PNDR: Cum puteti lua minim 50.000 de euro pentru activitati neagricole in zone rurale

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

AFIR a publicat de curand varianta finala a Ghidului solicitantului pentru Submasura 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale”, masura de finantare prin care fermierii si antreprenorii romani pot accesa fonduri europene nerambursabile, prin PNDR, de pana la 70.000 de euro pe proiect.

Va prezentam in cadrul acestui articol conditiile prin care puteti accesa fondurile europene.

Sprijinul acordat prin sM 6.2 contribuie la promovarea diversificarii activitatilor agricole prin crearea de activitati noi neagricole, la infiintarea si dezvoltarea de micro‐intreprinderi si intreprinderi mici si implicit, la crearea de locuri de munca, obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economica durabila si reducerea saraciei in spatiul rural.

In ceea ce priveste tipurile de activitati eligibile la finantare prin Submasura 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale”, acestea sunt:

 • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasa – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;
 • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non‐agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4.
 • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro‐turistica cu functiuni de cazare si servicii de alimentatie publica);
 • Servicii (ex: medicale, sanitar‐veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc).

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub‐masura sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
 • Micro‐intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le‐au mai efectuat pâna la data aplicarii pentru sprijin;
 • Micro‐intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pâna in momentul depunerii acesteia (start‐ups).
 • Micro‐intreprinderile si intreprinderile mici, atât cele existente cât si cele nou infiintate (start‐up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa‐si desfasoare activitatea in spatiul rural (atât sediul social, cât si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activitatilor agricole pot fi amplasate si in mediul urban. Sunt eligibili in cadrul submasurii 6.2, numai solicitantii inscrisi la ONRC. ! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Conditii obligatorii de eligibilitate pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin in cadrul sub‐masurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de afaceri pentru desfasurarea activitatilor neagricole;
 • Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin sub‐masura 6.2;
 • Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi desfasurata in spatiul rural.
 • Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Perioada de implementare a proiectului (a planului de afaceri) este de maximum 57 de luni de la incheierea contractului de finantare pâna la data depunerii dosarului celei de‐a doua transe de plata.

Cheltuieli si costuri eligibile

Activitatea principala pentru care se solicita finantare prin sub‐masura 6.2 trebuie sa se regaseasca in Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul sub‐masurii 6.2 (Anexa 7 la Ghidul solicitantului). Sprijinul se acorda pentru indeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului si care se regasesc in Planul de afaceri.

Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activitatii codului CAEN din cererea de finantare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu exceptia achizitionarii de vehicule pentru transportul rutier de marfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere obiectivele sub‐masurii 6.2, care vizeaza diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de micro‐intreprinderi si intreprinderi mici in sectorul neagricol, crearea de servicii si locuri de munca in spatiul rural, precum si incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale, achizitionarea de teren nu poate reprezenta un scop in sine, realizabil prin accesarea acestei masuri.

In vederea prevenirii utilizarii alocarii financiare aferente sub‐masurii 6.2 preponderent pentru achizitionarea de teren construit/neconstruit, aceasta actiune este admisa cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte:

 • Suma publica nerambursabila utilizata pentru achizitionarea terenului construit/neconstruit este acceptata in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat,
 • In Planul de afaceri se demonstreaza necesitatea achizitionarii terenului in vederea dezvoltarii afacerii si realizarii obiectivului general al proiectului;
 • Achizitia de teren reprezinta o actiune in cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.

Sunt acceptate pentru finantare urmatoarele tipuri de mijloace de transport:

 • Ambulanta umana;
 • Autospeciala pentru salubrizare;
 • Masina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la inaltime;
 • Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu ‐ exclus cap tractor si remorca autocisterna sau una din ele separat)
 • Masina de maturat carosabilul;
 • Auto betoniera;
 • Autovidanja;
 • Utilaj specializat pentru imprastiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autosasiu, fara a putea fi detasat).

Ambulanta veterinara, masina de transport funerar sunt eligibile cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N27 cu maximum 3 locuri si 2 usi de acces in cabina;
 • sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect;
 • in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.
 • mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati decât pentru cele propuse prin proiect

Sprijinul nerambursabil

Sprijinul nerambursabil este de 50.000 de euro/proiect, cu exceptia activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar‐ veterinare si de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect. Fondurile europene:

 • se acorda in baza unui Plan de afaceri
 • se acorda cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013;
 • se acorda in baza prevederilor Ordinului MADR nr. 1731/2015
 • nu trebuie sa depaseasca 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive, cu exceptia intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, pentru care sprijinul nu depaseste suma de 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.

Sprijinul se acorda sub forma de suma forfetara in functie de tipul investitiei, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se aloca sume intermediare.

In cazul in care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finantare depusa pe sub‐masura 6.2, s‐ar depasi plafonul de 200.000 euro/beneficiar (intreprindere unica), proiectul va fi declarat neeligibil.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE