afir

PNDR: Cum puteti scrie un plan de afaceri detaliat pentru investitiile in ferme mici

Facebook
Twitter

Pentru a beneficia de fonduri europene nerambursabile, prin PNDR, solicitantul trebuie sa prezinte si un plan de afaceri, in cadrul caruia sa specifice detaliat obiectivele sale pentru dezvoltarea exploatatiei agricole. Acest lucru este valabil inclusiv pentru Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.

1. Date generale despre solicitant

Prima parte a unui plan de afaceri cuprinde datele generale referitoare la solicitant, precum denumirea solicitantului, forma sa juridica, datele de identificare ale solicitantului, obiectul de activitate (se va mentiona si se va completa obiectul de activitate efectiv al exploatatiei: cultura vegetala, cresterea animalelor, etc., conform Cod CAEN inregistrat la ONRC), datele de identificare ale Responsabilului legal: numele, prenumele, functia (procentul de actiuni detinute in cadrul entitatii economice (minimum 50%+1)); sediul social, domiciliul, locul de munca (denumirea angajatorului, functia detinuta de solicitant, adresa sediului unde isi desfasoara activitatea solicitantul, dupa caz), pregatirea profesionala (nivelul de studii).

2. Istoricul activitatii si situatia actuala a exploatatiei

A doua parte a planului de afaceri care trebuie redactata se refera la descrierea istoricului activitatii:

 • Principalelor elemente din activitatea solicitantului din ultimele 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului;
 • Modalitatii de inregistrare a exploatatiei cu cel putin 24 de luni inaintea depunerii cererii de finantare;
 • Modalitatii de constituire si/sau preluare a exploatatiei;
 • Numarului de salariati;
 • Datei inregistrarii la ONRC si formei de organizare sub care s-a inregistrat;
 • Datei inregistrarii (inscrierii) la APIA/ANSVSA/Registrul Agricol a exploatatiei (sub forma de organizare inregistrata la ONRC), daca este cazul.

De asemenea, este foarte important ca solicitantul de fonduri europene sa prezinte in cadrul Planului de Afaceri si situatia actuala a exploatatiei, potrivit modelului prezentat pe site-ul AFIR:

 • Dimensiunii exploatatiei masurata in coeficientii productiei standard (S.O.) in anul 0*;
 • UAT-ului in care este inregistrata exploatatia cu detalierea pe tipuri de culturi/ animale exprimata in procente, alaturi de mentionarea gradului de potential agricol (ridicat/mijlociu/scazut) conform Anexei nr 11 la Ghidul solicitantului – Sinteza studiului privind „Zonarea potentialului de productie agricola si a potentialului de dezvoltare a investitiilor in activitatile de procesare agro-alimentara, estimarea necesarului de stocare si procesare pe zone” si Metodologia de realizare a studiului privind zonarea potentialului agricol si apicol;
 • Listelor cu rasele/soiurile autohtone detinute in cadrul exploatatiei;
 • Aspectelor privind respectarea conformitatii cu cerintele de protectie a mediului, in anul 0, aplicabile conform prevederilor legislatiei nationale; acolo unde este cazul se mentioneaza existenta unei platforme individuale/comunale pentru gestionarea gunoiului de grajd (se va atasa copia contractului incheiat cu entitatea care gestioneaza platforma comunala, dupa caz);
 • Bazelor de productie ale solicitantului;.

Urmatorul capitol din cadrul unui plan de afaceri, aferent investitiilor in ferme mici, se refera la calculul valorii productiei standard (SO).

Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea productiei vegetale si/sau zootehnice pentru anul 0, conform sectiunii specifice din Cererea de finantare.

Toate costurile vor fi exprimate in lei si echivalent in euro la cursul euro-leu valabil la data intocmirii Planului de afaceri, curs publicat pe pagina web a Bancii Central Europene.

De asemenea, solicitantul va trebui sa realizeze si un tabel cu bazele sale de productie, in care va include detalii despre localitatea in care se afla terenul, suprafata sa, tipul de proprietate, precum si detaliat tipul de folosinta al lui ca suprafata (cat arabil, pajisti, sere, pomi, vii sau alte categorii).

Un tabel asemanator vor realiza si cei care detin animale.

Anul „0” din Planul de Afaceri – reprezinta anul in care se realizeaza pe baza inregistrarilor in nume propriu din ultima perioada de depunere (inregistrare/actualizare) a cererii unice de plata pe suprafata in IACS stabilita conform prevederilor legislatiei nationale in vigoare, si/sau in Registrul exploatatiilor la ANSVSA, precum si in Registrul agricol, conform situatiei existente in exploatatie la momentul depunerii Cererii de Finantare.

Dotarile exploatatiei in anul 0 (se vor mentiona cele mai importante cladiri, adaposturi, grajduri, masini si utilaje agricole, numarul acestora, suprafata, capacitatea si detalierea modalitatatii prin care acestea au ajuns in posesia solicitantului – achizitie, arenda,etc.)

3. Obiectivele si detalierea investitiilor propuse pentru atingerea acestora

O a treia etapa in elaborarea unui plan de afaceri se refera la obiectivele si detalierea investitiilor propuse pentru atingerea acestora.

Acest capitol va prezenta detaliat obiectivele care se propun a fi atinse prin realizarea investitiilor mentionate in Planul de afaceri.
Se vor descrie detaliat masurile care se vor lua pentru cresterea veniturilor exploatatiei, prin restructurare si/sau modernizare, alte modalitati de imbunatatire a exploatatiei, fata de situatia prezentata la momentul depunerii Cererii de Finantare in anul 0.

Modalitatea de gestionare a planului de afaceri – presupune prezentarea:

 • Unei scurte descrieri a modalitatii de derulare a etapelor de implementare a obiectivelor propuse prin Planul de afaceri;
 • Duratei de implementare a Planului de afaceri (maximum 3, respectiv 5 ani in cazul plantatiilor pomicole);

Detalierea indeplinirii obiectivelor obligatorii solicitate pentru implementarea corecta a Planului de afaceri – presupune prezentarea

 • Cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de cel putin 20% din valoarea primei transe de plata;
 • In cazul exploatatiilor zootehnice*, a modului de respectare a conditiei obligatorii privind platformele de gestionare a gunoiului de grajd, conform prevederilor anexate la Ghidul Solicitantului (Anexele nr. 9 si 10)
 • UAT-ului/urilor in care este stabilit sau se va stabili solicitantul: domiciliul, sediul social si locul de munca (in cazul in care este salariat). In cazul in care solicitantul este incadrat intr-o activitate salarizata, locul de munca (punctul de lucru/sediul social al angajatorului) trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin; Domiciliului fermierului trebuie sa fie in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata.

4. Tipul si cantitatea produselor obtinute in timpul implementarii proiectului

In continuare, pentru a elabora un plan de afaceri cat mai cuprinzator, solicitantul va nota si tipul si cantitatea produselor obtinute in timpul implementarii proiectului, inclusiv oportunitatile de piata.

In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care verifica studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii: gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza acesta in timp; se va preciza productia fizica existenta si productia fizica estimata in urma realizarii investitiei.

La verificarea conformitatii Planului de afaceri, nu mai tarziu de 33/ 57* luni, (*numai pentru exploatatiile pomicole), de la data semnarii Deciziei de finantare, beneficiarul trebuie sa demonstreze ca a comercializat productie proprie de minimum de 20% din valoarea primei transe de plata, a imbunatatit/ modernizat exploatatia agricola in conformitate cu cele precizate in Planul de afaceri, ca a demarat implementarea Planului de afaceri in cel mult 9 luni de la data semnarii Deciziei de finantare, si a realizat toate angajamentele asumate la depunerea cererii de finantare.

Beneficiarul trebuie sa calculeze in cadrul planului sau de afaceri si valoarea productiei standard (SO). Se va calcula totalul SO-urilor rezultat din cumularea productiei vegetale si/sau zootehnice pentru anul tinta (anul 3, respectiv anul 5 numai pentru exploatatiile pomicole). Dimensiunea exploatatiei in anul tinta nu poate fi diminuata fata de anul 0, pe parcursul implementarii proiectului.

5. Grafic de timp pentru atingerea obiectivelor si etapelor

Graficul de esalonare al investitiei trebuie sa fie exprimat din punct de vedere valoric pe luni si activitati si sa tina cont de urmatoarele: pentru sectorul vegetal si zootehnic perioada de implementare si termenul de depunere a celei de a doua transe de plata nu va depasi 33 luni de la data semnarii Deciziei de finantare, iar pentru investitiile realizate in sectorul pomicol termenul de depunere a celei de a doua transe de plata nu va depasi 57 luni de la data semnarii Deciziei de finantare.

6. Evaluarea principalelor riscuri

In aceasta parte, solicitantul va face o scurta prezentare a principalelor riscuri care se pot identifica pe parcursul implementarii proiectului, cauzele si efectele acestora asupra productiei totale obtinute si dupa caz, modalitatile de combatere a acestora. Se vor mentiona urmatoarele tipuri de riscuri (lista neexhaustiva):

 • Riscul neindeplinirii criteriilor legate de inceperea implementarii planului de afaceri;
 • Riscul gestionarii afacerii agricole dintr-o localitate aflata la distanta fata de exploatatie, ceea ce afecteaza capacitatea fermierului de a o gestiona adecvat;

Daca la verificarea celei de a doua transe de plata se constata neindeplinirea/ indeplinirea partiala a obiectivelor din Planul de afaceri, sumele acordate necuvenit se vor recupera integral/ in mod proportional cu obiectivele nerealizate. Astfel, beneficiarul are obligatia de a depune anual rapoarte de progres in vederea monitorizarii efective a obiectivelor prevazute in planul de afaceri.

In ultima parte a planului de afaceri se va face o sinteaza a veniturilor, cheltuilelilor, precum si a rezultatelor financiare la nivel de exploatatie.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE