Noi reglementari pentru amenajamentele pastorale

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a lansat in dezbatere publica o Hotarare pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare intocmirii proiectelor de amenajamente pastorale, precum si pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Va prezentam cele mai importante modificari stipulate in noul proiect de lege.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura judetene, asigura si urmareste intocmirea proiectelor de amenajamente pastorale, in conditiile art.9 alin.(9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Elaborarea planului de fertilizare si a masurilor agropedoameliorative, necesare intocmirii proiectelor de amenajamente pastorale, prevazute la alin.(1), se realizeaza de catre oficiile de studii pedologice si agrochimice (OSPA) si Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti.

Fondurile necesare pentru intocmirea planului de fertilizare si a masurilor agropedoameliorative, necesare intocmirii proiectelor de amenajamente pastorale, prevazute la art.1 alin.(1), se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Fondurile prevazute la alin.(1) acopera cheltuielile realizate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti (INCDPAPM – ICPA Bucuresti) si reteaua nationala de oficii de studii pedologice si agrochimice (OSPA) judetene, pentru elaborarea planului de fertilizare si a masurilor agropedoameliorative, necesare intocmirii proiectelor de amenajamente pastorale, prevazute la art.1 alin.(1).

Finantarea cheltuielilor prevazute la art.2 alin.(2) se realizeaza prin Sistemul national de monitorizare sol-teren pentru agricultura care cuprinde Programul privind elaborarea de studii pedologice si agrochimice pentru perioada 2012-2021 si Programul de repartitie a fondurilor pentru realizarea/reactualizarea Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura, a Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8×8 km, precum si a bazelor de date aferente, in perioada 2012-2021, care se suporta din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.01 Agricultura, Silvicultura, Piscicultura si Vanatoare, titlul XIII Active nefinanciare.

Metodologia intocmirii, precum si avizarea, receptia, decontarea si modul de finantare a studiilor pedologice si agrochimice care stau la baza intocmirii planului de fertilizare si a masurilor agropedoameliorative, necesare intocmirii proiectelor de amenajamente pastorale, prevazute la art.1 alin.(1), elaborate de oficiile de studii pedologice si agrochimice (OSPA), in baza contractului incheiat cu directiile pentru agricultura judetene, se fac potrivit dispozitiilor Ordinului nr. 278/2011 privind aprobarea Programului national privind realizarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, a Normelor de continut pentru studiile pedologice si agrochimice elaborate in vederea realizarii si reactualizarii periodice a Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si a realizarii Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8×8 km si bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea si reactualizarea Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si a Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8×8 km si a bazelor de date aferente, a Normelor de continut privind realizarea Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8×8 km si a Bazei de date aferente retelei de profile 8×8 km, precum si realizarea bazei de date la nivel national aferente Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si a Modului de finantare a Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura, a Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8×8 km, precum si a bazelor de date aferente.

Intocmirea planului de fertilizare si a masurilor agropedoameliorative de catre Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti, necesare intocmirii proiectelor de amenajamente pastorale, prevazute la art.1 alin.(1), se realizaeaza pe baza de contract incheiat cu directiile pentru agricultura judetene, in conditiile alin. (2).

Finantarea cheltuielilor pentru realizarea studiilor pedologice si agrochimice care stau la baza intocmirii planului de fertilizare si a masurilor agropedoameliorative, necesare intocmirii proiectelor de amenajamente pastorale, prevazute la art.1 alin.(1), elaborate de oficiile de studii pedologice si agrochimice (OSPA) anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se face potrivit art.3 alin.(1).

Preturile si tarifele admise pentru decontarea studiilor pedologice si agrochimice prevazute la alin.(1), au in vedere Normele de timp si elemente de calculatie pentru studii si cercetari de sol S.C.S., editia 1982, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 94/PT – 1980/1982, iar pentru cheltuielile materiale necesare pentru intocmirea proiectelor, elementele de calculatie stabilite de catre directiile agricole judetene.

Anexa la Hotararea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 833 din 24 decembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 1, dupa litera e) se introduc doua noi litere, lit.f) si g), cu urmatorul cuprins:

 • f) parcela de pajiste permanenta – suprafata continua de teren in cadrul unui bloc fizic, detinuta de un singur utilizator si care are cel putin 0.3 ha;
 • g) harta – reprezentare grafica in plan orizontal a suprafetei de pajiste permanenta, realizata la o anumita scara de proportie si intocmita pe baza documentelor cadastrale, a ortofotoplanurilor, sau a altor referinte cartografice.

Dupa articolul 2, se introduce un nou articol, art.21, cu urmatorul cuprins: „Art. 21.(1) In conditiile art. 9 alin. (71) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, pajistile aflate in proprietatea publica/privata a UAT se concesioneaza/inchiriaza potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007.
(2) In cazul in care pe pajistile permanente prevazute la alin.(1) pe langa activitati de pasunat si cosit se desfasoara si lucrari prevazute in proiectul de amenajament pastoral, investitii/alte lucrari si/sau servicii, contractul se incheie cu respectarea prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. (3) Persoanele juridice constituite din membrii ai colectivitatii locale proprietari de animale inscrise in RNE, respectiv societati comerciale, cooperatii, grupuri de producatori si alte asemenea, au drept de preferinta la concesiunea/inchirierea pajistilor permanente aflate in proprietatea UAT.”

Dupa articolul 7, se introduce un nou articol, art.71, cu urmatorul cuprins: „Art. 71.(1) Cu respectarea prevederilor art.9 alin.(72) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, incepand cu anul 2018 consiliile locale au obligatia de a include amenajamentul pastoral in cadrul documentatiei de concesiune sau inchiriere a pajistilor permanente.

Pana in anul 2018, gestionarea pajistilor se realizeaza in baza regulamentului de pasunat aprobat de consiliul local, potrivit art.6. alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013.

Gestionarea pajistilor permanente se face cu respectarea normelor privind ecoconditionalitatea aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 636/2015, cu modificarile ulterioare, respectiv GAEC 7 – Pastrarea elementelor de peisaj, incluzand arborii izolati si terasele existente pe terenul agricol, luand masuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetatiei nedorite si asigurarea unui nivel minim de intretinere a terenului agricol, potrivit art.6. alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013.”

La articolul 8 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) In conditiile art. 9 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, prin ordin al prefectului, se constituie un grup de lucru la nivel judetean, care intocmeste proiectul de amenajament pastoral.”

La articolul 8 alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Grupul de lucru prevazut la alin.(2) isi desfasoara activitatea cu respectarea prevederilor legale in vigoare, la sediul primariei UAT-ului pentru care se executa proiectul de amenajament pastoral.”

La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alin.(31), (32) (33), si (34), cu urmatorul cuprins: „(31) Coordonarea grupului de lucru este asigurata de catre specialistul directiei agricole judetene. (32) In cazul in care consiliile locale nu detin specialisti, pot imputernici, in conditiile legii, specialisti atestati in domeniul realizarii amenajamentelor pastorale/silvopastorale pentru a face parte din grupul de lucru prevazut la alin.(2). (33) Inventarierea, biometria si marcarea arborilor si arboretelor exploatabile pe suprafetele de pajisti permanente, se fac de catre tehnicieni amenajisti din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare, care fac parte din grupul de lucru, prevazut la alin. (2). (34) Avizarea proiectului de amenajament pastoral se face de catre toti membrii grupului de lucru.”

La articolul 8, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alin.(61), (62), si (63), cu urmatorul cuprins: „(61) Pentru a furniza in mod curent autoritatii competente, sau altor institutii cu responsabilitati in domeniu, date cu privire la mentinerea suprafatei de pajisti inregistrata in Registrul agricol la data de 1 ianuarie 2007 potrivit art.4. alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, la proiectul de amenajament se ataseaza harti, cu suprafata de pajisti aflata pe teritoriul UAT, care vor cuprinde marimea si configuratia parcelelor de pajisti peste 0,3 hectare, indiferent de forma de proprietate, insotita de un tabel nominal in care sunt prevazuti utilizatorii de pajisti, persoane fizice sau juridice.

(62) Tabelul prevazut la alin.(61) cuprinde: a) adresa utilizatorului de pajiste; b) suprafata si pozitia parcelei de pajiste pe harta; c) categoria si subcategoria de folosinta; d) partida cadastrala, daca exista.
(63) Suprafata de pajisti aflata in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, sau asociatii a acestora, se stabileste pe baza datelor din Registrul Agricol.”

La articolul 8, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(9) Consiliul local, dupa aprobarea proiectului de amenajament pastoral valabil pentru toate pajistile aflate pe raza unitatii administrativ-teritoriale in cauza, va stabili, in conditiile legii, procedura distribuirii extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor si/sau utilizatorilor de pajisti, extrase ce vor cuprinde cel putin suprafata, capacitatea de pasunat, lucrarile de intretinere a pajistii si perioadele de executie a acestora.”

La articolul 8, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin.(10), cu urmatorul cuprins: „(10) In cazul pajistilor aflate in zone eligibile pentru agro-mediu si clima, masurile de management din amenajamentele pastorale vor fi elaborate astfel incat sa fie complementare cerintelor specifice ale Masurii 10 – agro-mediu si clima a PNDR 2014-2020.”

La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin. (11) si (12), cu urmatorul cuprins: „(11) La inceperea activitatii de intocmire a proiectului de amenajament pastoral, membrii desemnati la grupul de lucru, prezinta:

 • a) copii de pe planul de ansamblu si/sau dosarul de delimitare a hotarelor administrative UAT-ului respectiv, dupa caz;
 • b) copie de pe planul cadastral al suprafetei de pajisti aflata in proprietatea publica/privata a UATului respectiv;
 • c) hartile cu suprafata de pajisti aflata pe raza UAT-ului respectiv, care cuprind marimea si configuratia parcelelor de pajisti, drumurile de acces si sursele de apa.
 • d) tabel prevazut la art.8 alin.(61);
 • e) buletine de analize de sol privind calitatea pajistilor;
 • f) studii pedologice;
 • g) studii agrochimice;
 • h) plan fertilizare;
 • i) plan de masuri agropedoameliorative.

(12) Totalul suprafetei de pajisti aflate pe teritoriul UAT se calculeaza prin insumarea suprafetei fiecarei parcele situata in extravilan.”

La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin.(4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins: „(4) Controlul implementarii amenajamentelor pastorale urmareste indrumarea proprietarilor/utilizatorilor de pajisti de a respecta activitatile si masurile de crestere cantitativa si calitativa a productiei pajistilor si a metodelor de inlaturare/diminuare a efectului factorilor limitativi ai productivitatii acestora comform proiectului de amenajament pastoral, de mentinere si utilizare pajistilor permanente asa cum sunt definite la art.1 alin.(11) si (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2013.

(5) Controlul si monitorizarea implementarii amenajamentului pastoral se fac de catre inspectori din cadrul Agentiei Nationale pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu», prin oficiile judetene de zootehnie, pe baza criteriilor de evaluare a pajistilor permanente si a punctajului/ calificativului, stabilite de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brasov.

(6) In vederea controlului si monitorizarii aplicarii amenajamentului pastoral, procedurile, criteriile de evaluare si punctajul se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 6 luni de la publicarea prezentei hotarari.”

Incepand cu anul 2018, este obligatorie aplicarea amenajamentul pastoral, conform Legii nr.16/2016, publicata deja in Monitorul Oficial. In prezent, consiliile locale au obligatia sa elaboreze amenajamentul pastoral, aceasta nefiind o conditie de eligibilitate a cererilor depuse de catre fermieri in anul de cerere 2015 sau 2016.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE