PNDR: Documente necesare la depunerea cererii de finantare pentru tineri fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Una dintre cele mai accesate masuri de finantare cu fonduri europene, din cadrul PNDR, este fara indoiala submasura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri, care beneficiaza in acest an de o alocare financiara de 160 de milioane de euro. Agricultorii pana in 40 de ani care isi doresc sa acceseze aceasta masura de investitii trebuie sa depuna la AFIR un dosar care sa cuprinda atat cererea de finantare, precum si o serie de documente.

1. De exemplu, unul dintre documentele care sunt obligatorii sa fie depuse este planul de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei, potrivit Ghidului solicitantului.

2. De asemenea, se vor anexa si documentele de proprietate/ folosinta pentru exploatatia agricola. Documente solicitate pentru terenul agricol sunt:

 • document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislatiei in vigoare (contract de vanzare – cumparare autentificat de notar, act de donatie autentificat de notar, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila cu punere in posesie, certificat de mostenitor unic autentificat de notar si alte documente care demonstreaza tertilor dreptul de proprietate conform legislatiei in vigoare autentificate la notar), si/sau
 • tabel centralizator – emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, (continand sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de Finantare), cu suprafetele luate in arenda pe categorii de folosinta, si/sau
 • contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de Finantare insotit de adresa emisa de concedent care contine situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze, si/sau;
 • contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ documentul potrivit caruia suprafata de teren a fost data temporar in administrare/ folosinta, autentificat la notar.

In cazul apicultorilor, documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislatiei in vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arenda/ inchiriere/ comodat valabile la momentul depunerii Cererii de Finantare. Suprafata de teren eligibila pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/ stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.

In cazul exploatatiilor care presupun infiintarea si/ sau reconversia plantatiilor pomicole, contractele care confera dreptul de folosinta (arenda, concesiune) asupra terenurilor agricole, pentru exploatatii pomicole, sa aiba o valabilitate de minimum 15 ani (exceptie: pepinierele, culturile de capsun, zmeur, mur, coacaz si agris unde perioada minima este de 10 ani), incepand cu anul depunerii Cererii de Finantare.

Pentru constructii permanente, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare: documentul care atesta dreptul real principal asupra constructiei: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca);

Pentru constructii provizorii, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • – documentul care atesta dreptul real principal asupra constructiei: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca);
 • – documentul care atesta dreptul de creanta asupra constructiei dobandit prin: concesiune, comodat, locatiune.

In cazul prezentarii contractului de comodat/ locatiune pentru constructiile cu caracter provizoriu, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, solicitantul trebuie sa ataseze si acordul expres al proprietarului de drept.

Contractele care confera dreptul de folosinta trebuie incheiate pentru o perioada de cel putin 10 ani incepand cu anul depunerii Cererii de Finantare in cazul cladirilor asupra carora se intervine cu investitii de modernizare/ extindere si a terenurilor pe care se vor realiza investitii ce presupun lucrari de constructii-montaj.

Documente solicitate pentru animale, pasari si familii de albine:

 • extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscriptia Veterinara (adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice inaintea depunerii Cereri de Finantare din care sa rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei inscrieri a solicitantului in Registrul Exploatatiei, insotit de formular de miscare ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/ 2010);
 • document emis de forma asociativa apicola privind inregistrarea stupilor si stupinelor constand in numerele placutelor de identificare pentru fiecare stup si panouri de identificare a stupinelor in conformitate cu legislatia in vigoare;

Pentru exploatatiile vegetale: copie din Registrul agricol emis de Primarii actualizata in anul depunerii Cererii de Finantare care sa confirme dreptul de folosinta (proprietate/ arenda/ concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) inregistrate pentru baza de productie, cu stampila primariei si mentiunea „Conform cu originalul”.

Pentru exploatatiile mixte si zootehnice: Copie din Registrul agricol emis de Primarii actualizat cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii Cererii de Finantare care sa confirme dreptul de folosinta (proprietate/ arenda/ concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) inregistrate pentru baza de productie, cu stampila primariei si mentiunea „Conform cu originalul”.

In situatia in care primariile nu pot elibera copia Registrului Agricol cu situatia curenta, se va depune copia ultimei inregistrari a registrului agricol, dupa caz insotita de adeverinta emisa de primarie privind situatia curenta

3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd incheiat intre solicitant si detinatorul platformei/ Copia Adeverintei emisa de Primaria Comunei pe teritoriul careia se regaseste platforma comunala, din care sa rezulte faptul ca aceasta are capacitatea de preluare a gunoiului de grajd din exploatatia solicitantului.

4. Copiile situatiilor financiare pentru anii „n” si , „n-1”, unde „n” este anul anterior anului in care solicitantul depune Cererea de Finantare, inregistrate la Administratia Financiara:

Pentru societati comerciale:

 • Bilantul (cod 10);
 • Contul de profit si pierderi (cod 20);
 • Datele informative (cod 30);
 • Situatia activelor imobilizate (cod 40);
 • Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara (cod S1046), in cazul solicitantilor care de la constituire, nu au desfasurat activitate pe o perioada mai mare de un an fiscal.

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale:

 • Declaratia privind veniturile realizate (Formularul 200 – cod 14.13.01.13) sau
 • Declaratia privind veniturile din activitati agricole – impunere pe normele de venit (Formularul 221 – cod 14.13.01.13/9), in cazul solicitantilor care in anii „n” si „n-1” erau persoane fizice;
 • In cazul in care solicitantul este infiintat in anul depunerii Cererii de Finantare, nu este cazul depunerii unuia din documentele mai sus mentionate

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator);

6. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finantare;

7. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemneaza ca tanarul fermier (actionar majoritar 50%+1) sa reprezinte societatea in relatia cu AFIR si ca exercita un control efectiv pe termen lung (pentru cel putin 6 ani) in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective;

8. Solicitantul detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii:

8.1. Studii medii/ superioare16 in domeniul agricol/ veterinar/ economie agrara: diploma de absolvire studii superioare in domeniul agricol, sau diploma de absolvire studii postliceale sau liceale in domeniul agricol.

8.2. Certificat de calificare profesionala care atesta urmarea unui curs de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara de cel putin Nivel 1 de calificare profesionala, conform legislatiei aplicabile la momentul acordarii certificatului;

8.3. a) Competente in domeniul agricol/ veterinar/ economie agrara dobandite prin participarea la programe de initiere/ instruire/ specializare care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala: competentele in domeniile mentionate vor fi dovedite prin prezentarea certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora. In cazul in care, la depunerea Cererii de Finantare nu este emis documentul de absolvire a cursului, va fi acceptata adeverinta de absolvire a cursului sub conditia prezentarii certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora in original pentru acordarea celei de-a doua transe de plata, in caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil; sau

b) recunoasterea de catre un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale autorizat ANC a competentelor dobandite ca urmare a experientei profesionale

8.4. Angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima transa de plata.

In cazul in care solicitantul a absolvit in ultimele 12 luni pana la depunerea Cererii de Finantare si nu poate prezenta diploma in original, poate fi acceptata o adeverinta de absolvire a studiilor respective, insotita de situatia scolara disponibila, sub conditia prezentarii diplomei in original pentru acordarea celei de-a doua transe de sprijin; in caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil.

 • a) In cazul solicitantilor care nu au studii medii/ superioare, acestia prezinta diploma/ document doveditor (inclusiv suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesionala atestate ANC care cuprind aceasta informatie) de absolvire a minim 8 clase.
 • b) Pentru demonstrarea Criteriului de Selectie privind formarea profesionala care confera un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat, se va prezenta actul doveditor (certificat de calificare) eliberat de un formator de formare profesionala acreditat (recunoscut de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice) prin care se certifica competentele profesionale de minim Nivel 1 de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara, conform legislatiei aplicabile la momentul acordarii certificatului.

9. Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea Criteriului de Selectie privind rasele /soiurile autohtone pana la momentul acordarii celei de-a doua transe de sprijin sau

Document care certifica utilizarea resurselor genetice autohtone, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finantare. Soiurile autohtone se regasesc in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania/ Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor (ISTIS) – aprobat anual. In cazul animalelor se va depune Certificatul de origine pentru animalele detinute de solicitant emis de Asociatia Crescatorilor de Animale din specia prevazuta in proiect, autorizata de ANZ. Acest document se ataseaza numai pentru argumentarea Criteriului de Selectie.

10. Autorizatia pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor certificate si a materialului saditor (in cazul producatorilor de seminte si material saditor).

11. Alte documente justificative (dupa caz).

Fermierii romani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, care dispune de a alocare totala de 9,5 miliarde de euro.

Pentru a dezvolta un proiect cu finantare europeana, beneficiarul trebuie sa fie inregistrat cel putin ca persoana fizica autorizata (PFA). Aproape 20 de miliarde de euro urmeaza sa fie investite in agricultura romaneasca, precum si in zonele rurale, pana in 2020, prin intermediul Politicii Agricole Comuna (PAC).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE