PNDR 2014-2020: Cum să iei 1,5 milioane de euro pentru irigații

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Prin Submăsura 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice, din noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, pot fi accesate fonduri europene nerambursabile pentru modernizarea sistemelor de irigații și drumuri forestiere.

Beneficiarii submăsurii 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice vor putea accesa fonduri europene nerambursabile pentru investiții în active corporale și active necorporale, astfel:

a) Investiții în active corporale pentru:

 • Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole);
 • Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere;
 • Modernizarea infrastructurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare și/sau racordarea la utilități, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat;

b) Investiții în active necorporale:

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții – montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

Sprijinul se acordă sub formă de:

 • rambursarea cheltuielilor eligibile;
 • plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art 63 ale R 1305/2014.

În cadrul submăsurii 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice beneficiarii sunt:

 • În sectorul Agricol: unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora constituite conform legilației naționale în vigoare
 • În sectorul Silvic: persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de
 • pădure şi/sau asociaţiile acestora, conform legislației în vigoare; unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure; administratorul fondului forestier proprietate publică a statului.
 • În sectorul Irigații: organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă, constituite din  proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Cheltuieli eligibile specifice:

 1. Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor agricole către ferme; (căi de acces din afara exploatațiilor agricole);
 2. Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere;
 3. Modernizarea infrastructurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare și/sau racordarea la utilități, sisteme de contorizare a apei, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat;

Cheltuieli neeligibile specifice:

 1. Costurile cu întreținerea, reparațiile și exploatarea investiției realizate;
 2. Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 3. Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie;

Condiții comune aplicabile tuturor tipurilor de sprijin:

 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură;
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului;
 • Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întreținerea investiției, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată.

Condiții specifice fiecărui tip de sprijin:

Infrastructura de acces agricolă

 • Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția;
 • Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent.

Infrastructura de acces silvică

 • Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății asupra terenului/administrării în cazul domeniului public al statului;
 • Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se regăsește în amenajament silvic și în inventarul deținătorului.

Infrastructura de irigații

 • Investiția trebuie să se regăsească într-un plan de management al bazinului hidrografic;
 • Investiția prevede contorizarea apei;
 • În cazul în care corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător, conform avizului autorității competente, investiția trebuie să asigure, în urma unei evaluări ex-ante, posibile economii de apă cu o valoare minimă de 5% față de parametrii tehnici/infrastructura existentă, cu excepția investițiilor în infrastructura de irigații a căror sursă de apă sunt bazinele de colectare și stocare a apei de irigat și care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață;
 • În cazul în care investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care sunt identificate ca fiind nesatisfăcătoare din punct de vedere al cantității de apă în planul de management al bazinului hidrografic, investiția trebuie să asigure o reducere a utilizării apei de cel puțin 50% din potențialul economiei de apă, posibil a fi realizat prin investiție, cu excepția investițiilor în infrastructura de irigații a căror sursă de apă sunt bazinele de colectare și stocare a apei de irigat și care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață;
 • Investiția vizează suprafețe identificate în Strategia investițiilor în sectorul irigațiilor;
 • Investiția trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare privind efectele asupra mediului, iar în cazul în care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;
 • Solicitantul să facă dovada deţinerii în folosinţă a terenului/activului fizic aferent investiţiei;
 • Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la un sistem (infrastructură principală) funcțional în funcție de soluția tehnică.

Principii de selecție

Infrastructura de acces agricolă

 • Principiul scopului multiplu al obiectivului investițional (ex: acces pentru mai mulți agenți economici, acces la rute alternative sau preluarea traficului realizat de mașinile agricole de pe anumite artere rutiere, scop agroturistic etc.);
 • Principiul suprafețelor agricole deservite;
 • Principiul complementarității cu subprogramul pomicol.
 • Infrastructura de acces silvică
 • Principiul accesibilizării zonelor forestiere prin investiții noi;
 • Principiul suprafeței de fond forestier deservită;

Infrastructura de irigații

 • Principiul complementarității cu investiții pentru modernizare sisteme de irigații în aval;
 • Principiul economiei de apă;
 • Principiul alimentării direct de la sursă sau în sistem gravitațional;
 • Principiul suprafețelor deservite.

Principiile de selecție vor fi detaliate în legislația națională subsecventă, după ce Comisia Europeană va aproba noul PNDR 2014-2020.

Sprijinul public nerambursabil

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:

 • 1.000.000 de euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;
 • 1.500.000 de euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare, precum și drumurilor forestiere.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE