septembrie 28, 2021

afir

PNDR: Modelul unei plan de afaceri pentru Submasura 6.3 – Dezvoltare ferme mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, in valoare de maxim 15.000 Euro pe proiect, in cadrul submasurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Pentru a depune un proiect dedicat fermelor mici, solicitantul trebuie sa anexeze si un plan de afaceri. Pe site-ul AFIR, fermierii pot gasi instructiuni privind realizarea unui plan de afaceri pentru submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.

1.Date generale privind solicitantul

Primul capitol al planului de afaceri va cuprinde informatii cu privire la denumirea solicitantului, datele de identificare ale solicitantului, obiectul de activitate, precum si datele de identificare ale Responsabilului legal.

2. Descrierea situatiei actuale

Cel de-al doilea capitol va fi dedicat descrierii situatiei actuale a exploatatiei agricole. De exemplu, istoricul activitatii presupune prezentarea principalelor elemente din activitatea solicitantului/ exploatatiei cu cel putin 24 de luni inainte de data depunerii cererii de finantare, de asemenea prezentarea modului de constituire si/sau preluare a exploatatiei; numarul de salatiati, cat si data inregistrarii la ONRC si forma de organizare sub care s-a inregistrat.

In cazul in care sunt completate rubrici de la sectorul zootehnic, solicitantul va bifa, daca in cadrul exploatatiei agricole (exceptie exploatatiile apicole):

 • Nu detine o platforma de gestionare a gunoiului de grajd si va construi o platforma de gestionare a gunoiului de grajd in conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in Anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului.
 • Gunoiul de grajd este preluat de o platforma comunala pentru gestionarea gunoiului de grajd autorizata sau de o platforma autorizata de gestionare a gunoiului de grajd a unui agent economic (se va atasa copia contractului de colectare a gunoiului de grajd incheiat intre solicitant si detinatorul platformei sau copia Adeverintei emisa de Primaria Comunei pe teritoriul careia se regaseste platforma comunala, din care sa rezulte faptul ca gunoiul de grajd din exploatatia solicitantului va fi preluat de platfoma comunala).
 • Detine o platforma de gestionare a gunoiului de grajd si aceasta este in conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in Anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului.
 • Detine o platforma de gestionare a gunoiului de grajd si acesta trebuie adaptata pentru a respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in Anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului.

In cazul exploatatiilor care vizeaza si cresterea animalelor, solicitantul are obligatia de a respecta conditiile minime privind bunastarea animalelor/ pasarilor prevazute de legislatia nationala in vigoare, referitoare la adaposturi, hrana, apa etc., respectiv :..
Solicitantul va bifa, daca:

 • Exploatatia este adaptata la normele mai sus mentionate pentru animalele detinute in anul 0;
 • Isi propune o adaptare suplimentara a exploatatiei la recomandarile de bune practici si standarde minime de bunastarea animalelor ANSVSA si/sau adaptarea la normele prevazute de legislatie in conformitate cu noul numar de animale (in cazul in care exploatatia vizeaza cresterea numarului de animale).

3. Bazele de productie ale solicitantului

In cel de-al treilea capitol, solicitantul de fonduri europene trebuie sa ofere o situatie detaliata cu privire la terenurile agricole pe care le lucreaza/detine in anul 0, a animalelor, pasarilor sau familiilor de albine, de asemenea, pe care le are in posesie in anul 0.

Totodata se vor adauga detalii cu privire la dotariile exploatatiei: cladiri pentru productia vegetala sau zootehnica, alte cladiri sau masini si utilaje agricole.

4. Valoarea sprijinului solicitat

In cel de-al patrulea capitol, solicitantul de fonduri europene isi va nota dimensiunea exploatatiei sale in anul 0, conform Cererii de Finantare, care trebuie sa se incadreze 8.000 S.O. – 11.999 S.O.

5. Descrierea principiilor de selectie indeplinite

Urmatorul capitol, al patrulea mai exact, va fi dedicat autoevaluarii in privina criteriilor de selectie indeplinite de beneficiar, conform Ghidului solicitantului.

6. Obiectivele si detalierea actiunilor propuse pentru atingerea acestora

Se vor descrie detaliat masurile care se vor lua pentru cresterea veniturilor exploatatiei, prin restructurare si/sau modernizare, alte modalitati de imbunatatire a exploatatiei, fata de situatia prezentata la momentul depunerii Cererii de Finantare in anul 0.

De asemenea, se vor adauga detalii si cu privire la modalitatea de gestionare a planului de afaceri. Acest lucru presupune prezentarea:

 • Unei scurte descrieri a modalitatii de derulare a etapelor de implementare a obiectivelor propuse prin Planul de afaceri;
 • Duratei de implementare a Planului de afaceri (maximum 3, respectiv maximum 5 ani in cazul plantatiilor pomicole).

Totodata, solicitantul va propune cel putin un obiectiv suplimentar prin care va urmari dezvoltarea exploatatiei (cu titlu de exemplu):

 • Imbunatatirea managementului exploatatiei agricole (Se va descrie modul in care se vizeaza imbunatatirea managementului exploatatiei, de exemplu, prin participarea solicitantului la cursuri de formare profesionala / instruire in domeniul vizat pentru sprijin, altele decât cele urmate pentru obtinerea unui punctaj la selectie. Astfel, se va descrie planul propus pentru formare si consiliere in vederea imbunatatirii aptitudinilor beneficiarului si a eficacitatii exploatatiei. Se vor indica, daca este cazul, tipurile de cursuri pe care solicitantul intentioneaza sa le urmeze si aplicabilitatea acestora in managementul exploatatiei vizate pentru sprijin, etc.)
 • Comercializarea productiei proprii in procent de peste 20% din valoarea primei transe de sprijin
 • Cresterea randamentului si a productivitatii muncii
 • Restructurarea si diversificarea activitatilor agricole
 • Campanii de promovare a produselor pe piata
 • Adaptarea la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene (se va face o descriere a investitiilor care urmeaza a fi executate si modul de implementare a acestora la nivelul exploatatiei, in vederea adaptarii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea exploatatiei la standardele specifice)).

7. Detalii despre strategia de piata

In cadrul celui de-al saptelea capitol vor fi adaugate informatii cu privire la piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

8. Tipul si cantitatea produselor obtinute in timpul implementarii

In cadrul acestei sectiuni se detaliaza elementele (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care verifica studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii: gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza acesta in timp; se va preciza productia fizica existenta si productia fizica estimata in urma realizarii investitiei.

Se va preciza inclusiv modalitatea de utilizare/valorificare pentru restul productiei obtinute (<=80%)

9. Calculul valorii productiei standard (SO) la data implementarii planului de afaceri

Se va calcula totalul SO-urilor rezultat din cumularea productiei vegetale si/sau zootehnice pentru anul tinta (anul 3, respectiv anul 5 numai pentru exploatatiile pomicole). Dimensiunea exploatatiei in anul tinta nu poate fi diminuata fata de anul 0, pe parcursul implementarii proiectului.

10. Graficul de timp pentru realizarea obiectivelor si etapelor

Graficul de timp pentru realizarea obiectivelor trebuie sa fie exprimat din punct de vedere valoric pe luni si activitati si sa tina cont de urmatoarele: pentru sectorul vegetal si zootehnic perioada de implementare si termenul de depunere a celei de a doua transe de sprijin nu va depasi 33 luni de la data semnarii Deciziei de finantare de catre Directorul General Adjunct CRFIR, iar pentru investitiile realizate in sectorul pomicol termenul de depunere a celei de a doua transe de sprijin nu va depasi 57 luni de la data semnarii Deciziei de finantare de catre Directorul General Adjunct CRFIR.

Graficul de timp trebuie sa reflecte mentinerea criteriilor de eligibilitate si selectie pe tot parcursul implementarii planului de afaceri. Astfel, dimensiunea SO a exploatatiei nu poate sa scada sub dimensiunea cu care exploatatia a beneficiat de sprijin (anul 0), iar in structura culturilor, cultura/grupa de animale cu pondere SO majoritara trebuie sa ramâna majoritara pe tot parcursul implementarii planului de afaceri.

11. Evaluarea principalelor riscuri

Scurta prezentare a principalelor riscuri care se pot identifica pe parcursul implementarii proiectului, cauzele si efectele acestora asupra productiei totale obtinute si dupa caz, modalitatile de combatere a acestora. Se vor mentiona urmatoarele tipuri de riscuri (lista neexhaustiva):

 • Riscul neindeplinirii criteriilor legate de inceperea implementarii planului de afaceri;
 • Riscul gestionarii afacerii agricole dintr-o localitate aflata la distanta fata de exploatatie, ceea ce afecteaza capacitatea fermierului de a o gestiona adecvat.
 • Riscul de a nu indeplini obiectivele suplimentare propuse de solicitant prin actiunile stabilite in prezentul plan de afaceri;

Daca la verificarea celei de a doua transe de sprijin se constata neindeplinirea/ indeplinirea partiala a obiectivelor din Planul de afaceri, sumele acordate necuvenit se vor recupera integral/ in mod proportional cu obiectivele nerealizate. Astfel, beneficiarul are obligatia de a depune la transa a doua de sprijin Raportul de executie in vederea verificarii indeplinirii obiectivelor prevazute in planul de afaceri aprobat.

Stabilirea domiciliului si sediului social al beneficiarului in UAT in care exploatatia este inregistrata, precum si locul de munca (in cazul in care detine unul) trebuie sa fie in acelasi UAT sau zona limitrofa, conditii care vor fi indeplinite in termen de maxim 9 luni de la data semnarii Deciziei de finantare. Aceasta este preconditie a gestionarii eficiente a planului de afaceri. In caz contrar, va fi recuperat intregul sprijin acordat (prima transa de sprijin).

Nerealizarea obiectivului de amenajare obligatorie a platformei pentru gestionarea gunoiului de grajd, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale aplicabile, in cazul exploatatiilor care detin animale, atrage dupa sine recuperarea integrala a sumelor deja platite.

Solicitantul are obligatia sa mentina criteriile de eligibilitate si selectie pe parcursul implementarii si monitorizarii Planului de afaceri.

Daca pe perioada de 3 ani de monitorizare a proiectului se constata ca nu au fost indeplinite si mentinute conditiile de eligibilitate si de selectie prevazute in Planul de afaceri, se va proceda la recuperarea integrala a sprijinului acordat.

In vederea evitarii dublei finantari, nu pot fi finantate prin PNDR actiunile eligibile prin PNS si/ sau PNA.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE