Sistemul de sactiuni pentru platile privind bunastarea animalelor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de lege privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru cererile de plata depuse in anul 2016 de beneficiarii masurii 215 “Plati privind bunastarea animalelor – pachetul a) – porcine si pachetul b) – pasari” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013.

Va prezentam in cadrul acestui articol cele mai importante prevederi din proectul de Ordin, dedicate sectorului de suine.

Astfel, conform documentului, sanctiunile se aplica cererilor de plata depuse in anul 2016 conform perioadelor prevazute in anexa nr.1, respectiv in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plata, precum si a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor incheiate in cadrul masurii 215 – Plati in favoarea bunastarii animalelor – pachetul a) porcine si pachetul b) pasari, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr.437 si 437bis din 10 iunie 2016.

Sistemul de sanctiuni, aplicabil pentru cererile de sprijin sau cererilor de plata depuse conform art. 44 din Regulamentul Comisiei Europene (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control si conditiile pentru refuzarea sau retragerea platilor si pentru sanctiunile administrative aplicabile in cazul platilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurala si al ecoconditionalitatii, aferente masurii 215 “Plati privind bunastarea animalelor” – pachetul a) plati in favoarea bunastarii porcinelor, depuse de beneficiarii masurii, se stabileste tinandu-se cont de urmatoarele aspecte ale neconformitatilor constatate:

Neglijenta – presupune aplicarea unei reduceri din suma totala calculata fara penalitati, chiar daca acestuia i-au fost stabilite/ nu i-au fost stabilite alte sanctiuni, in cazul in care nerespectarea s-a datorat actiunii neintentionate a beneficiarului;

Intentia (neconformitatea deliberata) – presupune prevederea de catre beneficiar a rezultatului faptei sale in conditiile in care fie urmareste producerea lui prin intermediul faptei, fie, desi nu il urmareste, accepta posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi dar nu sunt limitate la: inducerea in eroare cu buna-stiinta a autoritatilor cu atributii in verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false si orice alta incercare de frauda comisa in scopul obtinerii unor plati din fonduri europene nerambursabile. A doua reaparitie este considerata intentie (neconformitatea deliberata). Prevederea se aplica doar la cerintele specifice, nu si la sanctiunile administrative in ceea ce priveste animalele declarate si numai in cazul in care procentul rezultat din raportul dintre efectivul afectat de neconformitatea care a generat a doua reaparitie si efectivul estimat este mai mare de 10%. In cazul in care acest raport nu depaseste 10%, se trateaza ca reaparitie.

Neconformitate reprezinta, in cazul criteriilor de eligibilitate, al angajamentelor sau al altor obligatii legate de conditiile de acordare a ajutorului sau sprijinului, orice nerespectare a acelor criterii de eligibilitate, angajamente sau alte obligatii;

Reaparitia unei neconformitati presupune identificarea anterioara a unei neconformitati similare in ultimii patru ani in cazul aceluiasi beneficiar cu conditia ca beneficiarul sa fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate si sa fi avut posibilitatea, dupa caz, sa ia masurile necesare pentru a remedia situatia anterioara de neconformitate.

Amploarea unei neconformitati (extinderea) – presupune cazul de nerespectare care este determinat luandu-se in calcul, in special, efectul acesteia asupra operatiunii in ansamblu;

Gravitatea unei neconformitati – presupune cazul de nerespectare care depinde in special de importanta consecintelor acestuia, avand in vedere obiectivele urmarite prin angajamentele sau obligatiile care nu au fost respectate;

Efectiv estimat – efectivul de animale estimat de beneficiar in cererea anuala pentru fiecare exploatatie cu autorizatie sanitara-veterinara, pe cele trei categorii, pe perioada unui an de angajament, respectiv efectivul necesar planificarii alocarilor financiare anuale.

Efectiv declarat (solicitat) reprezinta efectivul conform documentelor inscris in cele 4 deconturi trimestriale/anuale, efectiv livrat/transferat/efectiv mediu realizat pentru fiecare exploatatie cu autorizatie sanitara-veterinara, pe cele trei categorii, pe perioada unui an de angajament (EFS=EFSP1+EFSP2+EFSP3+EFSP4)

Efectivul declarat (solicitat) nu poate depasi capacitatea maxima a spatiilor de crestere inmultita cu nr. de cicluri declarate dintr-un an, conform tehnologiei de crestere a suinelor. In cazul in care Efectivul declarat (solicitat) este mai mare decat capacitatea maxima a spatiilor de cazare inmultita cu numarul de cicluri declarate intr-un an, se va considera la calculul sanctiunilor/platii valoarea minima dintre cele doua.

Ordinea aplicarii sanctiunilor; Calculul sanctiunilor.

Calcularea sanctiunilor se realizeaza pe fiecare exploatatie, in cadrul exploatatiei pe fiecare subpachet si in cadrul subpachetului pe fiecare categorie de porcine.

Exista 5 categorii de sanctiuni, care se aplica in urmatoarea ordine, prin calcularea din suma ramasa, dupa etapa anterioara de calcul:

 • A. sanctiuni administrative in ceea ce priveste animalele declarate;
 • B. sanctiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale si conditiilor specifice (minime si superioare);
 • C. sanctiuni pentru depunerea cu intarziere a cererii de plata/decontului justificativ;
 • D. sanctiuni pentru nerespectarea ecoconditionalitatii;
 • E. sanctiuni suplimentare

Beneficiarul nu va fi sanctionat in cazurile de forta majora si circumstante exceptionale daca a prezentat documente justificative in acest sens, conform legislatiei in vigoare. Prin forta majora se intelege acel eveniment imprevizibil si imposibil de inlaturat, independent de vointa omului, intervenit dupa data semnarii angajamentului care impiedica executarea lui si care exonereaza de raspundere partea care o invoca.

A) Sanctiuni administrative in ceea ce priveste animalele declarate

In cazul speciilor cu ciclu scurt de productie (porcine si pasari), statele membre pot decide sa stabileasca un numar de animale diferit de pragul de trei animale prevazut in regulamentele europene in vigoare de la care sa se aplice sanctiuni administrative. La stabilirea pragului
prevazut de regulament, pentru pachetul a) – porcine, Romania va lua in considerare un prag stabilit de 3 UVM per ciclu de productie, in functie de unitatile de vita mare si/sau de cuantumul ajutorului sau sprijinului acordat pe fiecare categorie, precum si in functie de dimensiunea fermelor din Romania . Astfel:

tabel 1

Sanctiunile aplicate in functie de intervalele de procentaj stabilit sunt urmatoarele:

 • a) In cazul in care neconformitatile vizeaza un numar de animale egal cu pragul stabilit in functie de categorie si numarul de cicluri de productie pe an (echivalent UVM), iar efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) in decontul/deconturile anulale depaseste efectivul de animale livrat anual eligibil la plata (echivalent UVM), valoarea sprijinului acordat se reduce cu un procentaj stabilit ca raport dintre efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) in cererea de sprijin pentru care s-au constatat neconformitati (reprezinta diferenta dintre efectivul declarat (solicitat) (echivalent UVM) si efectivul de animale livrat anual eligibil la plata (echivalent UVM)) si efectivul de animale livrat anual eligibil la plata (echivalent UVM), numit in continuare “procentaj stabilit”.
 • b) In cazul in care neconformitatile se refera la un numar de animale ce depaseste pragul stabilit in functie de categorie si numarul de cicluri de productie pe an (echivalent UVM), valoarea sprijinului la care are dreptul beneficiarul se va reduce cu “procentajul stabilit”, daca acest procentaj nu depaseste 10% (inclusiv).
 • c) In cazul in care neconformitatile se refera la un numar de animale ce depaseste pragul stabilit in functie de categorie si numarul de cicluri de productie pe an (echivalent UVM), valoarea sprijinului la care are dreptul beneficiarul se va reduce cu de doua ori “procentajul stabilit” daca acest procentaj este mai mare de 10%, dar maximum 20% (inclusiv).
 • d) In cazul in care neconformitatile se refera la un numar de animale ce depaseste pragul stabilit in functie de categorie si numarul de cicluri de productie pe an (echivalent UVM) si daca “procentajul stabilit” depaseste 20%, nu se acorda beneficiarului sprijinul pentru anul in cauza.
 • e) In cazul in care neconformitatile se refera la la un numar de animale ce depaseste pragul stabilit in functie de categorie si numarul de cicluri de productie pe an (echivalent UVM) si daca “procentajul stabilit” depaseste 50%, nu se acorda beneficiarului sprijin pentru anul in cauza. Mai mult, beneficiarul este supus unei sanctiuni suplimentare in valoare egala cu cea care corespunde diferentei dintre efectivul declarat (solicitat) (echivalent UVM) si efectivul livrat anual eligibil la plata (echivalentUVM), care urmeaza a fi recuperate in anul calendaristic urmator anului in care a fost constituita.

La calculul sanctiunilor administrative in ceea ce priveste numarul animalelor declarate se va lua in considerare intregul efectiv eligibil la plata /transferat/mutat/efectiv mediu anual (echivalent UVM), etc. pentru categoriile eligibile si subpachetele pentru care s-au solicitat
plati), fara a se lua in considerare neregulile privind respectarea conditiilor superioare de bunastare. Pentru acestea se vor aplica sanctiunile prevazute la punctul B.

B) Sanctiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale si conditiilor specifice (minime si superioare)

 • Se aplica o sanctiune de 3% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
 • Se aplica o sanctiune de 5% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
 • Se aplica o sanctiune de 10% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
 • Se aplica o sanctiune de 50% din valoarea sprijinului pe subpachet.
 • Se aplica o sanctiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploatatia fiind exclusa de la plata sprijinului pe subpachet in anul respectiv. Angajamentul ramane in vigoare.
 • Se aplica o sanctiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploatatia fiind exclusa de la plata sprijinului pe subpachet in anul respectiv, iar, in plus, beneficiarul este obligat sa returneze toti banii primiti pe subpachetul respectiv pana in acel moment (pentru anii anteriori, pentru exploatatia respectiva). Angajamentul ramane in vigoare.
 • Se aplica o sanctiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe masura, exploatatia fiind exclusa de la toata masura pe anul respectiv, iar, in plus, se returneaza toti banii primiti pe subpachetul respectiv pentru acea exploatatie pana in acel moment (pentru anii anteriori). Angajamentul ramane in vigoare.
 • Se aplica o sanctiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe masura, exploatatia fiind exclusa de la plata de la toata masura pe anul respectiv si in plus pentru anul urmator pe toata masura. Beneficiarul returneaza pentru aceasta exploatatie toti banii primiti pe pachetul respectiv (A – porcine) pana la acel moment. In acest caz, se considera ca din intentie beneficiarul nu a respectat conditiile. Angajamentul ramane in vigoare.

La calculele efectuate se va tine cont de toleranta specifica fiecarui aparat de masurat, conform datelor din cartea tehnica.

Sistemul de sanctiuni este unul progresiv: in cazul in care in primul an a fost aplicata o sanctiune (de exemplu: 1), iar in al doilea an se constata aceeasi conditie nerespectata, atunci pentru anul 2 se va aplica sanctiunea urmatoare (de exemplu: 2).

Sanctiunea se aplica pentru fiecare conditie nerespectata in parte. Daca in cadrul unui subpachet nu sunt indeplinite mai multe conditii, pentru exploatatia respectiva se aplica pe subpachet cea mai mare sanctiune dintre sanctiunile aplicate pentru fiecare conditie in parte.

In cazul nivelelor 6, 7 si 8 ale sanctiunilor pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale si conditiilor specifice (minime si superioare), se recupereaza sumele acordate beneficiarului pana la momentul respectiv pe subpachet/masura.

Puteti citi in intregime proiectul de Ordin pe site-ul Ministerului Agriculturii, la sectiunea „Transparenta decizionala”. Proiectul legislativ se afala in dezbatere publica timp de 10 zile de la data publicarii sale online.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE