PNDR: Ghid pentru accesarea submasurii 7.2 – „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”

Facebook
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat recent Ghidul solicitantului pentru accesarea submasurii 7.2 – „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”, prin intermediul careia beneficiarii publici pot accesa fonduri europene nerambursabile de pana la 4 milioane de euro pentru proiectele colective.

Depunerea proiectelor pentru aceasta submasura se va face doar on-line. Submasura 7.2 – „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” se incadreaza, conform Regulamentului (CE) 1305/ 2013, art.20, in Masura 07 – “Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale” si contribuie la domeniul de interventie DI 6B ‐ Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale.

Investitiile sprijinite prin submasura 7.2 – „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” au ca scop crearea si modernizarea infrastructurii rutiere locale si a sistemelor de alimentare cu apa/apa uzata. De asemenea, prin aceasta masura se doreste crearea si modernizarea infrastructurii educationale ante si prescolara si a infrastructurii de invatamant secundar superior, cu profil resurse naturale si protectia mediului dar si a scolilor profesionale in domeniul agricol.

Contributia publica totala, pentru Domeniul de interventie DI 6B „Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale”, este de 1.103.236.678 Euro, din care: 15% ‐ contributia Guvernului Romaniei, iar 85% ‐ contributia Uniunii Europene.

Contributia publica totala aferenta sesiunii 2015 este de 552 de milioane de euro. Din aceasta suma, circa 300 de milioane de euro vor fi alocate infrastructurii de apa/apa uzata, 194 de milioane de euro vor fi distribuite pentru infrastructura rutiera, iar 55 de milioane de euro vor fi alocate pentru infrastructura educationala.

Zona montana beneficiaza de o alocare speciala, din suma totala, de 136 de milioane de euro.

Beneficiarii submasurii 7.2 – „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” sunt comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare, cat si ONG-urile pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (infrastructura de tip after-school).

Pentru acordarea sprijinului financiar prin PNDR, trebuie respectate urmatoarele conditii minime obligatorii:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie sa respecte valoarea totala/comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin pe toata perioada de programare 2014‐2020, cu exceptia: 1.Valorii maxime/comuna/tip sprijin, pentru un ADI, poate fi depasita, in cazul in care investitia este justificata functional si deserveste mai multe comune. In acest caz, valoarea totala a proiectului, nu poate depasi valoarea maxima /comuna/tip sprijin inmultit cu numarul de comune direct beneficiare ale proiectului dar nu mai mult de 4.000.000 Euro; si 2. Valorii totale /tip de sprijin a unei comunei (indiferent ca aplica singura sau ca membru ADI) nu trebuie sa depaseasca valoarea maxima prevazuta in fisa masurii cu exceptia situatiei prevazute la pct 1.
 • Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanta investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data ultimei plati.
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata.
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura;
 • Investitia trebuie sa se realizeze in spatiul rural;
 • Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala/regionala/judeteana/locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii;
 • Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General;
 • Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acesteia;
 • Investitia in infrastructura de apa/apa uzata trebuie sa se realizeze in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane cuprinse intre 2.000 ‐ 10.000 locuitori eligibili.
 • Investitia in infrastructura de apa/apa uzata sa fie in conformitate cu Master Planurile aprobate pentru apa/apa uzata;
 • Proiectul de investitii in infrastructura de apa apa uzata trebuie sa detina avizul Operatorului Regional ce atesta functionalitatea sistemului si conformitatea pentru solutia de functionare;
 • Investitia in sistemul de alimentare cu apa trebuie sa se realizeze in mod obligatoriu impreuna cu reteaua de apa uzata, daca aceasta nu exista;

 Cheltuieli eligibile pentru Submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/sau necorporale, conform urmatoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile:

Pentru proiectele privind infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa / apa uzata: constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane intre 2.000 ‐ 10.000 l.e.; constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei publice de apa uzata in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane intre 2.000 ‐ 10.000 l.e. si constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes local.

Pentru proiectele de infrastructura educationala / sociala: infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda; extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea)
institutiilor de invatamânt secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul agricol; infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor precum si a infrastructurii de tip after‐school, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda.

Conform art. 45 (2) (d) din R 1305/2013, sunt eligibile investitiile intangibile privind achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci. Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi
realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii ‐ montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie de bunuri.

Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se vor deconta proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consiliere pentru intocmirea dosarului Cererii de Finantare, care se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata. Studiile de Fezabilitate si/sau documentatiile de avizare a lucrarilor de interventie, aferente cererilor de finantare depuse de solicitantii publici pentru Masuri/submasuri din PNDR 2014‐2020, trebuie intocmite potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 28/2008.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate inaintea aprobarii finantarii, sunt eligibile daca respecta prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013 si indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020;

b) sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

c) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;

d) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii ‐ montaj.

Principii de selectie pentru Submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

 • Proiectele prin care se solicita finantare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selectie, in baza caruia fiecare proiect este punctat conform principiilor privind stabilirea criteriilor de selectie:
 • Principiul prioritizarii tipului de investitii in sensul prioritizarii investitiilor in infrastructura de apa/apa uzata;
 • Principiul gradului de acoperire a populatiei deservite;
 • Principiul conectivitatii in vederea asigurarii legaturii cu principalele cai rutiere si alte cai de transport;
 • Principiul rolului multiplu in sensul accesibilizarii agentilor economici, a zonelor turistice, a investitiilor sociale, accesibilizarea altor investitii finantate din fonduri europene
 • Principiul prioritizarii investitiilor care vin in completarea celor finantate prin POS Mediu si / sau POIM.
 • Principiul prioritizarii tipului de investitie in functie de gradul de dezvoltare socio‐economica a zonei determinata in baza studiilor de specialitate.

Valoarea sprijinului nerambursabil acordat pentru Submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt neneratoare de profit si nu va depasi:

 • 1.000.000 euro/ comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa sau apa uzata);
 • 2.500.000 euro/ comuna, pentru investitii care vizeaza infiintarea infrastructurii de apa si apa uzata si 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
 • 500.000 euro, pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala;
 • 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizeaza mai multe comune) fara a depasi valoarea maxima /comuna/tip de sprijin.

De asemenea, sprijinul nerambursabil pentru Submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica este de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizeaza infrastructura educationala (gradinite) si sociala (infrastructura de tip after-school) si nu va depasi 100.000 euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE