Proceduri noi privind introducerea in circuitul agricol a terenurilor din extravilan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de ordin privind aprobarea procedurii privind introducerea sau redarea in circuitul agricol a terenurilor agricole situate in extravilan.

Procedura privind redarea sau introducerea in circuitul agricol a terenurilor agricole situate in extravilan este emisa in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege.

Prezenta procedura reglementeaza continutul documentatiei si modul de acordare a deciziei de aprobare a redarii sau introducerii in circuitul agricol a terenurilor agricole situate in extravilan:

a) scoase temporar din circuitul agricol;

b) scoase definitiv din circuitul agricol prevazute la art. 101 alin.(1) din lege;

c) situate in perimetrul rezervatiilor ocupate cu amenajari piscicole;

d) ocupate cu amenajari piscicole care fac obiectul unui contract incheiat in temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) ocupate cu amenajari piscicole detinute de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura;

f) cu destinatie speciala prevazute la art. 2 lit. e) din lege.

Redarea in circuitul agricol a terenurilor agricole situate in extravilan se aproba dupa cum urmeaza: a) prin decizia directorului directiei pentru agricultura judeteana, denumita in continuare DAJ, pentru terenurile prevazute la art. 2 lit.a)-b); b) prin decizia directorului directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MADR, pentru terenurile prevazute la art. 2 lit.c)-f); c) prin hotarâre a Guvernului, initiata de MADR pentru terenurile prevazute la art. 2 lit.a)-b) cu suprafetele ce depasesc 100 ha. Dispozitiile prevazute la alin. (1) lit. b) se aplica si in cazul introducerii in circuitul agricol.

Redarea in circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate in extravilan se face in termen de 1 an de la expirarea perioadei de scoatere temporara din circuitul agricol.

Redarea in circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate in extravilan se poate face inainte de expirarea perioadei de scoatere temporara din circuitul agricol cu respectarea termenului prevazut la alin. (1).

Beneficiarii au obligatia sa redea terenurile in circuitul agricol, la clasa de calitate si categoria de folosinta avuta anterior aprobarii scoaterii temporare.

In cazul in care beneficiarii aprobarii scoaterii temporare din circuitul agricol nu executa lucrarile de calitate in vederea redarii in circuitul agricol si la termenul prevazut la alin. (1) in baza constatarii la fata locului de catre reprezentantii directiei pentru agricultura judeteana se aplica dispozitiile art. 112 si art. 113 din lege, dupa caz si se dispune executarea lucrarilor de redare.

Pentru executarea lucrarilor de redare in circuitul agricol a terenurilor, in cazul prevazut la alin. (4), directorul DAJ dispune contractarea lucrarilor de redare in circuitul agricol cu respectarea legislatiei aplicabila utilizarii resurselor financiare din Fondului de ameliorare a fondului funciar.

Lucrarile de redare a terenurilor scoase din circuitul agricol prevazute la alin. (4) se executa de catre persoane fizice autorizate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderii individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare sau persoane juridice, atestate de catre MADR, in termen de 1 an de la data comunicarii decizie directorului DAJ.

Pentru redarea in circuitul agricol a terenurilor prevazute la alin. (4) directorul DAJ dispune contractarea serviciilor pentru realizarea studiului pedologic si agrochimic, intocmit de oficiul de studii pedologice si agrochimice cu privire la clasa de calitate cu respectarea legislatiei aplicabila utilizarii resurselor financiare din Fondului de ameliorare a fondului funciar.

Constatarea efectuarii lucrarilor de redare a terenurilor la clasa de calitate si categoria de folosinta avuta anterior scoaterii temporare din circuitul agricol, de catre beneficiari/persoanele prevazute la alin. (5) se efectueaza de catre reprezentantii DAJ prin verificarea situatiei din teren, in termen de 10 zile de la finalizarea lucrarilor, cu incadrarea in termenul de 1 an.

Redarea in circuitul agricol a terenurilor scoase definitiv din circuitul agricol prevazute la art. 101 alin.(1) din lege se face in termen de 2 ani de la incheierea procesului de productie.

Beneficiarii care detin terenuri scoase definitiv din circuitul agricol prevazute la alin. (1), pe care nu le mai folosesc in procesul de productie, sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare, dându-le o folosinta agricola, iar daca aceasta nu este posibil, o folosinta piscicola sau silvica.

Redarea in circuitul agricol terenurilor pentru care s-au eliberat aprobari de scoatere definitiva/temporara din circuitul agricol sau introducerea in circuitul agricol se poate solicita in baza unei documentatii care va cuprinde:

  • a) cererea beneficiarului cu specificarea suprafetei solicitate pentru redarea in circuitul agricol a terenurilor, insotita de CI/BI/certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie, dupa caz;
  • b) aprobarea pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului agricol, in copie, dupa caz;
  • c) planul de situatie al intregului imobil, actualizat, pe care se va evidentia atât suprafata scoasa din circuitul agricol, cât si suprafata solicitata pentru redarea in circuitul agricol si care va fi vizat spre neschimbare de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, dupa caz;
  • d) extras de carte funciara pentru informare valabil la data depunerii documentatiei, dupa caz;
  • e) studiul pedologic si agrochimic, intocmit de oficiul de studii pedologice si agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
  • f) proces verbal de constatare a categoriei de folosinta a terenului la data expirarii termenului redare, intocmit de reprezentantii DAJ in prezenta beneficiarului.

In cazul terenurilor prevazute la art. 2 lit. c) documentatia prevazuta la alin. (1) se completeaza cu urmatoarele documente:

  • a)hotarârea consiliului judetean in raza caruia se afla amenajarea piscicola din care sa reiasa ca acesta avizeaza redarea sau introducerea in circuitul agricol a acestor terenuri;
  • b)acordului administratorului rezervatiei emis in conditiile legii.

In cazul terenurilor prevazute la art. 2 lit. d) si lit. e) documentatia prevazuta la alin (1) se completeza cu avizul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura. In cazul terenurilor cu destinatie speciala prevazute la art. 2 lit. f) documentatia prevazuta la alin (1) se completeaza cu avizul Ministerului Apararii Nationale.

In cazul terenurilor prevazute la art. 2 lit. c)-f), pentru care se solicita introducerea in circuitul agricol, clasa de calitate si categoria de folosinta se stabilesc prin studiul pedologic si agrochimic, intocmit de oficiul de studii pedologice si agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de catre MADR. Clasa de calitate si categoria de folosinta stabilita prin studiul pedologic si agrochimic se inscrie in decizia de aprobare a introducerii in circuitul agricol.

Solicitarea redarii sau introducerii in circuitul agricol poate avea ca obiect fie a intregului teren, fie a unei parti din acesta. In cazul in care se solicita redarea in circuitul agricol a unei parti din suprafata scoasa temporar din circuitul agricol, la expirarea termenului prevazut la art. 93 alin. (1)-(3) din lege, beneficiarul are obligatia sa procedeze la redarea intregului teren.

Documentatia prevazuta la art. 6 pentru redarea sau introducerea in circuitul agricol a terenurilor prevazute la art. 2, se depune de catre beneficiar la DAJ, in vederea aprobarii sau transmiterii acesteia la directia de specialitate din cadrul MADR, dupa caz.

In situatia solicitarii redarii in circuitul agricol a terenurilor prevazute la art. 2 lit. a)-b), dupa verificarea documentatiei DAJ emite, dupa caz, decizia de aprobare/nota de completarea a documentatiei, in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea documentatiei si o comunica beneficiarului.

In situatia solicitarii redarii sau introducerii in circuitul agricol a terenurilor prevazute la art. 2 lit. c)-f), DAJ transmite documentatia la directia de specialitate din cadrul MADR, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea acesteia.

Directia de specialitate din cadrul MADR, dupa verificarea documentatiei emite, dupa caz, decizia de aprobare/nota de completare a documentatiei in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrare si o transmite la DAJ, pentru a fi comunicata beneficiarului.

In cazul solicitarii unor completari la documentatie, termenul de emitere a deciziei de aprobare curge de la depunerea documentatiei complete. In cazul nedepunerii documentelor solicitate de catre beneficiar, in termen de 30 de zile de la solicitarea completarii, documentatia se respinge.

Pentru efectuarea constatarii situatiei in teren si incheierii procesului verbal de constatare a categoriei de folosinta a terenului la data expirarii termenului redare, in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea documentatiei, DAJ stabileste de comun acord cu beneficiarului data si ora efectuarii verificarii.

Procesul verbal de constatare a categoriei de folosinta a terenului la data expirarii termenului redare se va incheia in 2 exemplare originale si va fi semnat de catre doi reprezentantiai DAJ desemnati de catre directorul DAJ si beneficiar, urmând a se inregistra, in evidentele DAJ.

Decizia de aprobare a redarii sau introducerii in circuitul agricol/hotarârea Guvernului de aprobare a redarii in circuitul agricol este depusa de beneficiarul in termen de 30 de zile de la comunicare, la primaria pe teritoriul careia se afla amplasat terenul, precum si la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara judetean, in vederea inregistrarii mentiunilor in Registrul Agricol/in evidentele de cadastru si carte funciara.

In decizia de aprobare a redarii in circuitul agricol/hotarârea Guvernului de aprobare a redarii in circuitul agricol se mentioneaza faptul ca aprobarea de scoatere definitiva/temporara din circuitul agricol isi inceteaza valabilitatea.

Beneficiarul in favoarea caruia s-a emis aprobare a redarii sau introducerii in circuitul agricol/hotarârea Guvernului de aprobare a redarii in circuitul agricol are obligatia respectarii si indeplinirii conditiilor cu privire la mentinerea destinatiei terenurilor agricole.

Situatia suprafetelor de teren redate in circuitul agricol, intocmita de catre DAJ, se va transmite la MADR, in prima decada a fiecarei luni, in format electronic. MADR, prin directia de specialitate din cadrul acestuia, va intocmi situatia centralizata a aprobarilor privind redarea sau introducerea in circuitul agricol a terenurilor.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE