PNDR: In ce conditii puteti accesa fonduri europene pentru investitii in exploatatii agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani care detin exploatatii agricole de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard) au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, de pana la 2 milioane de euro pe proiect, in cadrul submasurii 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, din Programul National de Dezvoltare Rurala 2020.

Pentru a putea accesa banii europeni, solicitantii trebuie sa respecte mai multe conditii de eligibilitate, conform Ghidului Solicitantului.

Este important ca inainte de depunerea cererii de finantare, sa identificati, obiectiv, punctajul pe care aceasta il intruneste si sa-l mentionati in cererea de finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar”.

Pentru justificarea conditiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastra este necesar sa prezentati in cadrul Studiului de Fezabilitate toate informatiile concludente in acest sens, iar documentele justificative vor sustine aceste informatii.

1. Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili

Indeplinirea acestui criteriu se va demonstra in baza documentelor de infiintare a solicitantului si/sau a verificarilor in ONRC, a certificatelor care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale prezentate la semnarea contractului, a insusirii obligatiilor si angajamentelor mentionate in Declaratia F si in urma verificarii expertilor AFIR ca sunt indeplinite cele trei conditii de depunere (a, b sau c, dupa caz), prezentate la sectiunea 2.1.

2. Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard).

3. Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin submasura:

  • Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat, si cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvata a gunoiului de grajd in zonele unde aceasta cerinta este in curs de aplicare;
  • Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor;
  • Investitii in infiintarea/inlocuirea plantatiilor pentru strugurii de masa si alte culturi perene;
  • Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii si investitii de conformare cu noi standarde in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6) in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie;
  • Infiintare si/ sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
  • Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar impreuna cu investitiile in infiintarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugarea de plus valoare la nivel de ferma).
  • Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara intr-un proiect de investitii la nivel de ferma;
  • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
  • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din activitatea agricola si/sau forestiera atât din ferma proprie cât si din afara fermei), ca si componenta
  • Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/ 2013;

4. Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei

Se verifica insusirea de catre solicitant in cadrul Declaratiei F, a punctului privind angajamentul privind asigurarea cofinantarii, cu obligativitatea ca, inainte de semnarea contractului, sa aduca dovada capacitatii de cofinantare.

5. Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice

6. Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in cap. 8.1

Criteriul se considera indeplinit prin verificarea existentei bifei cu privire la angajamentul din cadrul Declaratiei F cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de ANPM la momentul contractarii si in baza corelarii informatiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism si ulterior, cu cele din documentul emis de Agentia de Protectia Mediului Judeteana.

7. In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile specifice mentionate in sectiunea ”Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii.”

Se verifica in baza Avizelor emise de ANAR, ANIF ,OUAI corelate cu mentiunile din SF.

8. Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013)

Se coreleaza informatiile din Studiul de Fezabilitate, cu cele din documentele emise de APM/DSP/DSVSA judetene si din verificarile in ONRC care contin informatii cu privire la persoana care s-a instalat pentru prima data ca tânar fermier. Data instalarii pentru prima data ca sef de exploatatie este data la care tânarul fermier, figureaza in ONRC ca a preluat controlul efectiv asupra exploatatiei inregistrata la APIA pe numele solicitantului, ca asociat unic/majoritar si unic administrator al respectivei entitati, respectiv, titularul Intreprinderii Familiale (IF-ului).

9. Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia agricola (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013)

Se verifica mentiunile documentelor emise de APM, DSP si DSVSA judetene depuse in vederea semnarii contractului.

10. Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%;

Se verifica informatiile din Studiul de Fezabilitate.

11. Investitia va respecta legislatia in vigoare (mentionata la capitolul Legaturi cu alte prevederi legislative din fisa tehnica a masurii) din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara;

Se verifica mentiunile documentelor emise de DSP si DSVSA judetene depuse in vederea semnarii contractului.

12. Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Se verifica, in baza situatiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, daca profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, in euro, nu depaseste de patru ori valoarea sprijinului solicitat. Cursul euro va fi cursul BNR din ultima zi bancara a anului financiar pentru care se analizeaza profitul.

13. In cazul procesarii la nivel de ferma, materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

Se verifica, in baza mentiunilor din Studiul de fezabilitate referitoare la produsul obtinut in urma procesarii si in baza Anexei I la Tratat daca acest produs este inclus in aceasta anexa.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE