Obtinerea atestatului de producator si a carnetului de comercializare: care sunt pasii pe care trebuie sa ii faca un producator ca sa obtina documentele

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Obținerea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor agricole se face urmând pași simpli. Astfel, producătorul agricol se duce la primărie, unde solicită eliberarea celor două documente, la fel cum cerea și eliberarea certificatului de producător. Primăria este obligată prin lege fie să elibereze documentele solicitate de agricultor în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, fie să motiveze de ce nu le poate elibera.

După înregistrarea cererii formulate de producător, primăria trebuie să realizeze o serie de verificări. În cadrul primăriei există o persoană desemnată care se ocupă de Registrul Agricol. Aceasta, împreună cu reprezentanții formei asociative înregistrate și recunoscută de către MADR de pe raza comunei în care își desfășoară activitatea fermierul, iar în cazul în care nu există asociații sarcina revine Camerei Agricole sau Direcției Agricole Județene, verifică dacă producătorul deține sau nu teren pe care cultivă legume sau cereale (în funcție de produsele pentru care solicită eliberarea celor două documente) sau dacă deține animale. Ulterior, în funcție de rezultatul verificărilor, i se eliberează producătorului cele două documente.

De asemenea, primăria centralizează cererile primite de la producători și le transmite Consiliului Județean. Pe baza solicitărilor comunicate de primari, consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti solicită Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A. tipărirea necesarului de carnete de producător. După ce le primește de la consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, primăria eliberează documentele producătorilor, contra cost, stabilirea acestuia fiind în sarcina autorităților locale.

Primarii eliberează carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol cu respectarea următorului regim de completare a primei file din carnet, care este nedetaşabilă:
a) numele, prenumele titularului atestatului de producător – se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice care solicită carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol;
b) domiciliul solicitantului – se completează cu datele privind adresa de domiciliu înscrise în CI/BI;
c) numele, prenumele soţ/soţie, rude/afini gradul I, după caz – se înscriu numele şi prenumele persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în afara titularului atestatului de producător;
d) domiciliul soţ/soţie, rude/afini gradul I, după caz – se completează cu datele privind adresa de domiciliu înscrise în CI/BI;
e) suprafeţele de teren exploatate/cultivate, respectiv efectivele de animale/familii de albine/cutii viermi de mătase, deţinute de titular;
f) produsele pentru care se solicită emiterea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol – se înscriu toate produsele vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, după caz, sau toate produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale, obţinute din fructele şi/sau legumele produse de solicitant, după caz. Produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale se înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare;
g) producţiile estimate a fi destinate comercializării – se înscriu datele declarate de solicitant.
La nivelul fiecărei primării se înfiinţează, se organizează şi se gestionează Registrul de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, care cuprinde cel puţin informaţii privind datele de identificare ale producătorului agricol titular al atestatului de producător, precum şi ale persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol în afara titularului atestatului de producător, după caz, produsele gospodăriei/fermei, suprafeţele cultivate, efectivele de animale/familii de albine/cutii viermi de mătase deţinute, producţiile estimate a fi destinate comercializării.

atestat de producator atestat de producator atestat de producator atestat de producator
Atestatul de producător reprezintă documentul care confirmă calitatea de producător agricol, persoanei fizice care desfăşoară o activitate economică în sectorul agricol

Atestatul de producător se eliberează pe baza avizului consultativ dat de structurile asociative profesionale/patronale/sindicale care se înregistrează în acest scop la primăriile autorităţilor administraţiei publice locale.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE