Ministerul Agriculturii a publicat de curand pe propriul site un proiect de lege privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura.

Va prezentam in cadrul acestui articol principalele modificari:

La articolul 2 alineatul (1), litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „p) transferul unei exploatatii inseamna vanzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect unitatile de productie in cauza;”

La articolul 6, alineatele (1) – (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 6.(1) Fermierul care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul nr. 639/2014, care nu au depasit cuantumul de 5.000 euro inaintea reducerilor si a excluderilor si care desfasoara cel putin o activitate agricola minima in cadrul exploatatiei sale, definita potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) si e), este fermier activ si poate beneficia de plati directe

(2) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro inaintea reducerilor si a excluderilor se pot inregistra la Oficiul National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfasoara o activitate agricola. Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderi familiale, rezultate ca urmare a inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului, se subroga in drepturi si obligatii persoanei fizice, in ceea ce priveste patrimoniul de afectatiune definit la art. 2 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008.

(3) Fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro inaintea reducerilor si a excluderilor si care nu se inregistreaza potrivit prevederilor de la alin. (2) trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(4) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro inaintea reducerilor si a excluderilor sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului cu activitate agricola. In cazul in care nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(4-1) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro inaintea reducerilor si a excluderilor si care nu sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului trebuie sa furnizeze actul de infiintare din care sa reiasa activitatea agricola. In cazul in care din actul de infiintare nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(5) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro inaintea reducerilor si a excluderilor si care
gestioneaza aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apa, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport si terenuri destinate activitatilor de recreere pot fi considerate fermier activ, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

  • a) cuantumul anual total al platilor directe reprezinta cel putin 5% din veniturile sale totale obtinute din activitati neagricole in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;
  • b) veniturile totale obtinute in cadrul exploatatiei din activitati agricole reprezinta cel putin o treime din veniturile totale obtinute in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.

(6) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro inaintea reducerilor si a excluderilor si care gestioneaza firme/companii de constructii, administratori de paduri de stat/private, penitenciare, unitati administrativ – teritoriale: comune, municipii, orase, judete pot fi considerate fermier activ, daca indeplinesc una dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(7) In sensul alin. (5) pentru persoanele juridice si in cazul fermierilor prevazuti la alin. (3), dovezile verificabile sunt documente din care sa reiasa veniturile totale si veniturile obtinute din activitatile agricole si activitati neagricole, care se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.”

La articolul 6, alineatul (8) se abroga.

La articolul 7 alin.(21), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „a) forma asociativa de proprietate, pe baza adeverintei emisa de primaria pe raza careia se afla terenurile agricole apartinand formei asociative si a unui tabel centralizator care cuprinde acordul
fiecarui membru detinator de animale privind depunerea cererii unice de plata de catre forma asociativa, datele de identificare, codul de identificare al exploatatiei zootehnice din Registrul national al exploatatiilor si numarul de animale detinute de fiecare membru, precum si suprafata utilizata de forma asociativa prin cosit sau pasunat, la care se anexeaza hotararea adunarii generale a asociatilor privind utilizarea fondurilor. b) membrii formei asociative de proprietate care asigura incarcatura cu animale pentru suprafata detinuta in proprietate. Dovada utilizarii acestor suprafete de pajisti de catre fiecare membru al formei asociative de proprietate, o constituie copia adeverintei emisa de primaria pe raza careia se afla terenurile agricole si centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploatatiei zootehnice din Registrul national al exploatatiilor, numarul de animale detinute de fiecare membru, precum si suprafetele repartizate membrilor de catre forma asociativa si hotararea adunarii generale a asociatilor privind utilizarea fondurilor.”

La articolul 8 alineatul (1), literele c), f), n) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

  • „c) sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha, iar in cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbustilor fructiferi, suprafata parcelei agricole trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha si/sau, dupa caz, sa detina un numar minim de animale. Pentru legume cultivate in sere si solarii, pentru care se acorda sprijinul prevazut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafata minima a exploatatiei este de 0,3 ha iar suprafata minima a parcelei este de 0,03 ha;”
  • „f) sa declare toate parcelele agricole, precum si zonele de interes ecologic prevazute la art. 20 alin. (1), in sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, potrivit carora fermierii care detin parcele agricole cu o suprafata de pana la 0,1 ha nesolicitate la plata pot sa nu le declare, cu conditia ca suprafata insumata a acestor parcele sa nu depaseasca un hectar;”
  • „n) sa prezinte la depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc ca terenul agricol inclusiv zonele de interes ecologic se afla la dispozitia lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civila a unitatilor administrativ-teritoriale, daca este cazul. Documentele care fac dovada ca terenul agricol se afla la dispozitia fermierului trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile cel putin pana la data de 1 decembrie a anului de cerere;”
  • „s) sa identifice, sa declare, in cadrul blocului fizic parcelele agricole utilizate, in aplicatia electronica GIS, pusa la dispozitie de catre APIA, care permite prelucrarea datelor spatiale si alfanumerice privind suprafetele declarate, si sa utilizeze datele cadastrale disponibile.”

6. La articolul 8, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(6) Documentele din care reiese ca hectarele de teren agricol se afla la dispozitia fermierului si/sau ca acesta detine efective de animale, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si se prezinta la depunerea cererilor unice, in functie de schemele/ masurile/platile solicitate.ˮ

7. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins: „(3) Pentru ajutoarele nationale tranzitorii nu se aplica sanctiune administrativa atunci cand beneficiarul nu respecta normele privind ecoconditionalitatea.ˮ

8. La articolul 26, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Fermierii inclusi in schema simplificata pentru micii fermieri, care in timpul anului de cerere depasesc plafonul de 1250 de euro, sunt exclusi din schema simplificata pentru micii fermieri, ulterior notificarii.”

9. La articolul 27 alineatul (2), litera c) se abroga.

10. Dupa articolul 28 se introduce un nou articol, art.281, cu urmatorul cuprins: „Art. 281. In cazul schemelor de sprijin cuplat in sectorul zootehnic si/sau ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, transferul unei/unor exploatatii cu cod atribuit de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor se poate efectua in conditiile prevazute la art.28.”

La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) In cazul in care beneficiarul sau succesorul acestuia depaseste termenul prevazut la alin.(1), in conditiile in care nu exista motive de intarziere, notificarea nu se ia in considerare.”

„Art. 40.(1) Nu se acorda niciun avantaj prevazut de legislatia Uniunii Europene care reglementeaza cadrul general de acordare a platilor in agricultura in sectoarele vegetal si zootehnic pentru schemele de plata pentru care au fost create in mod artificial conditii in vederea obtinerii de avantaje, contrar obiectivelor legislatiei respective.”