PNDR: conditii obligatorii pentru accesarea fondurilor europene dedicate pomiculturii

Facebook
Twitter

Agricultorii romani au posibilitea sa acceseze fonduri europene nerambursabile inclusiv pentru modernizarea livezilor, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Pentru a lua banii europeni, pomicultorii trebuie sa respecte o serie de conditii minime obligatorii.

Potrivit Ghidului solicitantului, este important ca inainte de depunerea Cererii de finantare, sa identificati, obiectiv, punctajul pe care aceasta il intruneste si sa-l mentionati in Cererea de finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar”.

Pentru dovedirea indeplinirii conditiilor specifice proiectului dumneavoastra este necesar sa prezentati in cadrul Studiului de fezabilitate toate informatiile concludente in acest sens, iar documentele justificative vor sustine aceste informatii.

In cazul depunerii mai multor proiecte, solicitantul/ beneficiarul, dupa caz, trebuie sa dovedeasca existenta cofinantarii private pentru proiect sau, dupa caz, cumulat pentru toate proiectele.

Conditiile obligatorii:

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.

Indeplinirea acestui criteriu se va demonstra in baza documentelor de infiintare a solicitantului, verificarilor in ONRC, a Certificatelor care atesta lipsa datoriilor restante fiscale si locale prezentate la semnarea contractului, a insusirii obligatiilor si angajamentelor mentionate in Declaratia F. De asemenea, se verifica daca ca sunt indeplinite conditiile de depunere (a, b sau c, dupa caz), prezentate in sectiunea 2.1, pentru solicitantii/ beneficiarii cuprinsi in cadrul celor trei conditii.

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/ operatiunile eligibile prevazute prin submasura:

  • investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;
  • investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;
  • infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;
  • investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
  • investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/ sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/ produse secundare rezultate din activitatea agricola si/sau forestiera, atât din ferma proprie cât si din afara fermei), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
  • infiintarea si/ sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
  • investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art. 17 alin. (5) al Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013 cu modificarile si completarile ulterioare, in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii;
  • investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art. 45 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul nr. 1305/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei.

Criteriul se considera indeplinit daca solicitantul si-a insusit cerintele Declaratiei F prin semnatura si in baza corelarii informatiilor din Studiul de fezabilitate, buget indicativ rezultat in urma evaluarii si ulterior, prin verificarea documentului 8 prezentat in etapa de contractare. In cazul depunerii unei solicitari pentru mai multe proiecte, solicitantul trebuie sa dovedeasca existenta cofinantarii private pentru proiect sau, dupa caz, cumulat pentru toate proiectele.

Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnicoeconomice.

Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu standarde impuse de legislatia nationala si europeana (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative si in capitolul 8.1 din PNDR), inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, in cazul in care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.

Investitia trebuie realizata doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare, aferenta STP (Anexa 7 a Ghidului solicitantului pentru submasura 4.1a) si trebuie sa respecte zonarea speciilor din anexa mentionata anterior, exceptând culturile in sere si solarii si pepinierele.

In cazul infiintarii si/sau reconversiei solicitantul trebuie sa utilizeze doar material fructifer din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara, exceptie facând speciile nuc si alun unde poate fi utilizat si material CAC (conformitas agraria communitatis).

In cazul pepinierelor, solicitantul se angajeaza ca materialul rezultat va fi material fructifer sau de inmultire din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.

Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile economice viabile, astfel:

  • I) in cazul investitiilor care presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer, dimensiunea economica a exploatatiei agricole trebuie sa fie de minimum 4.000 euro SO*;
  • II) in cazul investitiilor simple (care nu presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer), dimensiunea minima a suprafetelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, detinute in proprietate sau folosinta de o exploatatie agricola trebuie sa fie de minimum 4.000 euro SO;

Suprafata infiintata/ replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimum 3.000 euro SO pentru toate speciile si sistemele de cultura, inclusiv pepiniere.

Contributia in natura este eligibila doar daca sunt respectate conditiile prezente in articolul 69 (1) al Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/ echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile mentionate in sectiunea „Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii”

In cazul procesarii la nivelul fermei atât materia prima procesata cât si rezultatul procesarii trebuie sa fie incluse in Anexa I la TFUE. In cazul comercializarii, vor fi sprijinite doar produse incluse in Anexa I la TFUE.

Investitiile in procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare), ca si componenta secundara, in scopul adaugarii de plus valoare la nivel de ferma;

Investitiile in infiintarea si/ sau modernizarea Instalatiilor pentru irigatii si in producerea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei sunt eligibile cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara (<50% din valoarea eligibila a proiectului) intr-un proiect ce are ca scop modernizarea/ dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare).

Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 807/ 2014 si prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%.

Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art. 17, alin. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013), cu modificarile si completarile ulterioare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE