PNDR: Conditii minime obligatorii pentru accesarea fondurilor europene dedicate pomiculturii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pentru a accesa fonduri europene nerambursabile, prin PNDR, pomicultorii romani trebuie sa indeplineasca o serie de conditii minime obligatorii, prezentate in cadrul versiunii consultative a Ghidului Solicitantului pentru submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole.

Prima recomandare pentru potentialii beneficiari este ca acestia, inainte de depunerea cererii de finantare, sa identifice, obiectiv, punctajul pe care il intrunesc si sa-l mentioneze in cererea de finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar”.

„Pentru dovedirea indeplinirii conditiilor specifice proiectului dumneavoastra este necesar sa prezentati in cadrul Studiului de Fezabilitate toate informatiile concludente in acest sens, iar documentele justificative vor sustine aceste informatii”, se noteaza in versiunea consultativa a Ghidului Solicitantului pentru submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole.

Va prezentam in cele ce urmeaza conditiile minime obligatorii pentru accesarea fondurilor europene dedicate pomiculturii:

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;

Indeplinirea acestui criteriu se va demonstra in baza documentelor de infiintare a solicitantului, a celor privind dreptul de proprietate si/sau folosinta a terenurilor si/sau cladirilor afectate de investitie, a Certificatelor care atesta lipsa datoriilor restante fiscale si sociale si in urma verificarii expertilor AFIR ca solicitantul nu se regaseste in una din Categoriile de solicitanti/ beneficiari ai masurilor/ submasurilor de investitii derulate prin PNDR 2014-2020, restrictionate de la finantare, mentionate mai sus.

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile eligibile prevazute prin submasura:

 • (1) investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;
 • (2) investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;
 • (3) infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;
 • (4) investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 • (5) investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din activitatea agricola si/sau forestiera, atât din ferma proprie cât si din afara fermei), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 • (6) infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
 • (7) investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii;
 • (8) investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. nr. 1305/2013;

Operatiunile de la punctele 3, 4, 5 si 8 nu pot face in mod independent obiectul unui proiect de investitii. Criteriul se considera indeplinit in baza corelarii informatiilor din Studiul de Fezabilitate, a avizelor emise de institutiile publice (APM, DSP, DSVSA judetene), a Certificatului de Urbanism.

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei.

Se verifica insusirea de catre solicitant in cadrul Declaratiei F, a punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinantarii, cu obligativitatea ca, inainte de semnarea co ntractului, sa aduca dovada capacitatii de cofinantare. In cazul depunerii unei solicitari pentru mai multe proiecte, solicitantul trebuie sa dovedeasca existenta cofinantarii private pentru proiect sau, dupa caz, cumulat pentru toate proiectele.

Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice.

Se verifica indeplinirea cumulata a urmatoarelor conditii:

 • 1 rezultatul din exploatare din bilantul precedent anului depunerii proiectului sa fie pozitiv/ veniturile sa fie cel putin egale cu cheltuielile in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, in Declaratia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular). Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatare, acestia realizând doar cheltuielile de exploatare (intretinerea efectivului de animale, infiintarea culturilor si a plantatiilor si nu au avut timpul necesar pentru incheierea unui ciclu de productie in vederea obtinerii unor venituri.
 • 2. indicatorii economico-financiari din cadrul sectiunii economice sa se incadreze in limitele mentionate, incepând cu al doilea an de la data finalizarii investitiei.

Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu standarde impuse de legislatia nationala si europeana (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative si in capitolul 8.1 din PNDR), inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, in cazul in care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.

Criteriul se considera indeplinit prin verificarea existentei bifei cu privire la angajamentul din cadrul Declaratiei F cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de ANPM la momentul contractarii si in baza corelarii informatiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism si din documentul emis de Agentia de Protectia Mediului Judeteana.

Pentru proiectele care necesita Acord de Mediu sau Aviz Natura 2000 este necesara inceperea demersurilor pentru obtinerea acestora din timp având in vedere termenul lung de parcurgere a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a procedurii de evaluare adecvata (in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare).

Investitia trebuie realizata doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare, aferenta STP (Anexa 7 a Ghidului Solicitantului pentru submasura 4.1a) si trebuie sa respecte zonarea speciilor din anexa mentionata anterior, exceptând cultura de capsuni in sere si solariisi pepinierele.

Anexa 7 nu se aplica in cazul pepinierelor si investitiilor destinate culturii de capsuni in spatii protejate (sere si solarii), acestea putând fi realizate pe intreg teritoriul national.

Se verifica in studiul de fezabilitate daca plantatia pomicola (existenta sau infiintata) respecta zonarea speciilor din anexa 7.

 • (1) In spatii protejate (sere si solarii) este eligibila doar cultura capsunului.
 • (2) In cadrul acestei submasuri sunt eligibile proiectele implementate in UAT-urile care: i) au nota de favorabilitate naturala ≥2.40.
  ii) au nota de favorabilitate naturala <2,40, dar au nota de favorabilitate potentata ≥2.40. Aceste proiecte sunt eligibile daca prin proiect se prevede si sistem de irigatii pentru toata suprafata infiintata/ in reconversie.

In acest caz, proiectele care nu prevad infiintare si reconversie plantatii pomicole sunt eligibile doar daca:

 • a) plantatiile pomicole detinute de beneficiar (in proprietate sau folosinta) sunt irigate; sau/si
 • b) prin proiect se prevede si sistem de irigatii pentru suprafetele respective.

Sistemele de irigatii trebuie sa fie functionale si sa fie conectate la o sursa de apa ce poate asigura debitul necesar suprafetelor pomicole.
iii) au nota de favorabilitate potentata <2,40.

In acest caz pot fi eligibile amplasamente din cadrul UAT-ului daca solicitantul sprijinului prezinta AFIR un studiu avizat de ICDP Maracineni, efectuat prin metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform caruia se demonstreaza ca amplasamentul respectiv are o nota de favorabilitate naturala sau potentata ≥2.40, cu conditia respectarii punctului (2.ii).

Pasii de urmat pentru obtinerea studiului pentru recalcularea notelor de favorabilitate pe amplasamentele din cadrul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potentata <2.4 se regasesc pe pagina web a Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Pitesti –Maracineni la urmatoarea adresa web http://icdp.ro. Valoarea studiului pentru recalcularea notei de favorabilitate reprezinta cheltuiala eligibila in cadrul proiectului.

In cazul infiintarii si/sau reconversiei solicitantul trebuie sa utilizeze doar material fructifer din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.

Se verifica in cadrul studiului de fezabilitate daca solicitantul si-a prevazut cheltuieli cu materialul de plantare fructifer utilizat din categoria biologica certificatsau dintr-o categorie superioara (de exemplu: certificat albastru, eticheta alba. Documentul care atesta categoria biologica a materialului (document de calitate si conformitate al furnizorului) va fi prezentat obligatoriu la solicitarea ultimei cereri de plata si se solicita angajament in aceasta privinta, asumat prin Declaratia pe propria raspundere (F).

Incadrarea materialului fructifer in categorii biologice se va face in conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata, a Ordinului MADR nr. 82/2010 privind comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe, pe teritoriul României , a Ordinului 564/2003 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul României, cu exceptia speciilor pentru care nu exista obligativitatea respectarii unei scheme de certificare, conform Directivei CE 90/2008 privind comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe, situatie in care materialul de plantare fructifer, poate fi si material Conformitas Agraria Communitatis. Speciile exceptate, pentru care nu exista obligativitatea respectarii unei scheme de certificare, sunt: agris, maces, soc negru, trandafir pentru petale, catina, lonicera caerulea, corn, scorus negru (aronia).

Pentru indeplinirea acestei conditii de eligibilitate nu este necesara verificarea soiului/soiurilor propuse prin proiect in catalogul ISTIS.

In cazul pepinierelor, solicitantul se angajeaza ca materialul rezultat va fi material fructifer sau de inmultire din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.

Se verifica in studiul de fezabilitate daca solicitantul isi propune sa produca material de inmultire si material de plantare fructifer din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara potrivit Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata, si Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 82/2010, privind comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer, destinat productiei de fructe pe teritoriul Romaniei. Documentul care atesta categoria biologica a materialului (document oficial de certificare) va fi prezentat obligatoriu la solicitarea ultimei cereri de plata. Se solicita angajament in aceasta privinta, asumat prin Declaratia pe propria raspundere (F).

Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile economice viabile

 • in cazul investitiilor care presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer, dimensiunea economica a exploatatiei agricole trebuie sa fie de minimum 8.000 euro SO*;
 • in cazul investitiilor simple (care nu presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer), dimensiunea minima a suprafetelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, detinute in proprietate sau folosinta de o exploatatie agricola trebuie sa fie de minimum 8.000 euro SO;

Suprafata infiintata/replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimum:

 • 7000 euro SO in cazul culturii de capsuni in câmp si in spatii protejate (aproximativ 1 ha pentru capsuni in câmp si 0.19 ha pentru cultura de capsuni in spatii protejate);
 • 6000 euro SO in cazul producerii de material de inmultire si material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha);
 • 3000 euro SO pentru toate celelalte specii si sisteme de cultura (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, in functie de specie). in acest caz peste 50% din suprafata infiintata trebuie sa fie ocupata de o singura specie.

Contributia in natura este eligibila doar daca sunt respectate conditiile prezente in articolul 69 (1) al Reg. nr. 1303/2013.

In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile mentionate in sectiunea ‖Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii.‖

Alte conditii minime ce trebuie respectate:

 • In cazul procesarii la nivelul fermei atât materia prima procesata cât si rezultatul procesarii trebuie sa fie incluse in Anexa I la TFUE. In cazul comercializarii, vor fi sprijinite doar produse incluse in Anexa I la TFUE.
 • Investitiile in procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare), ca si componenta secundara, in scopul adaugarii de plus valoare la nivel de ferma;
 • Investitiile in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii si in producerea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei sunt eligibile cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara (<50% din valoarea eligibila a proiectului) intr-un proiect ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare).
 • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din Reg. nr. 807/2014 si prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%;
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013).

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE