Reguli noi pentru agricultura ecologica

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect legislativ privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica.

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, numarul 669 din 31 august 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza.

La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) OC poate incheia contracte de prestari servicii, pentru incercari cu laboratoare acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025 „Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari”, de asemenea laboratoarele sa detina acreditare pentru efectuarea analizelor specifice domeniului/domeniilor pentru care se cere aprobarea. In acest sens se vor prezenta contracte care sa ateste colaborarea cu astfel de laboratoare, inclusiv pentru determinarea originii ingrasamintelor aplicate, cu precadere a naturii azotului utilizat (organic sau de sinteza). In cazul in care, laboratoarele contractate nu pot efectua o analiza, OC se adreseaza unui alt laborator acreditat, conform SR EN ISO/CEI 17025.”

La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) OC poate incheia contracte de prestari servicii, pentru incercari cu laboratoare acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025 „Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari”, de asemenea laboratoarele sa detina acreditare pentru efectuarea analizelor specifice domeniului/domeniilor pentru care se cere aprobarea. In acest sens se vor prezenta contracte care sa ateste colaborarea cu astfel de laboratoare, inclusiv pentru determinarea originii ingrasamintelor aplicate, cu precadere a naturii azotului utilizat (organic sau de sinteza). In cazul in care, laboratoarele contractate nu pot efectua o analiza, OC se adreseaza unui alt laborator acreditat, conform SR EN ISO/CEI 17025.”

La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12) si vor avea urmatorul cuprins: „(11) Nerespectarea termenului prevazut la alin.(1), de depunere a documentelor prevazute la art. 3 alin. (1) si la art. 5 alin. (1), de catre OC aprobat, atrage dupa sine aplicarea sanctiunii ”Avertisment scris”. OC aprobat are la dispozitie maximum 15 zile de la comunicarea sanctiunii aplicate, sa depuna documentele in vederea obtinerii aprobarii.” ”(12) Nedepunerea documentelor prevazute la art. 3 alin. (1) si la art. 5 alin. (1), in termenul prevazut la alin.(11), atrage dupa sine aplicarea sanctiunii ”Avertisment scris”.

La articolul 9, alineatul (1) punctul 3.c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”3.c) sa efectueze cel putin o inspectie/an la operatorii aflati sub contract de prestari servicii, in conformitate cu art. 65 alin. (1) din R(CE) nr. 889/2008, care sa includa inspectia fizica obligatorie completa a tuturor locatiilor/punctelor de lucru ale operatorului; inspectiile la operatori trebuie realizate in perioada optima astfel incât sa se asigure eficacitatea si oportunitatea controalelor in toate etapele de productie, procesare si distribuire a produselor, in conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. a) din R (CE) nr. 882/2004. Eliberarea documentului justificativ (certificat de conformitate/master certificat/ certificat de confirmare a conversiei) este conditionata de prezentarea fisei de inregistrare in sistemul de agricultura ecologica a operatorului inspectat pentru anul in curs, precum si prezentarea dovezii de remediere a tuturor neconformitatilor de catre operator, constatate in timpul inspectiei de catre OC.”

La articolul 11, alineatul (1), literele d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „d) sa comunice, imediat, autoritatii competente in oricare din urmatoarele situatii: -orice neregula sau incalcare care afecteaza statutul ecologic al produselor; -retragerea operatorului din sistemul de control; -schimbarea autoritatii sau a organismului de control de catre operator si/sau subcontractantii sai. De asemenea, in cazul unor nereguli sau incalcari referitoare la produse aflate sub controlul altor autoritati sau organisme de control, informeaza imediat autoritatile sau organismele respective in conformitate cu art. 92 al R (CE) nr. 889/2008, art. 30 si art. 31 din R (CE) nr. 834/2007.”

„f) in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de art. 92a din R (CE) nr. 889/2008, in cazul in care un OC constata nereguli in aplicarea prevederilor privind productia ecologica, nereguli care afecteaza statutul ecologic al produsului si/sau al terenului, sau este informat din alte surse despre nereguli cu produse ecologice, acesta informeaza imediat autoritatea competenta si investigheaza originea neregulilor sau
incalcarilor, in conformitate cu lit. d). Informarea trebuie sa cuprinda toate actiunile intreprinse (inclusiv informarea celorlalte OC) si documentele care demonstreaza constatarile din timpul investigatiei.“

6. La articolul 13, alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) acorda derogari in conformitate cu prevederile art. 36, 37 si art. 39 din R (CE) nr. 889/2008;”

La articolul 14, alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”a) realizeaza in anul in curs auditul organismelor de control pentru activitatea desfasurata in anul precedent, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din R (CE) nr. 882/2004 si ale art. 92e si 92f din R (CE) nr. 889/2008 si supravegherea in conformitate cu art. 92c din R (CE) nr. 889/2008 a activitatii OC. Auditul se realizeaza numai dupa notificarea prealabila a organismului de control. Notificarea se face cu minim 10 zile lucratoare inainte de data efectuarii auditului, conform modelului prevazut in anexa nr. 15 la prezentul ordin, solicitându-se documente relevante cu privire la activitatea desfasurata in perioada verificata. Organismele de control transmit documentele solicitate prin notificare, in interiorul termenului de 10 zile lucratoare, dar nu mai târziu de a saptea zi.”

La articolul 14, alineatul (1), dupa litera d), se introduce o noua litera, litera e) si va avea urmatorul cuprins: ”e) monitorizeaza activitatea desfasurata in anul in curs de fiecare organism de control, având in vedere urmatoarele aspecte:

 • -modul de efectuare a verificarilor, de prezentare si comunicare a constatarilor rezultate, ca urmare a sesizarilor, notificarilor sau altor controale, cu privire la nereguli in activitatea operatorilor sau activitatea OC aprobate;
 • -incadrarea in termenul stabilit de autoritatea competenta pentru verificarea unor neconformitati transmise prin sesizari, notificari si alte controale;
 • -masurile dispuse de organismele de control pentru remedierea neconformitatilor identificate, precum si sanctiunile aplicate;
 • -frecventa neconformitatilor in care sunt implicate OC/operatorii aflati sub contract de prestarii servicii cu acestea;
 • -evaluarea situatiilor transmise in conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) lit. a) si b);
 • -modul de rezolvare a neconformitatilor identificate la auditul anterior.”

La articolul 14, alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) verificari la sediul OC, care includ si auditul conform prevederilor art. 92e si 92f din R (CE) nr. 889/2008, in ceea ce priveste sistemul de control al productiei ecologice; pentru OC stabilite in alt stat membru – care functioneaza pe teritoriul României printr-o unitate, auditul anual, conform art. 92e din R (CE) nr. 889/2008, se poate efectua inclusiv la sediul principal al acestora; din componenta echipei de audit fac parte consilieri cu atributii de inspectii tehnice de la nivel central; la audit, obligatoriu participa si personalul cu atributii de conducere din cadrul OC;”

La articolul 14, alineatele (5), (9)-(12) si (15), se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ”(5) Controalele de supraveghere se realizeaza de catre consilierii cu atributii de inspectii tehnice din cadrul DAJ, in conformitate cu procedura aprobata, pe un esantion de operatori selectat de catre structura centrala, esantion stabilit la minimum 5% din totalul operatorilor aflati cu contract de prestari de servicii cu fiecare OC in parte.”

In cadrul controalelor de supraveghere se verifica modul de efectuare a activitatii OC, având in vedere prevederile titlului V „Controalele” din R (CE) nr. 834/2007 si ale titlului IV „Controale” din R (CE) nr. 889/2008, prin controale specifice efectuate la locatia fermei/unitatii operatorilor, verificându-se si existenta urmatoarelor documente:

 • a)contractul incheiat de operator cu OC;
 • b)fisa de inregistrare a operatorului;
 • c)copia raportului de inspectie al OC pe anul anterior, dupa caz;
 • d)certificatele de conformitate/master certificatele/certificatele de confirmare a conversiei;
 • e)certificatele de tranzactie, dupa caz;
 • f)orice alte documente specifice operatorului respectiv, inclusiv cele referitoare la culturile paralele.”

Dupa analiza documentelor specifice, transmise de catre consilierii cu atributii de inspectii tehnice din cadrul DAJ, respectiv a rapoartelor lunare de control pentru operatorii selectati in esantionul reprezentativ al fiecarui OC, reprezentantii structurii cu atributii de inspectii tehnice in domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR elaboreaza un raport semestrial, in care constata daca:

 • a)activitatea operatorilor este conforma cu legislatia nationala si comunitara in vigoare, identificând orice neconformitate a standardelor si procedurilor de inspectie specifice OC;
 • b)inspectiile au fost efectuate de un inspector calificat din cadrul respectivului OC, care respecta cerintele mentionate la art. 2 alin. (1) lit. j), respectiv art. 4 alin. (1) lit. k);
 • c)derularea procedurilor de inspectie si certificare s-a realizat conform planului-tip de inspectie si planificarii anuale estimative transmise de fiecare OC, iar documentele legate de activitatea specifica a acestuia sunt conforme.”
 • d) raportul semestrial se transmite structurii responsabile cu elaborarea politicilor in domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR, pâna la sfârsitul primei luni a semestrului urmator.”

Pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, consilierii cu atributii de inspectii tehnice din cadrul DAJ, transmit catre reprezentantii structurii cu atributii de inspectii tehnice in domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR situatia centralizata a activitatii desfasurate in anul precedent, incluzând numarul total de operatori verificati, neconformitatile constatate la operatori si OC aferente.”

In baza analizei rapoartelor lunare, a situatiei centralizate, a auditului anual, a aspectelor constatate la art.14 alin. (1) lit.e), precum si a verificarilor OC, conform prevederilor art. 92e si 92f din R (CE) nr. 889/2008, in ceea ce priveste sistemul de control al productiei ecologice, pentru fiecare OC se intocmeste pâna la data de 31 iulie a anului in curs, un raport de evaluare a activitatii desfasurate de OC in anul precedent.”

Rezultatele controalelor efectuate conform alin. (2) lit. c) se comunica OC in cauza, in termen de 10 zile lucratoare de la aprobarea notei de control de catre conducerea MADR.”

La articolul 16, alineatul (1), dupa litera c), se introduce o noua litera, litera d) si va avea urmatorul cuprins: ”d) nerespectarea termenelor prevazute la art. 6 alin. (1) si alin. (11) , de depunere a documentelor prevazute la art. 3 alin. (1) si la art. 5 alin. (1).”

La articolul 19, alineatul (6), se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”(6) Operatorii inregistrati in sistemul de agricultura ecologica, trebuie sa respecte prevederile art. 11 din R (CE) nr. 834/2007, in cazul productiei paralele. In privinta plantelor sunt implicate diferite varietati ce pot fi usor diferentiate, in privinta animalelor sunt implicate diferite specii iar in privinta acvaculturii pot fi implicate aceleasi specii, cu conditia sa existe o distinctie adecvata intre zonele de productie. In cazul in care, nu toate unitatile unei exploatatii sunt folosite pentru productie ecologica, operatorul separa parcelele, animalele si produsele utilizate in sistemul de productie sau produsele obtinute de catre unitatile ecologice, de cele utilizate sau produse de catre unitatile neecologice si tine un registru adecvat pentru a evidentia aceasta separare.”

Proiectul de Ordin se afla in dezbatere publica timp de 10 zile de la data publicarii pe site-ul MADR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE