PNDR 2014-2020: 200.000 de euro fonduri europene nerambursabile pentru afaceri la țară

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Prin submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”, se pot obține maximum 200.000 de euro fonduri europene nerambursabile prin PNDR 2014-2020 pentru de activităţi nonagricole desfăşurate în zonele rurale.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul submăsurii 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

Deocamdată, nu se pot depune proiecte pe această măsură, însă, potrivit declarațiilor oficialilor Ministerului Agriculturii, sesiunile de depunere vor fi deschise pentru toate măsurile din PNDR 2014-2020 până la finalul acestui an, după ce va fi obținut acordul oficial al Comisiei Europene cu privire la program.

Obiectivele submăsurii 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”:

 • Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban.

Beneficiarii submăsurii 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”:

 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
 • Fermele care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.

Persoanele fizice nu sunt beneficiari eligibili.

Submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”: condiții eligibilitate:

 1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 2. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin submăsură;
 3. Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea în spațiul rural;
 4. Activitatea micro‐întreprinderilor și întreprinderilor mici, din spațiul rural va fi desfășurată în spațiul rural și cel puțin 80% din noii angajați trebuie să aibă domiciliul stabil în spațiul rural;
 5. Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
 6. Locurile de muncă pentru noii angajați să fie prevăzute cu normă întreagă;
 7. Solicitantul să demonstreze viabilitatea economică a investiției;
 8. întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare (ex.: întreprindere incapabilă să oprească pierderile din surse proprii sau cu fonduri pe care le poate obține de la proprietar/ acționar/ creditor);
 9. Solicitantul respectă regulile de minimis.

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de 90% din costul total al proiectului și nu va depăși 200.000 de euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali. Totodată, acordarea finanțării nerambursabile va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis.

Investiții (acțiunile/cheltuieli) eligibile:

 1. Construcţia, extinderea și/ sau modernizarea și dotarea clădirilor.
 2. Achiziţionarea (inclusiv în leasing) de noi utilaje, instalaţii și echipamente, costuri de instalare.
 3. Investiții de tip achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (investiții necorporale/ investiții intangibile).
 4. Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non‐agricole proprii:
  • Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
  • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
  • Activități de prelucrare a produselor lemnoase;
  • Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
  • Fabricare produse electrice, electronice;
  • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.
 5. Investiții pentru activități meșteșugărești:
  • Activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.).
 6. Investiții pentru prestarea de servicii:
  • Servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
  • Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
  • Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
  • Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
  • Servicii tehnice, administrative etc.
 7. Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro‐turistic, proiecte de activități de agrement.
 8. Producere de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE