Noi proceduri pentru amenajamentele pastorale

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a lansat in dezbatere publica un proiect legislativ pentru aprobarea procedurii privind receptia studiilor pedologice si agrochimice care stau la baza intocmirii planului de fertilizare si a stabilirii masurilor agropedoameliorative, necesare realizarii amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente.

Conform documentului, prezenta procedura aproba modul de receptie a studiilor pedologice si agrochimice care stau
la baza intocmirii planului de fertilizare si a stabilirii masurilor agropedoameliorative, necesare realizarii amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, denumite in continuare studii.

Elaborarea studiilor prevazute la alin. (1), se realizeaza de catre oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene, denumite in continuare OSPA.

Studiile prevazute la alin. (1), se intocmesc in conformitate cu anexa nr. 3 din Ordinul nr. 278/2011 privind aprobarea Programului national privind realizarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, a Normelor de continut pentru studiile pedologice si agrochimice elaborate in vederea realizarii si reactualizarii periodice a Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si a realizarii Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8×8 km si bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea si reactualizarea Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si a Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8×8 km si a bazelor de date aferente, a Normelor de continut privind realizarea Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8×8 km si a Bazei de dat aferente retelei de profile 8×8 km, precum si realizarea bazei de date la nivel national aferente Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si a Modului de finantare a Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura, a Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8×8 km, precum si a bazelor de date aferente.

Incepând cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pe baza listei de lucrari din nota de fundamentare, directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare DAJ, vor incheia contracte cu OSPA, pentru realizarea studiilor prevazute la art. 1 alin. (1). Modelul Contractului-cadru pentru intocmirea si finantarea studiilor este prevazut in Anexa nr. 1. Modelul Devizului estimativ la incheierea contractului este prevazut in Anexa nr. 2.

Studiile prevazute la art. 1 alin. (1) sunt avizate de comisia de avizare constituita la nivel judetean.

Nominalizarea membrilor comisiei judetene de avizare se face prin decizie a directorului directiei pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti.

Comisia judeteana de avizare a studiilor prevazute la art. 1 alin. (1) este alcatuita din:

  • a) doi reprezentanti specialisti agronomi ai directiilor pentru agricultura judetene sau a municipiului
    Bucuresti, dintre care unul va fi presedintele comisiei;
  • b) un reprezentant de specialitate economica al directiei pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti – membru;
  • c) un specialist al ICPA – membru;
  • d) directorul OSPA – secretar.

Membrii comisiei de avizare raspund de exactitatea datelor si informatiilor continute in studiile prevazute la art. 1 alin. (1) avizate si decid refacerea acestora, atunci când este cazul, de catre specialistul care a executat studiul/analizele, cu titlu gratuit.

Avizarea studiilor se face conform normelor metodologice de intocmire, precum si cu respectarea normelor tehnice de incadrare in tip de studiu si categorie de complexitate.

Se receptioneaza si se admit la decontare numai studiile avizate favorabil de catre comisia de avizare constituita la nivel judetean prin decizia directorului directiei pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti.

Studiile prevazute la art. 1 alin. (1) avizate de catre comisia de avizare, se receptioneaza si se intocmeste proces-verbal de receptie, pe baza caruia se efectueaza decontarea contravalorii inscrise in procesul-verbal de receptie.

Valoarea contractului se calculeaza pe baza devizului estimativ si urmeaza sa fie actualizata la receptia lucrarii, conform modelului situatiei de plata, prevazuta in Anexa nr.3

In situatia in care, in cadrul Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, pe o suprafata de pajiste permanenta au fost realizate studii pedologice si agrochimice si sunt in vigoare, acestea se pun la dispozitia DAJ fara plata.

In situatia in care, in cadrul Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, pe o suprafata de pajiste permanenta au fost realizate studii pedologice si agrochimice si nu mai sunt in vigoare, acestea se actualizeaza de catre OSPA si se pun la dispozitia DAJ la jumatate din valoarea cheltuielilor cu efectuarea de catre OSPA a unor noi studii prevazute la art. 1 alin. (1).

Studiile prevazute la art. 1 alin. (1) se elaboreaza in trei exemplare, dintre care un exemplar se preda la DAJ, unul la ICPA Bucuresti si unul la OSPA.

Datele studiilor prevazute la art. 1 alin. (1) se predau la ICPA Bucuresti si in format electronic pe CD-ROM, conform Metodologiei unitare de realizare a bazelor de date nationala si judetene ale unitatilor de sol-teren.

Studiile prevazute la art. 1 alin. (1) se predau ICPA Bucuresti odata cu avizarea intregului studiu pedologic si agrochimic la nivel de unitate administrativ teritoriala, pentru toate categoriile de folosinta a terenurilor agricole.

Proiectul se afla in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Agriculturii timp de 10 zile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE