PNDR 2014-2020: Ce investiții pot face fermierii și apicultorii pe Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Producătorii din sectorul vegetal și din zootehnie, precum și apicultorii vor putea depune spre aprobare proiecte în cadrul Măsurii 121-Modernizarea exploataţiilor agricole începând cu data de 20 mai 2014.

Ministerul Agriculturii va deschide sesiunea de depunere de proiecte pentru Măsura 121 -Modernizarea exploataţiilor agricole în mai puțin de o lună. Obiectivul general este creşterea competitivităţii sectorului agricol printr‐o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a celor comunitare. Contribuţia publică aferentă acestei sesiuni este de 115.000.000 de euro, din care Guvernul României va acoperi 5%, iar Uniunea Europeană 95%. Alocarea aferentă schemei de garantare pentru  sectorul agricol cu finanţare din PNDR este de 62.505.461 de euro.

În cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor, alocarea financiară se va face distinct pentru fiecare sector de producție agricolă. Astfel, bugetul pentru sectorul vegetal este de 50 de milioane de euro, din care 40 de milioane de euro sunt destinate achiziției de utilaje, iar 10 milioane de euro pentru proiecte cu construcții montaj. Bugetul pentru sectorul zootehnic se ridică la 50 milioane de euro, din care 10 milioane de euro sunt destinate achiziției de utilaje, iar restul de 40 de milioane de euro proiectelor  cu construcții montaj.

Pentru atingerea standardelor pentru laptele crud au fost alocate 15 milioane de euro.

În cazul în care alocarea separată destinată proiectelor care vizează unul din sectoare nu se va   consuma, aceasta va fi utilizată pentru finanțarea proiectelor care vizează alte tipuri de investiții, conform aprobării MADR.

Cheltuielile propuse spre decontare din fonduri europene, prin intermediul Măsurii 121-Modernizarea exploataţiilor agricole, din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, trebuie justificate în raport cu obiectivul general și obiectivele specifice ș operaționale ale măsurii, potrivit variantei consultative a Ghidului Solicitantului, publicată pe site-ul APDRP.

Obiectivele specific se referă la:

 1. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum și producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 2. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
 3. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
 4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Obiectivele operaţionale se referă la promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal și de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

La ce pot fi folosite fondurile europene disponibile prin Măsura 121 din PNDR 2014-2020

Banii disponibili prin Măsura 121-Modernizarea exploataţiilor agricole pot fi utilizați pentru:

 • Obiective tehnice: achiziţia de tractoare, combine, maşini, utilaje, echipamente etc, care determină creşterea productivității muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru; construirea şi/sau modernizarea clădirilor operaţionale care conduc la asigurarea conformităţii cu standardele comunitare; diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei, realizarea de noi produse şi introducerea de noi tehnologii.
 • Obiective economico-financiare: reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei agricole; creşterea valorii adăugate brute (VAB) a exploataţiei agricole; creşterea viabilităţii economice.
 • Obiective de mediu: reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună  gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de producţie; reducerea emisiilor de amoniac (şi a altor gaze), înspecial în exploatațiile de creştere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igienă și de bunăstare a animalelor; asigurarea respectării cerinţelor fitosanitare, ecologice etc.; creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă și îmbunătăţirea eficacităţii folosirii acestora.

Astfel, în cadrul Măsurii 121 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României. Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.

Potrivit variantei consultative a Ghidului Solicitantului, publicată pe pagina de internet a APDRP, fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau  necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 1. Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare  şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;
 2. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 3. Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.;
 4. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și a instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
 5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente și accesorii, echipamente  și software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate Sau Memoriul Justificativ;
 7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantaţiilor de viţă‐de‐vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;
 8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;
 9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;
 10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă  a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
 11. Investiţii pentru înfiinţarea de culture de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
 12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;
 13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusive depozitare, răcire etc.;
 14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr.55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente și licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
 15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
 16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activităţii descrise în proiect, următoarele:

 • Autocisterne;
 • Autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare);
 • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate);
 • Mijloace de transport animale;
 • Mijloace de transport albine.

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

ATENȚIE! Utilităţile aferente trebuie să fie asigurate prin proiect și executate pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, dintr‐o sursă  proprie existentă sau de la terţi prin utilitățile existente.

Totodată, trebuie știut faptul că beneficiarul trebuie să demonstreze că are pregătirea necesară pentru a duce la bun sfârșit proiectul pentru care solicit finanțare europeană prin PNDR 2014-2020. Este necesar ca beneficiarul să  nu aibă: fapte înscrise în cazierul fiscal; înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare în cazierul judiciar; şi să respecte graficul de rambursare a datoriilor, dacă are datorii către bănci. La încheierea contractului de finanţare solicitantul va prezenta cazierul judiciar în care nu trebuie să aibă sancţiuni economico-financiare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE