S-a lansat noua versiune a Ghidului solicitantului pentru masura 6.3 – dezvoltare ferme mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii si Agentia de Finantari pentru Investitiile Rurale (AFIR) au lansat recent versiunea consultativa a Ghidului solicitantului pentru submasura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR). O noua sesiune de depuneri de proiecte urmeaza sa fie lansata in luna aprilie, cu o alocare financiara totala de 100 milioane euro.

In acest an, mai multe ferme mici vor putea accesa fonduri europene nerambursabile, dupa ce dimensiunea economica minima a fost redusa de la 8.000 SO la 4.000 SO. Modificarea este trecuta in varianta consultativa a Ghidului solicitantului.

In cazul dezvoltarii fermelor mici, principiul finantarii nerambursabile este transformarea structurala si deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential de a deveni intreprinderi agricole viabile, precum si de a creste capacitatea de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei acestora.

Cine poate accesa fonduri europene pentru fermele mici

Solicitantii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca mai multe conditii obligatorii.

In primul rand, acestia trebuie sa fie fermieri care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

De asemenea, solicitantii trebuie sa fie persoane juridice române, sa actioneze in nume propriu, sa aiba vârsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare si sa aiba studii minime de 8 ani clase.

Totodata, solicitantii trebuie sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finantare, indiferent de data infiintarii formei respective de organizare: persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare sau ca societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1) infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare reprezentata prin: asociat unic care are si calitatea de administrator al societatii sau asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) care are si calitatea de administrator al societatii. In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie sa exercite controlul efectiv pe intreaga durata de valabilitate1 a Deciziei de finantare.

In categoria SRL-uri este inclusa si microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant (“societate cu raspundere limitata – debutant” sau “S.R.L. – D.”) in baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia respectarii criteriilor prevazute de legislatia europeana si nationala in vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de finantare;

Alte conditii obligatorii cer solicitantului sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi1 sau intreprinderi mici1, indiferent de forma de organizare economica si sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 € S.O.
 • este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
 • este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul Submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare – APIA si/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul agricol.

In cadrul unei familii (sot/sotie) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijinindiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferenta accesarii submasurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si sa fie valabile la momentul depunerii cererii de finantare. In ceea ce priveste cladirile asupra carora se intervine cu modernizari/extinderi si a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrari de contructii montaj, contractele care confera dreptul de folosinta vor fi incheiate pe o perioada egala cu perioada de implementare si monitorizare a proiectelor.

In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii. Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a proiectului cu mai mult de 15%. Prin exceptie, in cazul pepinierelor, marja de fluctuatie de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nici o situatie, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

Pe intreaga durata de executie si monitorizare a proiectului se va pastra sectorul dominant pentru care proiectul a fost selectat si contractat.

Beneficiarii acestei submasuri, au obligatia de a mentine cel putin dimensiunea economica (S.O.) pentru care s-a acordat sprijinul (cu respectarea marjei de fluctuatie de diminuare de maxim 15% cu exceptia pepinierelor unde marja de fluctuatie de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare si fara a scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate), pentru perioada de derulare a proiectului, respectiv de maximum 6 ani (maximum 8 ani pentru exploatatiile pomicole);

Conditii eligibilitate

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici
 • sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare productie standard) – ferma mica
 • sa aiba exploatatia agricola inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului
 • sa prezinte un Plan de Afaceri
 • nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceasta sub-masura din PNDR 2014-2020;
 • o exploatatie agricola nu poate primi sprijin decât o singura data in cadrul acestei sub-masuri prin PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta sub-masura;
 • in cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin Ordinul nr. 397/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in Anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului);
 • in cazul infiintarii/ reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul Solicitantului, exceptând culturile din sectorul pomicol in sere si solarii (inclusiv tunele joase) si pepinierele, acestea putând fi infiintate pe intreg teritoriul national.
 • implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului;
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri);
 • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri, respectiv inainte de acordarea transei a doua); in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de Afaceri se va detalia acest aspect;
 • sa aiba stabilit domiciliul/ sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia. In cazul in care solicitantul este incadrat intr-o activitate salarizata, locul de munca trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin. Aceste conditii trebuie indeplinite in maxim 9 luni de la data semnarii Deciziei de Finantare;

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de 15.000 de euro, procentul de finantare nerambursabila fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finantare si 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de afaceri, fara a depasi 3/5* ani (*5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea Deciziei de Finantare. Acordarea sprijinului va fi proportionala cu gradul de indeplinire a planului de afaceri.

Alocarea totala a masurilor insumeaza o valoare de aproximativ 2 miliarde euro, din care suma de 800 milioane euro destinata beneficiarilor publici si peste 1 miliard euro pentru masuri destinate beneficiarilor privati.

Ghidul solicitantului se afla in prezent in varianta consultativa, ceea ce inseamna ca acesta mai poate suferi modificari pana la publicarea variantei finale.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE