PNDR: Puteti depune de astazi proiecte cu fonduri europene pentru infiintarea activitatilor neagricole

Facebook
Twitter

Incepand din 28 iulie, fermierii sau antreprenorii au posibilitatea depuna proiecte online pentru a accesa fonduri europene nerambursabile, in valoare totala de 73 de milioane de euro, in vederea infiintarii activitatilor neagricole in zone rurale, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

Potrivit AFIR, in perioada 28 iulie – 30 noiembrie 2016 se pot primi on-line proiecte de investitii pentru Submasura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale”, cat si pentru Submasura 6.4 „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”.

In ceea ce priveste Submasura 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale”, beneficiarii pot fi:

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data;
 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii sprijinului
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pâna in momentul depunerii proiectului (start-ups).

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul sub‐masurii 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” sunt:

 • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasa – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;
 • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non‐agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4.
 • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro turistica cu functiuni de cazare si servicii de alimentatie publica);
 • Servicii (ex: medicale, sanitar‐veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc).

Conditii minime obligatorii pentru accesarea fondurilor europene

Pentru a putea primi sprijin in cadrul sub‐masurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de afaceri pentru desfasurarea activitatilor neagricole;
 • Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin sub‐masura 6.2;
 • Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi desfasurata in spatiul rural.
 • Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Sprijinul nerambursabil pentru Submasura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Deciziei de Finantare.

Sprijinul va fi in valoare de:

 • 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism
 • 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati;

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE