Noi modificari legislative la Ordinul subventiilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

MADR a lansat recent un proiect de lege privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

1.La articolul 2, literele e), g) punctul (iii), m) r), ae), af) si ag) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„e)”bivolita de lapte” inseamna femela din specia bubaline care a fatat cel putin o data si are cel putin un produs inregistrat in Registrul national al exploatatiilor, denumit in continuare RNE, pana la data-limita de depunere a cererilor fara penalizari sau pana la data notificarii catre APIA a cazului de circumstanta naturala, pentru bivolita de lapte care inlocuieste animalul cu circumstanta naturala;

g) “pajisti permanente” inseamna terenurile utilizate ca pasune sau faneata, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din ordonanta;”

(m)”crescator de animale” – persoana fizica sau juridica care are in posesie permanenta animale inscrise in RNE, in calitate de proprietar de animale si/sau proprietar de exploatatie.

r) “parcela agricola” inseamna o suprafata continua de teren, care face obiectul unei declaratii din partea unui singur fermier, cu aceeasi categorie de folosinta, pe care se cultiva o singura grupa de culturi, in conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 si (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; cu toate acestea, in cazul in care se solicita o declaratie separata privind utilizarea unei suprafete care face parte dintr-o singura grupa de culturi in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, utilizarea respectiva limiteaza suplimentar, daca este necesar, suprafata respectiva;”

ae) ”vaca de lapte” inseamna femela din specia taurine care a fatat cel putin o data si are cel putin un produs inregistrat in RNE pana la data-limita de depunere a cererilor fara penalizari sau pana la data notificarii catre APIA a cazului de circumstanta naturala, pentru vaca de lapte care inlocuieste animalul cu circumstanta naturala;

af) ”vaca din rasa de carne” inseamna femela din specia taurine din rase de carne care a fatat cel putin o data si are cel putin un produs inregistrat in RNE pana la data-limita de depunere a cererilor fara penalizari sau pana la data notificarii catre APIA a cazului de circumstanta naturala, pentru vaca de carne care inlocuieste animalul cu circumstanta naturala;

ag) ”vaca metisa cu rasa de carne” inseamna femela din specia taurine care a fatat cel putin o data si are cel putin un produs inregistrat in RNE pana la data-limita de depunere a cererilor fara penalizari sau pana la data notificarii catre APIA a cazului de circumstanta naturala, pentru vaca metisa de carne care inlocuieste animalul cu circumstanta naturala;”

2. La articolul 6 alineatul (1) litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) copia cardului exploatatiei, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 40/2010. In cazul in care fermierul nu detine card de exploatatie, trebuie sa prezinte adeverinta eliberata de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, din care sa rezulte codul exploatatiei inscrise in RNE valabil la data depunerii cererii unice de plata.

In cazul asociatiilor crescatorilor de animale care efectueaza activitatea agricola pe suprafata de pajiste concesionata/inchiriata asigurand incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha prin pasunat cu animalele inregistrate in exploatatia asociatiei pe perioada pasunatului in tabere de vara, acestea trebuie sa prezinte adeverinta eliberata de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, din care sa rezulte codul exploatatiei/exploatatiilor tip tabara de vara a asociatiei inscrise in RNE valabil la data depunerii cererii unice de plata.”

La articolul 6 alineatele (2), (3), (5) si (6) se abroga.

La articolul 61, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins; „(1) In cazul pajistilor comunale concesionate/inchiriate in conditiile legii de catre asociatiile crescatorilor de animale, beneficiarii platilor vor depune urmatoarele documente, dupa caz:

a) In cazul membrilor asociatiei care asigura incarcatura cu animale pe suprafata de pajiste concesionata/inchiriata, fiecare membru al asociatiei, solicitant al platilor directe in calitate de fermier activ, prezinta la APIA dovada utilizarii acestor suprafete de pajisti permanente, respectiv:

i) copia de pe contractul de concesiune/inchiriere al pajistii de catre asociatie;

ii) copia tabelului centralizator pe care reprezentantul legal al asociatiei isi da acordul in vederea solicitarii sprijinului pe suprafata de catre membrii asociatiei, care cuprinde datele de identificare ale membrilor asociatiei, numarul de animale cu care pasuneaza fiecare membru al asociatiei, codurile de identificare a exploatatiilor zootehnice ale membrilor din RNE, precum si suprafetele alocate fiecarui membru. Centralizatorul se intocmeste anual de catre asociatie, se vizeaza de catre
primarie si este prevazut in anexa nr. 2.

Calculul suprafetelor aferente fiecarui membru se efectueaza proportional cu numarul de UVM ale fiecarui membru in parte la data depunerii cererii unice de plata, pentru suprafata concesionata/inchiriata de catre asociatie. Fiecare membru al asociatiei, in calitate de beneficiar al platilor, declara la APIA in cererea unica de plata suprafetele utilizate de pajiste permanenta comunala care ii revin si pentru care asigura prin pasunat incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha, folosind, in cazul suprafetelor utilizate in comun fara delimitare fizica in teren, codul de cultura aferent pajistilor permanente utilizate in comun. Sanctiunile se calculeaza proportional cu suprafata declarata de catre fiecare fermier, membru al asociatiei, in blocul fizic in care a fost constatata neconformitatea.

b) In cazul asociatiei crescatorilor de animale care asigura incarcatura minima de 0,3 UVM/ha pe suprafata de pajiste concesionata/inchiriata prin pasunat cu animalele membrilor, pe baza unui tabel centralizator, asociatia va prezenta la APIA:

i) copia de pe contractul de concesiune/inchiriere al pajistii de catre asociatie;

ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plata de catre asociatie, datele de identificare ale membrilor asociatiei, codurile de identificare a exploatatiilor zootehnice ale membrilor din RNE, numarul de animale cu care pasuneaza fiecare membru al asociatiei, precum si suprafetele alocate pe fiecare membru.

Centralizatorul se intocmeste anual, se vizeaza de catre primarie si este prevazut in anexa nr. 2.

iii) copia conform cu originalul a hotararii adunarii generale a membrilor asociatiei crescatorilor de animale privind utilizarea fondurilor;

c) Asociatia crescatorilor de animale care efectueaza activitatea agricola pe suprafata de pajiste concesionata/inchiriata asigurand incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha prin pasunat cu animalele inregistrate in exploatatia asociatiei pe perioada pasunatului in tabere de vara, conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitarveterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2010cu modificarile si completarile ulterioare, va prezenta la APIA:

i) copia de pe contractul de concesiune/inchiriere al pajistii de catre asociatie;

ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plata de catre asociatie, datele de identificare ale membrilor asociatiei, codurile de identificare a exploatatiilor zootehnice ale membrilor din RNE, numarul de animale cu care pasuneaza fiecare membru al asociatiei, precum si suprafetele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se intocmeste anual, se vizeaza de catre primarie si este prevazut in anexa nr. 2.

iii) copia conform cu originalul a hotararii adunarii generale a membrilor asociatiei crescatorilor de animale privind utilizarea fondurilor.”

La articolul 7 alineatul (1) litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,c) copie conform cu originalul a hotararii adunarii generale a asociatilor privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat pana la data-limita de depunere a cererilor cu intarziere. In cazul in care aceste forme de organizare nu respecta incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, asigurata cu animalele membrilor, activitatea agricola minima consta inclusiv in realizarea unui cosit anual pe pajistile permanente aflate in proprietate, in perioada 15 iunie-1august.

In cazul pajistilor permanente aflate sub angajamente in cadrul pachetelor/ sub-pachetelor/ variantelor din masura 10 – agro mediu si clima, cositul se efectueaza numai dupa datele stabilite in fisele masurilor si trebuie efectuat pana la 15 octombrie. Formele asociative de proprietate prezinta la APIA facturile valorificarii fanului si/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fanului pentru consumul cu animalele detinute si/sau centralizatorul repartizarii fanului rezultat catre membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnaturii membrilor, pana la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

La articolul 71 litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,b) documentele doveditoare ale valorificarii fanului si/sau declaratiile privind depozitarea fanului pentru consumul cu animalele detinute in cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fanului in cazul persoanelor juridice, pana la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, in cazul in care proprietarul de pajiste permanenta nu asigura incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricola minima consta inclusiv in asigurarea unui cosit anual pe pajistile permanente aflate in proprietate, in perioada 15 iunie-1 august. In cazul pajistilor permanente aflate sub angajamente in cadrul / sub-pachetelor/ variantelor din masura 10 – agromediu si clima, cositul se efectueaza numai dupa datele stabilite in fisele masurilor si trebuie efectuat pana la 15 octombrie. Documentele doveditoare ale valorificarii fanului sunt factura, in cazul persoanelor juridice, sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, in cazul persoanelor fizice;”

La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,a) suprafetele compacte sau insumate mai mari de 100 metri patrati care nu sunt folosite pentru activitati agricole, cum ar fi vegetatia forestiera, cu exceptia suprafetelor prevazute la art 10 alineatul (1), litera b) din ordonanta, iazurile naturale permanente, cu exceptia drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafetei parcelei agricole, inclusiv din sere si solare, cu latimea mai mica de 2 m; ”

La articolul 10 alineatul (5) litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ,,m) suprafetele de parloaga declarate /determinate pe acelasi amplasament mai mult de 1 an, cu exceptia suprafetelor arabile mentinute necultivate pe o perioada mai mare decat 1 an pentru respectarea angajamentelor din cadrul masurii prevazute la articolul 33 alineatul (2), litera a) din ordonanta, daca este respectata activitatea agricola definita la art. 2 alin (2) din ordonanta;”

10. La articolul 11 alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) In cazul masurilor compensatorii de dezvoltare rurala pentru angajamentele care se aplica la nivel de parcela, prevazute in art. 33 alin. (2) lit. (a) si (b) din ordonanta, nu exista posibilitatea schimbarii parcelelor, prin modificarea amplasamentului sau prin micsorarea suprafetei, pe tot parcursul celor 5 ani de angajament. In caz contrar, APIA va proceda la recuperarea platilor efectuate pentru aceste suprafete pentru toti anii de angajament. Angajamentele asumate de catre fermieri pentru masurile compensatorii, prevazute in art. 33 alin. (2) din ordonanta, care se aplica la nivel de suprafata total angajata, sunt conditionate de mentinerea suprafetei angajate pe toata perioada de angajament, parcelele putand fi schimbate anual. Fac exceptie parcelele pentru care suprafetele rezultate in urma inregistrarii sistematice a imobilelor prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara instituit potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si inscrise in registrul agricol in sensul art. 9., alin. (3) din Normele Tehnice din 10 ianuarie 2018 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 aprobate prin Ordin nr. 1136 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, sunt mai mici decat cele aflate sub angajament.”

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE