PNDR: investitii si costuri eligibile pentru Submasura 6.2 – Infiintarea activitatilor neagricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Una dintre cele mai populare scheme de finantare cu fonduri europene nerambursabile este Submasura 6.2 – Infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul sub‐masurii sunt:

Activitati de productie

De exemplu: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasa – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;

Activitati mestesugaresti

De exemplu: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non‐agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4.

Activitati turistice

Exemple: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro‐turistica cu functiuni de cazare si servicii de alimentatie publica;

Servicii

Exemple: medicale, sanitar‐veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural1 etc.

Activitatea principala pentru care se solicita finantare prin sub‐masura 6.2 trebuie sa se regaseasca in Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul sub‐masurii 6.2 (Anexa 7 la Ghidul solicitantului). Sprijinul se acorda pentru indeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului si care se regasesc in Planul de afaceri.

Conditii speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:

Cheltuieli cu achizitia de terenuri

Avand in vedere obiectivele sub‐masurii 6.2, care vizeaza diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de micro‐intreprinderi si intreprinderi mici in sectorul neagricol, crearea de servicii si locuri de munca in spatiul rural, precum si incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale, achizitionarea de teren nu poate reprezenta un scop in sine, realizabil prin accesarea acestei masuri.

In vederea prevenirii utilizarii alocarii financiare aferente sub‐masurii 6.2 preponderent pentru achizitionarea de teren construit/neconstruit, aceasta actiune este admisa cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte:

 • Suma publica nerambursabila utilizata pentru achizitionarea terenului construit/neconstruit este acceptata in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat,
 • In Planul de afaceri se demonstreaza necesitatea achizitionarii terenului in vederea dezvoltarii afacerii si realizarii obiectivului general al proiectului;
 • Achizitia de teren reprezinta o actiune in cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.

In cazul in care prin proiect, solicitantul propune achizitie de teren, in Planul de afaceri se va mentiona obligatoriu localitatea (nivel de UAT comuna) in care va fi achizitionat terenul aferent realizarii activitatilor propuse prin proiect; solicitantul/beneficiarul este obligat sa implementeze proiectul in localitatea respectiva, mentionata in Planul de afaceri, sub sanctiunea rezilierii proiectului.

Achizitionarea unei constructii poate fi eligibila numai impreuna cu terenul aferent, valoarea totala teren+constructie trebuie sa se incadreze in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

Nu se accepta achizitia apartamentelor/birourilor in spatii rezidentiale, respectiv, de birouri.

Daca la verificarea celei de‐a doua transe de plata se constata faptul ca suma publica nerambursabila utilizata pentru achizitia terenului construit/neconstruit este mai mare de 10% din valoarea nerambursabila aferenta obiectivelor indeplinite (calculata conform procentelor), cea de‐a doua transa de plata va fi diminuata cu diferenta pana la suma acceptata.

In cazul in care diferenta este mai mare decat cea de‐a doua transa de plata, se constituie, in completare, un debit de recuperat din prima transa de plata.

Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate

Sunt acceptate pentru finantare urmatoarele tipuri de mijloace de transport:

 • Ambulanta umana;
 • Autospeciala pentru salubrizare;
 • Masina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la inaltime;
 • Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu ‐ exclus cap tractor si remorca autocisterna sau una din ele separat)
 • Masina de maturat carosabilul;
 • Auto betoniera;
 • Autovidanja;
 • Utilaj specializat pentru imprastiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autosasiu, fara a putea fi detasat).

Ambulanta veterinara, masina de transport funerar sunt eligibile cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N27 cu maximum 3 locuri si 2 usi de acces in cabina;
 • sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect;
 • in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.
 • mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati decat pentru cele propuse prin proiect.

Toate aceste mijloace de transport trebuie sa fie numai de tipul autosasiu. La ultima transa de plata se va aduce obligatoriu omologarea RAR.

In cazul proiectelor prin care se propune achizitia de echipamente de agrement solicitantul/beneficiarul are obligatia de a utiliza echipamentele achizitionate numai in scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect si numai in aria geografica descrisa in Planul de afaceri.

In cazul in care in perioada de valabilitate a Contractului de Finantare (inclusiv in perioada de monitorizare) se constata utilizarea echipamentelor in afara ariei descrise, va fi recuperat intregul ajutor financiar platit pana la data respectiva si nu se va mai efectua nicio plata ulterioara.

Sprijinul nerambursabil pentru Submasura 6.2 – Infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Deciziei de Finantare.

Sprijinul va fi in valoare de 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism si de 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE