Noile reguli privind accesarea subventiilor in 2017

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent un proiect de ordin privind modificarea criteriilor si conditiilor de eligibilitate asupra subventiilor in 2017.

Va prezentam in cadrul acestui articol cele mai importante schimbari asupra schemelor de plati.

Documentele care fac dovada ca terenul este la dispozitia fermierului, inclusiv ale terenurilor care contin zone de interes ecologic, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanta, sunt:

a) adeverinta conform inscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completeaza pe baza modelului-cadru prevazut in anexa nr. 1; si

b) copie conform cu originalul a contractului de inchiriere/ concesiune a suprafetei agricole, incheiat intre fermier si unitatile administrativ-teritoriale, dupa caz;

c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arenda a suprafetei agricole, incheiat intre fermier si Agentia Domeniilor Statului, denumita in continuare ADS, dupa caz”

Cererile unice de plata se depun pana la data de 15 mai a fiecarui an calendaristic la centrele APIA, conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control, masurile de dezvoltare rurala si ecoconditionalitatea si se inregistreaza in IACS. Cererile unice de plata pot fi depuse si dupa data de 15 mai, in termen de 25 de zile calendaristice, conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control si conditiile pentru refuzarea sau retragerea platilor si pentru sanctiunile administrative aplicabile in cazul platilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurala si al ecoconditionalitatii, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucratoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul daca cererea unica de plata ar fi fost depusa pana la data de 15 mai. Daca o astfel de intarziere depaseste 25 de zile calendaristice, cererea de ajutor sau cererea de plata este considerata inadmisibila, iar beneficiarului nu i se acorda niciun ajutor sau sprijin, in conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

La articolul 6, alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) copie conform cu originalul de pe contractele de concesiune sau de inchiriere incheiate intre, pe de o parte, primarii/consiliile judetene sau ADS si, pe de alta parte, crescatorii de animale sau asociatiile crescatorilor de animale, din care sa reiasa suprafata de pajiste permanenta utilizata, valabile la data depunerii cererii. Contractele de concesiune sau de inchiriere incheiate in conditiile legii inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin, avand ca obiect utilizarea pajistilor permanente apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, continua sa isi produca efectele pana la data incetarii prin modalitatile stabilite in contract;”

La articolul 7, alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor apartinand formei asociative sau a altor acte cu forta juridica egala doveditoare ale dreptului de proprietate, de exemplu hotarare judecatoreasca definitiva;

La articolul 11, alineatul (23) se modifica si va avea urmatorul cuprins:” (23) Rezultatele verificarilor preliminare incrucisate se notifica fermierului de catre APIA in termen maxim de 26 de zile calendaristice de la data-limita de depunere a cererii unice de plata mentionata la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.”

La alineatul (1) al articolului 12, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) nu au solicitat plati pentru animale care au perioada de retinere.”

La articolul 12, alineatul (2), se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) In cazul in care in cadrul unui control la fata locului a fost constatata o neconformitate, modificarile sau retragerile nu se mai pot face pentru parcelele agricole la care se refera neconformitatea.”

La articolul 13 alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ” Art. 13-(1) In conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, modificarile cererilor unice de plata se depun la APIA pana la data de 31 mai, fara penalitati. (2)Fermierii pot depune modificari ale cererii unice de plata dupa data de 31 mai, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucratoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul.”

La art 37, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins d)fermierul trebuie sa prezinte pana la data de 31 martie, inclusiv, a anului urmator anului de cerere curent, acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de receptie, factura, bon fiscal, fila/filele din carnetul de comercializare;

La articolul 41, alineatele (3) – (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) In cazul in care cultura pentru care se solicita sprijinul cuplat face parte dintr-o parcela cu mai multe culturi, cultura pentru care se solicita sprijinul cuplat trebuie sa indeplineasca cerinta privind suprafata minima eligibila a parcelei conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanta, cu exceptia legumelor din sere si solare, pentru care suprafata minima a exploatatiei este de 0,3 ha, iar suprafata minima a parcelei este de 0,03 ha.

Verificarea realizarii productiei minime anuale se face prin raportarea cantitatii livrate la suprafata parcelelor solicitate in cererea unica de plata pentru sprijinul cuplat pentru masura respectiva.

Verificarea utilizarii semintei certificate se face prin raportarea cantitatii de samanta utilizata, inscrisa in factura de achizitie a semintei sau in adeverinta eliberata de fabrica de zahar cu care fermierul a incheiat contractul de producere a sfeclei de zahar sau in documentul oficial de certificare a lotului de samanta produsa de fermierul care solicita plata sau in avizul de expeditie al semintei de soia eliberat de detinatorul soiului de soia catre fermier, la suprafata parcelelor solicitate in cererea unica de plata pentru sprijinul cuplat la cultura respectiva, rezultat care se compara cu cantitatile minime de samanta necesare la hectar, prevazute in anexa nr. 4.

La articolul 42, alineatul (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(1) Sprijinul cuplat pentru cultura de soia se acorda fermierilor activi care fac dovada:

 • a) valorificarii unei productii minime anuale de 1,3 tone boabe soia/ha catre unitati de procesare autorizate/inregistrate la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, sau a utilizarii acesteia in consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana animalelor detinute, inscrise in Registrul National al Exploatatiilor, si a pasarilor, situatie in care prezinta dovada ca la nivelul fermei detin instalatii tehnologice de obtinere a srotului de soia si animale, respectiv pasari. In cazul loturilor semincere, fac dovada livrarii catre mentinatorul sau detinatorul soiului a cantitatii minime de 1,3 tone samanta, pe baza de aviz de expeditie si/sau cantitatea minima de 1,3 tone/ha se livreaza catre terti pe teritoriul national, pe baza de factura si/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.
 • b) utilizarii semintei certificata oficial din urmatoarele categorii: Prebaza, Baza, Certificata, in conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata, denumita in continuare Legea nr. 266/2002 si Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 150/2010 privind comercializarea semintelor de plante oleaginoase si pentru fibre.

Unitatea de procesare prevazuta la alin. (1) lit.a), trebuie sa fie inregistrata pentru siguranta alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Ordinul ANSVSA nr. 111/2008, sau autorizata/inregistrata potrivit prevederilor Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/inregistrare sanitara veterinara a unitatilor ce desfasoara activitati in domeniul hranei pentru animale de ferma si a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de ferma, cu modificarile ulterioare.”

La articolul 42, alineatul (3) literele a) – e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) Documentele doveditoare privind conditiile prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:

 • a) factura de vanzare a marfii sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha comercializata;
 • b) note de intrare/receptie a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau pasarile pe care le detine in ferma, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha utilizata in consumul propriu la nivelul fermei;
 • c) factura de achizitie a instalatiei de procesare, sau in cazul in care fermierul nu mai detine factura de achizitie a instalatiei de procesare, trebuie sa prezinte extras din documentele contabile din ultimul an prin care dovedeste ca instalatia este inregistrata ca mijloc fix;
 • d) in situatia in care fermierul are si calitatea de procesator, inregistrat pentru siguranta alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesarii productiei minime de 1,3 tone/ha prin documente contabile interne.
 • e) factura de achizitie a semintelor si documentul oficial de certificare a lotului de samanta sau Buletinul de analiza oficiala, cu mentiunea „samanta admisa pentru insamantare”, sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea „Necesar propriu” si „Interzisa comercializarea” sau documentul de calitate si conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor mentionate emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficiala care poate tine loc de document de calitate si conformitate. In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta. Cantitatea minima de samanta necesara la hectar este inclusa in anexa nr. 4; „

La articolul 43, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1)Sprijinul cuplat pentru cultura de lucerna se acorda fermierilor activi care fac dovada ca:

 • a) au realizat anual o productie minima de 15 tone/ha masa verde sau 3,75 tone/ha fan sau produse derivate din fan, respectiv granule, peleti sau faina, sau 200 de kg se samanta certificata;
 • b)au comercializat cel putin productia minima de masa verde sau fan sau produse derivate din fan prevazute la lit. a) catre exploatatii de crestere a animalelor inscrise in RNE si/sau a pasarilor, pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, sau
 • c)au consumat cu animalele inscrise in RNE si/sau cu pasarile pe care le detin, si/sau au stocat in vederea consumului cu acestea cel putin productia minima de masa verde sau fan sau produse derivate din fan prevazute la lit. a), obtinuta in ferma. Verificarea eligibilitatii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevazute in anexa nr. 5, a calculului efectivului mediu furajat din ferma si a productiei de lucerna/soia/fan obtinute pe perioada anului de cerere prevazute in anexa nr. 51 intocmita si semnata de catre fermier;
 • d) in cazul loturilor semincere de lucerna, au comercializat cel putin productia minima de de 200 kg/ha samanta certificata cultivatorilor de lucerna a caror exploatatii sunt situate pe teritoriul national, pe baza de factura fiscala si/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;
 • e) pentru obtinerea productiei de masa verde sau fan sau produse derivate din fan, prevazute la lit. a), utilizeaza samanta certificata oficial din categoriile prebaza, baza si certificata, in conformitate cu Legea nr.266/2002 cu Ordinul MADR nr.155/2010 privind producerea in vederea comercializarii si comercializarea semintelor de plante furajere si cu Ordinul MADR nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerintele specifice pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de cereale, plante oleaginoase si pentru fibre si plante furajere in Romania.”

Factura de achizitie a semintelor este insotita de documentul oficial de certificare a lotului de samanta sau Buletinul de analiza oficiala, cu mentiunea „samanta admisa pentru insamantare”, sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea „Necesar propriu” si „Interzisa comercializarea” sau documentul de calitate si conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor mentionate emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficiala care poate tine loc de document de calitate si conformitate. In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta. Cantitatile minime de samanta necesare la hectar sunt incluse in anexa nr. 4.”

In cazul loturilor semincere de lucerna, fermierul prezinta factura fiscala de comercializare a minimum 200 kg samanta de lucerna certificata/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care sa reiasa comercializarea a minimum 200 kg samanta de lucerna certificata/ha cultivatorilor de lucerna a caror exploatatii sunt situate pe teritoriul national;”

Art. 44-(1)Sprijinul cuplat pentru leguminoase boabe pentru industrializare – mazare boabe si fasole boabe se acorda fermierilor activi care:

 • a)livreaza cantitatea minima de 1,9 tone/ha mazare boabe si/sau de 0,85 tone/ha fasole boabe la o unitate de industrializare inregistrata pentru siguranta alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, cu modificarile si completarile ulterioare sau autorizata/inregistrata potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/inregistrare sanitara veterinara a unitatilor ce desfasoara activitati in domeniul hranei pentru animale de ferma si a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de ferma, cu modificarile ulterioare;
 • b) au consumat cu animalele pe care le detin, inscrise in RNE, si/sau au stocat in vederea consumului cu acestea cel putin productia minima de mazare boabe prevazuta la lit. a) obtinuta in ferma. Verificarea eligibilitatii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevazute in anexa nr. 5¹, intocmita si semnata de catre fermier.
 • b)fac dovada livrarii cantitatii minime prevazuta la lit.a), pe baza de factura sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol a comercializarii productiei;
 • c) fac dovada ca utilizeaza samanta certificata insotita de documentul oficial de calitate a semintei, in conformitate cu Legea nr. 266/2005 si cu Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1366/2005 pentru aprobarea regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul si certificarea calitatii si/sau comercializarea semintelor de legume, denumit in continuare Ordinul nr.1366/2005

Documentele doveditoare privind conditiile prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele: a)factura de livrare a productiei minime prevazuta la alin. (1) lit.a) sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol; c)factura de achizitie a semintelor si documentul oficial de certificare a lotului de samanta sau Buletinul de analiza oficiala, cu mentiunea „samanta admisa pentru insamantare”, sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea „Necesar propriu” si „Interzisa comercializarea” sau documentul de calitate si conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor mentionate emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficiala care poate tine loc de document de calitate si conformitate. In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta.Cantitatile minime de samanta necesare la hectar sunt incluse in anexa nr. 4.

Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevazute la alin. (2) este 1 septembrie a anului de cerere. Procesatorii care cultiva mazare boabe si/sau fasole boabe fac dovada procesarii productiei proprii, pana la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.”

La articolul 46, alineatul (1), literele b) si c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b)fac dovada ca au realizat o productie minima de 500 kg seminte/ha si/sau 1.500 kg tulpini uscate/ha;

c) detin autorizatie de cultivare emisa de DAJ si respecta conditiile specifice privind cultivarea canepei, conform legislatiei privind cultivarea plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope. In conformitate cu legislatia in vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor recolteaza probele pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de canepa cultivate si transmit Laboratorului Regional pentru Controlul Calitatii si Igienei Vinului Blaj probele preluate, insotite de datele de identificare ale fiecarui fermier (numele si prenumele, codul numeric personal/codul unic de inregistrare, adresa, sediul) si datele de identificare ale fiecarei parcele cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), pana la data de 15 septembrie a anului de recolta.

Laboratorul Regional pentru Controlul Calitatii si Igienei Vinului Blaj are obligatia sa transmita MADR si APIA pana la data de 1 noiembrie a anului de recolta raportul cu privire la continutul de THC pentru fiecare parcela cultivata cu canepa pentru fibra si seminte care include urmatoarele informatii: continutul de THC, impartit in transe/gradari de 0,1%, procedura utilizata, precum si datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor.

La articolul 46, alineatul (2), literele b) – e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 • „b) copie de pe certificatul de inregistrare si/sau certificatul constatator eliberate/eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte activitatea de procesare a unitatii catre care a livrat productia;
 • c) proces-verbal de receptie insotit de bon fiscal / factura / fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care sa reiasa ca s-a comercializat productia minima prevazuta la alin. (1) lit. b); „
 • d) raportul cu privire la continutul de THC al culturilor de canepa pentru fibra si seminte, emis de Laboratorul Regional pentru Controlul Calitatii si Igienei Vinului Blaj, care include urmatoarele informatii: continutul de THC, impartit in transe/gradari de 0,1%, procedura
  utilizata, precum si datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor;
 • e)factura de achizitie a semintelor si documentul oficial de certificare a lotului de samanta sau Buletinul de analiza oficiala, cu mentiunea „samanta admisa pentru insamantare”, sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea „Necesar propriu” si „Interzisa comercializarea” sau documentul de calitate si conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor mentionate emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficiala care poate tine loc de document de calitate si conformitate. In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta.Cantitatile minime de samanta necesare la hectar sunt incluse in anexa nr. 4;

La articolul 46, alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:”c1) in situatia in care fermierul are si calitatea de procesator, inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului, acesta face dovada procesarii productiei minime prevazute la alin (1) lit b), prin documente contabile interne.”

La articolul 46, alineatul (3) se modifica si va avea cu urmatorul cuprins: „(3)Termenul de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevazute la alin. (2) este data de 31 martie, inclusiv, a anului urmator anului de cerere curent.”

La articolul 47, alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„a) valorifica o productie minima de 4.500 kg/ha orez pe baza de factura sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol a comercializarii productiei. In situatia in care fermierul are si calitatea de procesator, acesta face dovada procesarii productiei proprii prin documente contabile interne;

b) fac dovada ca utilizeaza samanta certificata insotita de documentul oficial de calitate a semintei, certificata, in conformitate cu Legea nr. 266/2002 si cu Ordinul MADR nr.149/2010 privind comercializarea semintelor de cereale; Factura de achizitie a semintelor este insotita de documentul oficial de certificare a lotului de samanta sau Buletinul de analiza oficiala, cu mentiunea „samanta admisa pentru insamantare”, sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea „Necesar propriu” si „Interzisa comercializarea” sau documentul de calitate si conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor mentionate emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE privind echivalenta inspectiilor in camp la culturile producatoare de seminte, efectuate in tari terte, si echivalenta semintelor produse in tari terte, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Decizia Consiliului2003/17/CE, sau eticheta oficiala care poate tine loc de document de calitate si conformitate. In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta. Cantitatile minime de samanta necesare la hectar sunt incluse in anexa nr. 4. „

La articolul 48, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: b) valorifica minimum 15.000 kg samanta de cartof/ha pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe care le prezinta la APIA pana la data de 15 mai a anului urmator anului de cerere curent;

La articolul 49, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) au incheiat un contract cu o fabrica de bere / unitati de procesare a hameiului pentru scop farmaceutic / unitati de procesare a hameiului pentru productia de bere, inregistrate in Oficiul National al Registrului Comertului.”

La articolul 49, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins : „d) in situatia in care fermierul are si calitatea de procesator, inregistrat la Oficiul National al Registrul Comertului, acesta face dovada procesarii productiei minime prevazute la lit c), prin documente contabile interne.”

La articolul 51, alineatul (1), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „c) livreaza cantitatea minima de 15 tone/ha tomate la o unitate de industrializare inregistrata pentru siguranta alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008; d) fac dovada valorificarii cantitatii minime prevazuta la lit. c) pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pana la data de 1 noiembrie a anului de cerere. „

La articolul 51, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ” (2) Samanta utilizata la infiintarea culturii trebuie sa fie certificata oficial inclusiv categoria standard, in conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.1269/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol, altul decat semintele, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Ordinul MAPDR nr. 1269/2005, si cu Ordinul MAPDR nr. 1366/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul si certificarea calitatii si/sau comercializarea semintelor de legume, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Ordinul 1366/2005.”

La articolul 51, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ” (4) Factura de achizitie a semintelor si documentul oficial de certificare a lotului de samanta sau Buletinul de analiza oficiala, cu mentiunea „samanta admisa pentru insamantare”, sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea „Necesar propriu” si „Interzisa comercializarea” sau Documentul de calitate si conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor mentionate emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficiala care poate tine loc de document de calitate si conformitate se prezinta la APIA pana la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atesta calitatea semintelor certificate autohtone se vizeaza in prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor de pe raza teritoriala in care fermierul isi desfasoara activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea semintelor si materialului saditor. In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta.Cantitatile minime de samanta necesare la hectar si numarul minim de seminte la 1 gram sunt incluse in anexa nr. 4.”

La articolul 52, alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) fac dovada valorificarii productiei pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pana la data de 1 noiembrie a anului de cerere; „

La articolul 52, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ” (4)Factura de achizitie a semintelor si documentul oficial de certificare a lotului de samanta sau Buletinul de analiza oficiala, cu mentiunea „samanta admisa pentru insamantare”, sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea „Necesar propriu” si „Interzisa comercializarea” sau Documentul de calitate si conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor mentionate emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficiala care poate tine loc de document de calitate si conformitate se prezinta la APIA pana la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atesta calitatea semintelor certificate autohtone se vizeaza in prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor de pe raza teritoriala in care fermierul isi desfasoara activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea semintelor si materialului saditor. In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta.Cantitatile minime de samanta necesare la hectar si numarul minim de seminte la 1 gram sunt incluse in anexa nr. 4. „

Sprijinul cuplat pentru culturile prevazute la alin. (4) se acorda fermierilor activi care fac dovada comercializarii urmatoarelor cantitati minime anuale pe hectarul cultivat, in functie de legumele cultivate:

 • a) 32 tone la tomate pentru consum in stare proaspata;
 • b) 30 tone la castraveti pentru consum in stare proaspata si/sau industrializarii;
 • c) 16 tone la ardei pentru consum in stare proaspata;
 • d) 22 tone la varza pentru consum in stare proaspata;
 • e) 20 tone la vinete pentru consum in stare proaspata.

Dovada comercializarii legumelor o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Castravetii destinati industrializarii se comercializeaza catre unitati de industrializare inregistrate pentru siguranta alimentelor potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008;

Fermierii trebuie sa faca dovada ca utilizeaza samanta certificata oficial, inclusiv categoria standard, in conformitate cu Legea nr.266/2002 cu Ordinul MAPDR nr. 1269/2005 si cu Ordinul MAPDR nr.1366/2005 .

Procentul din samanta certificata autohtona utilizata este de minimum 5% din norma de semanat pe hectar pentru fiecare specie in parte. Se considera samanta autohtona samanta certificata in conformitate cu legislatia in vigoare in domeniul calitatii semintelor, produsa pe teritoriul Romaniei din soiuri inregistrate in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania, in anul de cerere respectiv.

Documentul oficial de certificare a lotului de samanta sau Buletinul de analiza oficiala, cu mentiunea „samanta admisa pentru insamantare”, sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea „Necesar propriu” si „Interzisa comercializarea” sau documentul de calitate si conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor mentionate emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficiala care poate tine loc de document de calitate si conformitate si factura de achizitie a semintei, se depune la APIA pana la data de 1 februarie a anului urmator anului de cerere curent. Documentele care atesta calitatea semintelor certificate autohtone se vizeaza in prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor de pe raza teritoriala in care fermierul isi desfasoara activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea semintelor si materialului saditor. In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta.Cantitatile minime de samanta necesare la hectar si numarul minim de seminte la 1 gram sunt incluse in anexa nr. 4.

Unitatile de industrializare care cultiva castraveti in sere sau solare proprii fac dovada procesarii productiei proprii, pana la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne. Nu sunt eligibile la plata suprafetele de sere sau solare in care legumele nu sunt cultivate pe pamant.

Sprijinul cuplat pentru fructe destinate industrializarii: prune, mere, cirese, visine, caise si zarzare pentru obtinerea de produse alimentare nonalcoolice, se acorda fermierilor activi care exploateaza livezi de pruni, meri, ciresi, visini, caisi si zarzari.

Sprijinul cuplat se acorda fermierilor activi care fac dovada comercializarii urmatoarelor cantitati minime anuale pe hectar:

 • a) 5,6 tone la prune;
 • b) 7,8 tone la mere;
 • c) 4,4 tone cirese si visine;
 • d) 4,7 tone caise si zarzare.

Dovada comercializarii fructelor catre o unitate de industrializare inregistrata pentru siguranta alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Unitatile de industrializare care exploateaza suprafete cu livezi prevazute la alin (1) fac dovada industrializarii productiei proprii in cantitatile prevazute la alin (2) prin documente contabile interne.

Dovezile prevazute la alin. (3) si (4) se prezinta la APIA pana la data de 31 decembrie a anului de cerere.”

La articolul 59, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) Sprijinul cuplat pentru cultura de cartof timpuriu pentru industrializare se acorda fermierilor activi care:

 • a) cultiva cartof timpuriu, categorie care include cartoful semitimpuriu si de vara.
 • b) fac dovada comercializarii unei productii minime de 12,5 tone/ha, catre o unitate de procesare inregistrata pentru siguranta alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008;
 • c) fac dovada comercializarii productiei pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care se depun la APIA pana la data de 30 octombrie a anului de cerere;
 • d) in situatia in care fermierul are si calitatea de procesator inregistrat pentru siguranta alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesarii productiei minime, prin documente contabile interne.”

La articolul 59, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Documentul oficial de certificare a lotului de samanta sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea „samanta admisa” pentru insamantare” sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea „Necesar propriu” si „Interzisa comercializarea” sau Documentul de calitate si conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor mentionate emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficiala care poate tine loc de document de calitate si conformitate se prezinta la APIA pana la data de 1 august a anului de cerere. In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta.Cantitatile minime de samanta necesare la hectar sunt incluse in anexa nr. 4.”

La articolul 68, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ” (2) Documentul specific care insoteste cererea unica de plata pentru schema prevazuta la art. 62 lit. a) in situatia art. 642 si care atesta livrarea/vanzarea a minimum 3 tone lapte este unul din urmatoarele, dupa caz:

 • a)copie de pe cel putin un contract cu un cumparator, valabil pe o perioada de minimum 6 luni, insotita de copii de pe cel putin o factura sau de pe cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul care efectueaza livrarea de lapte in perioada de referinta a anului de solicitare;
 • b)copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul persoana fizica ce efectueaza vanzarea directa a laptelui in perioada de referinta a anului de solicitare;
 • c)copie de pe avizul de insotire a marfii si de pe dispozitia de incasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui in perioada de referinta a anului de solicitare prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridica;
 • d)copie de pe factura/bonuri fiscale de vanzare directa a laptelui in perioada de referinta a anului de solicitare pentru PFA, II, IF si SC.”

Fermierii neinregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte pana la data de 1 aprilie 2015 care au obtinut dreptul la prima ANTZ pentru schema prevazuta la art. 62 lit. a), intr-un an anterior anului de cerere, pot solicita acest drept si beneficia de prima doar pentru cantitatea pentru care au obtinut acest drept fara a mai prezenta documentele specifice prevazute la art. 68 alin (2).

Dreptul la prima obtinut in anii anteriori, pentru schema decuplata de productie, specia bovine, prevazuta la art. 62 lit. b), poate fi cedat, pe baza unei declaratii notariale, unei alte persoane, in alta exploatatie, cu cod ANSVSA, infiintata ulterior datei de referinta pentru care a fost stabilit dreptul la prima, in urma preluarii integrale a animalelor purtatoare de prima, cu conditia respectarii cumulative a conditiilor de eligibilitate, pentru exploatatiile nou-infiintate.”

Dreptul la prima obtinut in anii anteriori, pentru schema decuplata de productie, specia bovine, prevazuta la art. 62 lit. b), in cazul persoanelor juridice, poate fi cedat unei alte persoane juridice rezultata dintr-o reorganizare cu exceptia divizarii, atestata prin certificatul constatator de la ONRC, in exploatatie, cu cod ANSVSA, infiintata ulterior datei de referinta pentru care a fost stabilit dreptul la prima, in urma preluarii integrale a animalelor purtatoare de prima, cu conditia respectarii cumulative a conditiilor de eligibilitate, pentru exploatatiile nou-infiintate.

SCZ pentru ovine se solicita de catre fermierii activi pentru un efectiv cuprins intre 150 si 500 capete de femele ovine si/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu exceptia celor din localitatile din zona montana prevazute in „Ghid-informativ-MMC-zoneeligibile.xlsx” pentru Programul National de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014 – 2020, pentru care se solicita SCZ pentru un efectiv cuprins intre 60 si 500 capete femele ovine si/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) animalele din exploatatie pentru care beneficiarul solicita SCZ au varsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;
 • b) animalele din exploatatie pentru care beneficiarul solicita SCZ au varsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci, la data limita de depunere a cererii unice de plata, fara penalizari;
 • c) efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data limita de depunere a cererii unice de plata potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat;
 • d) sa detina registrul individual al exploatatiei completat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
 • e) animalele pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie mentinute, pe o perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere a cererii unice de plata, fara penalizari, la adresa exploatatiei si/sau locatiei, mentionata in cerere;
 • f) berbecii pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie inscrisi in Registrul Genealogic al rasei;
 • g) efectivul de femele ovine pentru care se acorda SCZ respecta raportul de sexe de minim un berbec cu certificat de origine, la 35 de femele ovine inscrise in cerere.

Solicitantii cu un efectiv mai mare de 500 capete femele ovine si/sau berbeci de beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 capete femele ovine si/sau berbeci.

Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 100 de zile, prevazuta la art. 72 lit. e), au intrat sau au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in/din exploatatiile asociatiilor/ cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat.

Litera g) a articolului 73 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „g) tapii pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie inscrisi in Registrul Genealogic al rasei;”

Dupa litera g) a articolului 73 se introduce o noua litera, lit g1 ), cu urmatorul „g1) efectivul de femele caprine pentru care se acorda SCZ respecta raportul de sexe de minim un tap cu certificat de origine, la 35 de femele caprine inscrise in cerere.”

La alineatul (1) al articolului 74, litera a), punctual (iv) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(iv)tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne, obtinut din tauri din rase de carne si vaci pentru care nu se solicita schema prevazuta la art. 75; si/sau”

La alineatul (1) al articolului 74, litera j), a doua liniuta se modifica si va avea urmatorul cuprins: „- anual, pentru categoria tauri din rase de carne prevazuta la lit. a) pct. (v), categoria vaci din rase de carne prevazuta la lit. a) pct. (i) si categoria vaci metise cu rase de carne prevazuta la lit. a) pct. (ii).”

Art. 75. SCZ pentru vacile de lapte se solicita de catre fermierii activi pentru un efectiv cuprins intre 10 si 250 capete vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar, cu exceptia celor din localitatile din zona montana prevazute in „Ghid-informativ-MMC-zoneeligibile.xlsx” pentru Programul National de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014 – 2020 pentru care se solicita SCZ pentru un efectiv cuprins intre 5 si 250 capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, care nu au beneficiat de schema prevazuta la art. 74, in anii anteriori, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii

La litera c) a articolului 75, punctele i) si ii) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(i) sa aiba varsta de maximum 10 ani la data-limita de depunere a cererii unice de plata, fara penalizari; (ii) sa fie inscrise in Registrul genealogic al rasei;”

La articolul 78, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Documentul specific pentru SCZ ovine/caprine, care atesta conditiile prevazute la art. 72, alin. (1), lit. f) si g) si la art. 73, lit. g) si g1), este adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei sau de Oficiul pentru zootehnie judetean, prin care se confirma inscrierea berbecilor/tapilor, pentru care se solicita SCZ, in Registrul genealogic al rasei si/sau respectarea raportului de maximum 35 ovine/caprine la un berbec/tap cu certificat de origine, avizata de catre ANZ prin Oficiile pentru Zootehnie judetene, dupa caz, al carei model este prevazut in anexa nr. 61”

La articolul 78, alineatul (5), litera c) punctul (i) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(i) copie de pe cel putin un contract cu un prim – cumparator, valabil pe o perioada de minimum 6 luni, insotita de copii de pe cel putin o factura sau de pe cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul care efectueaza livrare de lapte;”

La articolul 781, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Conditiile de eligibilitate prevazute la art. 72 alin. (1), lit. f) si g) si la art. 73, lit. g) si g1) trebuie sa fie indeplinite pana in data de 1 septembrie 2017, si documentul specific care atesta indeplinirea acestora se ataseaza la cererea unica de plata tot pana in data de 1 septembrie 2017.”

La articolul 86, alineatele (6) si (61) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(6) Zonele cu strat vegetal sunt suprafetele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse in anexa nr. 9, considerate culturi secundare, care nu participa la calculul diversificarii culturilor si care asigura acoperirea solului pe pe o perioada de cel putin 8 saptamani. Proportia dintre cele doua specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabileste de fermier, astfel incat ambele specii sa fie identificate la controlul pe teren care se efectueaza de APIA. Perioada de insamantare a culturilor secundare este 1 august-1 octombrie. Zonele acoperite de strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de toamna semanate in mod normal in vederea recoltarii sau a pasunatului si nici culturile infiintate pentru pachetele 4 si 7 ale masurii 10 «Agromediu si clima» din PNDR 2014-2020 si/sau pachetele 4 si 7 ale masurii 214 «Plati de agromediu» din PNDR 2007-2013, aflate in derulare. Zonele cu strat vegetal participa la respectarea GAEC 4 si se pot infiinta inclusiv pe parcelele cu suprafete mai mici de 0,3 ha.

La articolul 90, alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b)fermierii inclusi automat in schema de plata pentru micii fermieri, conform art. 26 alin. (1) din ordonanta, completeaza o declaratie ca au luat la cunostinta de conditiile speciale aferente schemei pentru micii fermieri prevazute la capitolul IX – „Schema pentru micii fermieri” din ordonanta. Declaratia este anexa la formularul-tip de cerere unica de plata;”

La articolul 90, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(3)Fermierii inclusi in schema pentru micii fermieri pentru care, intr-un an ulterior anului 2015, cuantumul platilor directe depaseste 1250 euro sunt notificati de APIA privind excluderea din schema pentru micii fermieri dupa data de 15 iulie a anului de cerere. Fermierii pot opta pentru ramanerea in schema pentru micii fermieri, cu informarea APIA, in termen de 15 zile calendaristice de la data notificarii.”

Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu anul de cerere 2017.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

Pescuitul la caras: sfaturi esentiale

Bucuria pescuitului la caras consta intr-o combinatie de tehnica, rabdare si cunostinte. Pentru a-ti imbunatati experienta de pescuit la caras,

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE