PNDR: Cum se depune cererea de finantare pentru fondurile europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Primul pas pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile, disponibile prin PNDR, este intocmirea cererii de finantare si a documentatiei necesare, conform instructiunilor din Ghidul Solicitantului.

Dupa intocmirea si semnarea documentelor, fermierul are posibilitatea sa le depuna online pe site-ul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). In urma acestui proces, solicitantul va primi un numar de inregistrare compus din codul regiunii, codul judetului si numarul de ordine.

Solicitantii care nu au posibilitatea sa transmita cererea de finantare prin format electronic, vor depune la Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale proiectul in copie, pe suport hartie su un CD care va cuprinde scan-ul cererii de financare, ca si copii electronice ale cererii completate si semnate de beneficiar, conform documentelor oficiale consultate de StiriAgricole.ro.

Depunerea continua a proiectelor in cadrul sesiunii anuale aferente unei submasuri se opreste inainte de termenul limita, atunci cand valoarea publica totala a proiectelor depuse avand un punctaj estimat mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocarii sesiunii anuale.

Responsabilitatea completarii cererii de finatare apartine solicitantului, care trebuie sa realizeze urmatorii pasi:

  • Completeaza formularul cererii de finantare si anexeaza documentele administrative si tehnice care sunt cerute de acest formular.
  • Face o copie dupa dosarul in original al cererii de finantare pe suport hartie.
  • Realizeaza un exemplar al dosarului in copie electronica. Formatul electronic va contine cererea de finantare, asa cum e ceruta in Ghidul Solicitantului.
  • Dosarul in original al cererii ramane la solicitant si il va prezenta in momentul verificarii conformitatii documentelor.

Depunera proiectelor se va face astfel exclusiv online pentru masurile: 4 – Investitii in active fizice, 6 – Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor, 7 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale, 8 – Investitii in dezvoltarea zonelor forestiere, 15 – Servicii de silvo-mediu, servicii climatice si conservare paduri.

Pe de alta parte, depunerea proiectelor se va face numai pe format hartie pentru submasurile de finantare: 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri, 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, 9 – Infiintarea grupurilor de producatori, 16 – Cooperare, 19.1 – Sprijin pregatitor, 19.3 – Pregatirea si implementarea activitatilor de cooperare ale GAL-urilor

Solicitarea de informatii suplimentare se poate face numai in etapa de evaluare a proiectului de la nivel OJFIR. In cazul in care, expertul din Compartimentul de Evaluare considera ca pentru verificarea unui criteriu de eligibilitate sunt necesare informatii suplimentare, acestea se solicita o singura data, de catre unitatea la care se afla in evaluarea cerearea de finantare, doar in urmatoarele cazuri:

  • In cazul in care studiul de fazabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii/plan de afaceri contin informatii insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate sau exista informatii contradictorii in interiorul lor.
  • Pentru criteriile de eligibilitate si selectie se pot solicita clarificari, documente suplimentare fara inlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finantare.
  • In cazul in care avizele, acordutile, sau autorizatiile au fost eliberate de catre autoritati intr-o forma care nu respecta protocoalele AFIR.
  • Daca informatiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectarii bugetului indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra situatiei, cu rugamintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitarii expertului evaluator. In cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va intocmi bugetul indicativ corect, solicitantul avand optiunea de a contesta bugetul numai dupa notificarea in urma aprobarii Raportului de Selectie.
  • In cazul in care in bugetul indicativ exista diferente de calcul sau incadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facuta corect.

Solicitantul are obligatia de a trimite informatiile cerute in termen de cinci zile lucratoare de la primirea solicitarii in acest sens.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE