PNDR 2014-2020: Noi reguli pentru obținerea fondurilor europene nerambursabile pentru investiții în ferme de până la 2 milioane de euro

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Antreprenorii care doresc să acceseze fonduri europene nerambursabile, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, vor putea obține până la 2 milioane de euro pentru investiții în ferme.

Pe 25 martie 2015 se vor deschide primele două măsuri de finanțare pe noul PNDR 2014-2020, iar ghidurile solicitantului se vor publica până la finele acestei săptămâni. Este vorba despre măsurile pentru tineri fermieri și investiții în ferme. În ceea ce privește sub-măsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, Ministerul Agriculturii a publicat fișa actualizată.

În cadrul sub-măsurii 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din noul PNDR vor fi sprijinite investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermelor (prioritate va fi acordată celor de dimensiuni medii şi asocierilor de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

De asemenea, în cadrul acestei sub-măsuri, se va acorda sprijin pentru procesarea la nivelul fermei a produselor agricole. Sprijinul va prioritiza fermele de dimensiuni medii (adică exploatațiile agricole având dimensiunea economică între 12.000 – 250.000 euro SO valoarea producției standard) și formele asociative ale fermelor de mici dimensiuni și medii cu scopul stimulării consolidării exploatațiilor agricole. Ferma mică, în accepțiunea acestui program, este exploatația agricolă având dimensiunea economică între 8000 -11999 euro SO, valoarea  producției standard.

Scopul sprijinului acordat prin sub-măsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din PNDR 2014-2020, va contribui la:

 • Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților agricole şi creșterii calităţii produselor obţinute;
 • Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;
 • Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suportul sub-măsurii 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din PNDR 2014-2020:

 • Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare;
 • Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;
 • Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație;
 • Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în  vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art. 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.

Tip de sprijin prin sub-măsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din PNDR 2014-2020:

 • Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. 1305/2014.
 • Costuri standard și contribuția în natură, în cazul plantațiilor de struguri de masă
 • Instrument financiar de garantare (supus condițiilor detaliate în Cap 8.1).

Beneficiarii sub-măsurii 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din PNDR 2014-2020:

 • Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de  producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Cheltuieli eligibile specifice sub-măsurii 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din PNDR 2014-2020:

Cheltuielile eligibile vor respecta prevederile art. 45 și 46 din R (UE) nr. 1305/2013 și art. 13 din R Delegat (UE) nr. 807/2014 și se referă la:

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;
 • Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat;
 • Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor 5 eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018):
   • Înființare de plantații pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;
   • Înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă, inclusiv costuri pentru defrișare, material de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;
   • Contribuția în natură în cazul înființării/înlocuirii plantațiilor de struguri de masă este eligibilă cu respectarea art. 69 din R nr. 1303/2013.
 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art. 17 (5) și investiții determinate de conformare cu noile standarde prevăzute în secțiunea „Lista noilor cerințe impuse de legislația Uniunii, în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6);
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuieli neeligibile specifice sub-măsurii 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din PNDR 2014-2020:

 • Achiziţia de clădiri;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
 • Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrările aferente înființării acestor culturii);
 • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole.

Condiții de eligibilitate pentru a accesa sub-măsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din PNDR 2014-2020:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 SO (valoarea producției standard);
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin sub-măsură;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;
 • În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile specifice menționate în secțiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii”;
 • Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013);
 • Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au devenit obligatorii pentru  exploatația agricolă (conform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr.1305/2013);
 • Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;
 • Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menționată la capitolul Legături cu alte prevederi legislative) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Principii în ceea ce privește stabilirea de criterii de selecție în cadrul sub-măsurii 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din PNDR 2014-2020:

 • Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii;
 • Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;
 • Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum: sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material săditor);
 • Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau comercializarea producției  obținute;
 • Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole;
 • Principiul raselor/soiurilor autohtone;
 • Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă.

Sprijin public nerambursabil pentru sub-măsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din PNDR 2014-2020:

I. În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO:

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

 • în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:

 • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
 • Proiectelor integrate;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

II. În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO:

Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

 • în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro;
 • în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respective maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
 • în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate – maximum 2.000.000 euro;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 50% în cazul:

 • Proiecte integrate;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri natural și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.

III. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate sprijin fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției:

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul:

 • Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de producători) și a proiectelor integrate;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor enumerate în Anexa I la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFEU) vor respecta intensităţile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013 (specifice sM 4.2).

Pentru fermele de familie, în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru această sub-măsură, va fi prevăzută o alocare distinctă care va fi comunicată beneficiarilor odată cu publicarea anunțului de lansare a sesiunii.

În cazul plantațiilor de struguri de masă, pentru întreaga valoare eligibilă a proiectului se vor respecta plafoanele maxime și intensitățile sprijinului mai sus menționate. Contribuția privată a beneficiarului poate fi reprezentată de contribuția în natură sub forma lucrărilor efectuate în regie proprie, care vor fi evaluate, pe baza costurilor standard pentru lucrări furnizate de către ICDVV Valea Călugărească și detaliate în secțiunea „Metodologia de calcul a sumelor și ratelor de  sprijin” și în anexa atașată acestei secțiuni cu documentele justificative.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE