septembrie 23, 2021

S-a lansat noua versiune a Ghidului solicitantului pentru masura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii si Agentia de Finantari pentru Investitiile Rurale (AFIR) au lansat recent versiunea consultativa a Ghidului solicitantului pentru submasura 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole”, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR). O noua sesiune de depuneri de proiecte urmeaza sa fie lansata in luna aprilie, cu o alocare financiara totala de de 185 milioane euro.

Solicitantiii eligibili pentru sprijinul acordat prin submasura 4.1 sunt fermierii definiti conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul României, cu exceptia teritoriului unde se implementeaza Instrumentul Teritorial Integrat (Anexa 13 la GS) si care desfasoara o activitate agricola.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele: sa desfasoare activitati economice ca persoana fizica autorizata/ intreprindere individuala/ intreprindere familiala/ persoana juridica româna; sa actioneze in nume propriu si sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Este important ca inainte de depunerea Cererii de Finantare, sa identificati, obiectiv, punctajul pe care aceasta il intruneste si sa-l mentionati in cererea de finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar”.

Pentru justificarea conditiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastra este necesar sa prezentati in cadrul Studiului de Fezabilitate toate informatiile concludente in acest sens, iar documentele justificative vor sustine aceste informatii. In cazul depunerii mai multor proiecte, solicitantul/ beneficiarul, dupa caz, trebuie sa dovedeasca existenta cofinantarii private cumulat pentru toate proiectele.

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard);
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin sub-masura.
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in cap. 8.1
 • In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/ echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile specifice mentionate in sectiunea „Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii.”
 • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maximum 24 de luni de la data instalarii (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/ 2013)
 • Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia agricola (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/ 2013).
 • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%.
 • Investitia va respecta legislatia in vigoare (mentionata la capitolul Legaturi cu alte prevederi legislative din fisa tehnica a masurii) din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara.
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat
 • In cazul procesarii la nivel de ferma , materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

In cadrul Submasurii 4.1 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al României.

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile inscrise in proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pana la data depunerii ultimei cereri de plata.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica a exploatatiei agricole, prevazuta la depunerea cererii de finantare, pe durata de executie a contractului (definita in contractul de finantare) cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale , conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive desfasurate
 • amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat.
 • achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ pasari/ albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc).
 • achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat.
 • cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018),

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Prin Submasura 4.1 se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 30% pâna la maximum 90%, astfel:

In cazul fermelor vegetale având dimensiunea economica pâna la 500.000 SO si a fermelor zootehnice având dimensiunea economica pâna la 1.000.000 SO:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • in cazul proiectelor care prevad constructii – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) indiferent de marimea exploatatiei si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici care nu propun investitii in spatii protejate;

In cazul fermelor vegetale având dimensiunea economica peste 500.000 SO si a fermelor zootehnice având dimensiunea economica peste 1.000.000 SO:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

 • in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro;
 • in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;
 • in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivel de exploatatie agricola – maximum 2.000.000 euro;

In cazul cooperativelor si grupurilor de producatori – 50% intensitate sprijin fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 90%, in cazul:

 • a) Investitiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative si grupuri de producatori)
 • b) Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI. Aceasta majorare a intensitatii sprijinului nerambursabil se va aplica doar in cazul solicitantilor care aplica pe sM 16.1. proiecte ce vizeaza investitii similare sM 4.1, si nu solicitantilor pe masura 4.1.
 • c) Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica) din R(UE) nr. 1305/2013;

Incepand cu luna martie vor fi lansate toate masurile destinate atat beneficiarilor publici cat si beneficiarilor privati. Alocarea totala a masurilor insumeaza o valoare de aproximativ 2 miliarde euro, din care suma de 800 milioane Euro destinata beneficiarilor publici si peste 1 miliard euro pentru masuri destinate beneficiarilor privati, potrivit Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE