Pasi de urmat pentru obtinerea de atestare fiscala si a certificatului de obligatii bugetare

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Recent, au fost publicate doua ordine ANAF ce aproba procedurile si formularele utilizate in anul 2016 pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala, a certificatului de obligatii bugetare si pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate.

OpANAF nr. 3736 din 23 decembrie 2015 este Ordinul pentru aprobarea Procedurii privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate, precum si continutul cererii pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate.

„OpANAF nr. 3654/2015 stabileste procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora valabile de la 1 ianuarie 2016”, arata consultantul fiscal Adrian Benta.

Organul fiscal central competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de contribuabili are obligatia de a elibera certificatul de atestare fiscala in urmatoarele situatii:

 1. la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala;
 2. la solicitarea institutiilor publice, in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscala;
 3. din oficiu, in situatia in care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege;
 4. la solicitarea detinatorilor de titluri de participare la o societate, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala;
 5. la solicitarea oricarei persoane fizice sau juridice, numai cu acordul scris al contribuabilului in cauza, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala;
 6. la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizica pentru care se dezbate succesiunea, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

In situatia in care contribuabilul are de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile contractante, odata cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala depune, in original, si documentul eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul acestor sume. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

Documentul emis de autoritatea contractanta cuprinde, obligatoriu, urmatoarele elemente:

 1. denumirea autoritatii contractante;
 2. data emiterii documentului;
 3. numarul si data incheierii contractului dintre contribuabil si autoritatea contractanta;
 4. sumele certe, lichide si exigibile datorate pana la data emiterii documentului de catre autoritatea contractanta, defalcate pe fiecare contract in parte;
 5. precizarea ca documentul este emis in vederea eliberarii certificatului de atestare fiscala;
 6. numele, prenumele, functia si semnatura persoanelor imputernicite ale autoritatii contractante;
 7. stampila autoritatii contractante.

Certificatul de atestare fiscala se emite in maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii de eliberare a acestuia.

In situatia contribuabilului supus unei inspectii fiscale care solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscala in scopul radierii din registrele in care a fost inregistrat, certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, dupa caz.

Pentru contribuabilii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor, certificatul de atestare fiscala se emite la cererea contribuabilului si cuprinde atat obligatiile fiscale ale contribuabilului, cat si obligatiile fiscale ale sediilor secundare.

Certificatele de obligatii bugetare se elibereaza pe baza raportului de inspectie fiscala, efectuat de organele fiscale centrale competente cu atributii de control, in termen de 30 de zile lucratoare de la data solicitarii institutiei publice implicate in procesul de privatizare si atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor creante bugetare, in urmatoarele situatii.

Certificatul de obligatii bugetare va avea inscrise in mod obligatoriu numarul de inregistrare, data eliberarii, scopul eliberarii, precum si numele si semnatura persoanei imputernicite a organului fiscal.

OpANAF nr. 3736/2015 reglementeaza procedura privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate incepand cu 1 ianuarie 2016.

Contribuabilii/platitorii inregistrati la organele fiscale din Romania pot solicita Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emiterea unei solutii fiscale, prin depunerea unei cereri.

Cererea si documentatia pentru emiterea solutiei fiscale se depun sau se transmit prin posta, in trei exemplare, pe suport hartie, la registratura generala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Solutia fiscala se aproba prin si este anexa a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emis pentru solutionarea cererii de emitere depuse de catre contribuabilul solicitant si contine:

 1. denumirea organului fiscal emitent;
 2. data la care a fost emisa si data de la care isi produce efectele solutia fiscala;
 3. datele de identificare ale contribuabilului beneficiar al solutiei fiscale;
 4. obiectul solutiei fiscale;
 5. obligatia fiscala principala ce face obiectul solutiei fiscale;
 6. motivul de fapt;
 7. temeiul de drept;
 8. referinte la completarile documentatiei/solicitarile de clarificari care au intervenit in perioada de emitere a solutiei fiscale;
 9. propunerea contribuabilului cu privire la reglementarea fiscala a situatiei fiscale de fapt viitoare, care face obiectul cererii de emitere a solutiei fiscale, inclusiv opinia contribuabilului solicitant privind proiectul de solutie fiscala, comunicat in conditiile legii, exprimat in perioada de emitere a acesteia;
 10. interpretarea organului fiscal competent cu privire la tratamentul fiscal aplicabil situatiei fiscale de fapt viitoare prezentate in cererea de emitere a solutiei fiscale;
 11. prezumtiile critice care pot afecta aplicabilitatea solutiei fiscale;
 12. mentiunea ca solutia fiscala emisa produce efecte numai fata de contribuabilul solicitant si pentru situatia fiscala de fapt viitoare pentru care a fost emisa.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE