Meniu

PNDR: ghidul solicitantului pentru submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat recent ghdiul final al solicitantului aferent submasurii 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, in cadrul careia comunele sau ONG-urilor pot obtine fonduri europene nerambursabile.

Sub‐masura 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” se incadreaza, in prevederile art. 20 din Regulamentul (UE) 1305/ 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in Masura 07 „Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale” si contribuie la domeniul de interventie DI 6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale.

Contributia publica totala, pentru Domeniul de interventie DI 6B „Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale”, este de 1.103.236.678 Euro, din care: 85 % contributie europeana – FEADR si 15% contributia nationala de la bugetul de stat pentru regiunile de dezvoltare ale României, fara regiunea Bucuresti ‐ Ilfov si 75% ‐ contributia Uniunii Europene si 25% contributia nationala de la bugetul de stat pentru regiunea Bucuresti – Ilfov.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin sub‐masura 7.2 sunt: comunele si asociatiile acestora, conform legislatiei nationale in vigoare si ONG‐uri ‐ pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura tip after‐school).

Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale in numele comunelor.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili. Solicitantul trebuie sa respecte valoarea totala/ comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin pe toata perioada de programare 2014‐2020, cu exceptia:

  • 1. Valorii maxime/comuna/tip sprijin, pentru un ADI, poate fi depasita, in cazul in care investitia este justificata functional si deserveste mai multe comune. In acest caz, valoarea totala a proiectului, nu poate depasi valoarea maxima/comuna/tip sprijin inmultit cu numarul de comune direct beneficiare ale proiectului dar nu mai mult de 4.000.000 Euro.
  • 2. Valorii totale/tip de sprijin a unei comunei (indiferent ca aplica singura sau ca membru ADI) care nu trebuie sa depaseasca valoarea maxima prevazuta in fisa masurii cu exceptia situatiei prevazute la pct 1.

Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanta investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data ultimei plati. Se vor verifica declaratia pe propria raspundere, Hotarârea Consiliului Local (Hotarârile Consiliilor Locale in cazul ADI), Hotarârea Adunarii Generale a ONG.

Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata: Se vor verifica: declaratia pe propria raspundere, Buletinul Procedurilor de Insolventa, alte documente specifice, dupa caz, fiecarei categorii de solicitanti.

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub‐masura: Investitii in active corporale (Infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa/ apa uzata, Infrastructura educationala , Infrastructura sociala) si Investitii in active necorporale.

Investitia trebuie sa se realizeze in spatiul rural: se va verifica daca investitia se realizeza la nivel de comuna, respectiv in satele componente.

Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala/regionala/ judeteana/ locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii. Se va verifica extrasul din strategie, din care rezulta ca investitia este in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala/regionala/judeteana/locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii precum si copia hotarârii de aprobare a strategiei.

Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General. Se va verifica daca investitia respecta toate specificatiile din Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG. In situatia in care investitia propusa prin proiect nu se regaseste in PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUZ.

Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acesteia. Se vor verifica Hotarârea Consiliului Local (Hotarârile Consiliilor Locale in cazul ADI), Hotarârea Adunarii Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/Documentatiile de Avizare pentru Lucrari de Interventii inclusiv capitolul privind analiza cost‐beneficiu.

Investitia in infrastructura de apa/apa uzata trebuie sa se realizeze in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane cuprinse intre 2.000 ‐ 10.000 l.e. Se va verifica Avizul de conformitate al Operatorului Regional.

Investitia in infrastructura de apa/apa uzata sa fie in conformitate cu Master Planurile aprobate.

Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este de: 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit si nu va depasi:

  • – 1.000.000 Euro/ comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa sau apa uzata);
  • – 2.500.000 Euro/ comuna, pentru investitii care vizeaza infiintarea infrastructurii de apa si apa uzata si 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
  • – 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala;
  • – 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizeaza mai multe comune) fara a depasi valoarea maxima /comuna/tip de sprijin.

Fermierii romani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, care dispune de a alocare totala de 9,5 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE