finantare in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, intreprinderile care au beneficiat de sprijin prin submasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale, precum si intreprinderile care au beneficiat de sprijin prin masurile din cadrul SDL care vizeaza activitati neagricole cu tip de sprijin suma forfetara.

Numarul estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis acordat prin prezenta schema este de aproximativ 2.468.

Conditii de eligibilitate si categorii de cheltuieli eligibile

Conditiile generale de eligibilitate si documentele relevante pentru verificarea acestora aplicabile proiectelor de investitii, servicii si suma forfetara din cadrul sub-masurii 19.2 si prezentei scheme de minimis sunt detaliate in Ghidul de implementare aferent submasurii 19.2.

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR, pentru masurile de investitii sunt limitate la:

a) constructia, achizitia, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile;

b) achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului;

c) costurile generale ocazionate de cheltuielile mentionate la literele (a) si (b), precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de fezabilitate, in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii – montaj, si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. Studiile de fezabilitate reprezinta cheltuieli eligibile chiar si in cazul in care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectueaza cheltuieli in temeiul literelor (a) si (b);

d) urmatoarele investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci;

e) costurile elaborarii planurilor de gestionare a padurilor si echivalentul acestora;

f) cheltuieli similare celor de la punctele a) – e) in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

Pentru masurile cu tip de sprijin suma forfetara destinate crearii unor intreprinderi noi si demararii de noi activitati in intreprinderi deja existente, toate cheltuielile propuse prin proiect pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, cu exceptia celor aferente achizitionarii de vehicule pentru transportul rutier de marfuri.

Cheltuielile eligibile trebuie sa fie conforme cu cele din SDL si sa respecte prevederile Regulamentelor (UE) nr.1303/2013 si nr.1305/2013 precum si cele prevazute in cap 8.1 din PNDR 2014-2020.

Cheltuielile eligibile care pot fi finantate in baza prezentei scheme trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile generale de eligibilitate prevazute in art. 69 din Regulamentul (UE) nr.1303/2013, art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 si art. 24 din Hotarârea Guvernului nr.226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si investitii finantate in cadrul submasurii 19.2, cu respectarea cumulativa a conditiilor prevazute de Hotarârea Guvernului nr.226/20152, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) sa faca dovada, daca este cazul, a existentei cofinantarii private, cumulata pentru toate proiectele;

b) sa respecte conditiile de eligibilitate prevazute in fisa sub-masurii 19.2 si mentionate la art. 14 din prezenta schema;

c) sa respecte regulile ajutoarelor de minimis, inclusiv in ceea ce priveste cumulul acestora;

d) sa nu creeze conditii artificiale pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj.

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectelor din cadrul SDL trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL. Pentru anumite proiecte de servicii, cheltuielile pot fi eligibile si pentru actiuni realizate in afara teritoriului GAL, cu conditia de a se demonstra ca beneficiul sprijinului se adreseaza teritoriului GAL.

Verificarea conditiilor de eligibilitate pentru beneficiar/proiect/investitie se realizeaza la nivel de GAL in baza procedurilor specifice. AFIR realizeaza reverificarea conditiilor de eligibilitate pentru proiectele selectate de GAL, in baza prevederilor Regulamentului (UE) nr.1303/2013, Regulamentului (UE) nr.1305/2013, HG nr. 226/2015 si a Capitolului 8.1 din PNDR 2014-2020, inainte de acordarea ajutorului.

Ajutorul de minimis se acorda dupa ce administratorul prezentei scheme verifica declaratia pe propria raspundere a aplicantului, respectiv faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi sau intreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului ori ale autoritatilor locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene, cumulate cu prevederile prezentei scheme, nu depaseste pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, in cazul solicitantilor care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, echivalent in lei, si ca se respecta toate conditiile din Regulamentul (UE) nr.1.407/2013 si ale prezentei scheme.

Proiectul de lege se afla in prezent in dezbatere publica pe site-ul MADR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE