Măsura LEADER din PNDR 2014-2020: Până la 200.000 de euro pentru dezvoltare rurală

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Una dintre primele sesiuni de finanțare din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 ce vor fi deschise în luna februarie a acestui an se adresează grupurilor de acțiune locală (GAL) ce pot lua până la 200.000 de euro pentru proiecte ce vizează dezvoltarea comunităților locale.

Măsura 19 Dezvoltarea locală – LEADER se aplică pentru teritorii cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentate de comune, și orașe mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Având în vedere densitatea redusă a populației în zona Delta Dunării de 11,94 loc/km², pentru această zonă se va accepta un prag minim de 5.000 locuitori.

Suprafața eligibilă LEADER este de 228.754 km2, cu o populație de 11.359.703 locuitori. Acoperirea vizată a teritoriului și a populației eligibile LEADER este de 100%, cu un număr estimat de 120 GAL-uri.

GAL-urile vor trebui să realizeze strategii de dezvoltare locală (SDL), care vor fi selectate în baza unei singure proceduri publice de selecție, care va fi elaborată la nivelul MADR și care va presupune verificarea eligibilității și aplicarea criteriilor de selecție, urmând a fi stabilit în cadrul național de implementare un punctaj minim pentru selecția strategiilor de dezvoltare locală. În cadrul procesului de selecție, SDL plasate sub responsabilitatea comunității sunt selectate de un comitet constituit în acest scop din reprezentanți ai Agenției de Plăți și Autorității de Management.

Se va organiza o singură sesiune de selecție a GAL în cadrul LEADER 2014-2020.

Alocarea financiară pentru SDL (formată din alocarea aferentă sub-măsurii 19.2 și sub-măsurii 19.4) se va stabili astfel:

 • 80% din alocarea totală pentru SDL vor fi împărțiți în mod egal pentru populația și suprafața totală a teritoriului eligibil LEADER, rezultând o valoare pe locuitor și km²;
 • minimum 20% din alocarea totală pentru SDL se acordă SDL-urilor care obțin nivelul cel mai înalt de calitate, rezultat ca urmare a procesului de selecție. În situația în care există diferențe între teritoriul eligibil LEADER și teritoriul acoperit de SDL-urile selectate, sumele rămase disponibile (aferente populației și suprafeței neacoperite) vor contribui la majorarea procentului minim de 20% rezervat pentru calitatea SDL.

Calendarul indicativ de selecție GAL va cuprinde o perioadă de maximum 2 ani de la aprobarea Acordului de Parteneriat, conform Art 33 (4) din Reg.1303/2013 și include două etape:

 1. Etapa 1: Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala ;
 2. Etapa 2 : Selecția SDL.

Criterii de eligibilitate

 • Parteneriatul trebuie să fie constituit din minimum 51% reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile;
 • Organizațiile din mediul urban trebuie să reprezinte maximum 25% la nivel decizional ;
 • Populația care provine din mediul urban nu va depăși 25% din totalul populației acoperite din teritoriu;
 • Omogenitatea teritorială;
 • Teritoriul cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentat de Unități Administrativ Teritoriale – comune și Unități administrativ Teritoriale – orașe mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori.
 • Capacitatea administrativă pentru implementarea strategiei, demonstrată prin stabilirea unei structuri organizatorice minime corespunzătoare, care să asigure îndeplinirea tuturor atribuțiilor specifice GAL, inclusiv a celor de monitorizare, evaluare și control;
 • Prezența unui singur GAL pe teritoriul eligibil LEADER;
 • Demonstrarea valorii adăugate a operațiunilor propuse în SDL, prin stabilirea de indicatori specifici, relevanți pentru operațiunile respective.

Principii privind stabilirea criteriilor de selecție:

 • Principiul selecției teritoriilor cu zone dezavantajate sau/și cu zone cu potențial natural;
 • Principiul selecției parteneriatelor care au în componență o organizație reprezentativă a unei minorități locale;
 • Principiul selecției strategiilor care conțin intervenții în infrastructura socială, acțiuni adresate minorităților locale (în special populația roma), intervenții în infrastructura de bandă largă, scheme de calitate, operațiuni care implică asocierea;
 • Principiul selecției calității SDL, reflectată inclusiv de caracterul inovativ al strategiei.

Criteriile de selecție vor fi stabilite și detaliate în cadrul național de implementare pentru selecția SDL și vor viza structura parteneriatului, populația, teritoriul și calitatea strategiei.

Pentru elaborarea SDL, este necesară o implicare activă a partenerilor privati și publici, prin consultarea acestora, pe baza principiului abordării de jos în sus. SDL și va cuprinde, printre altele, cel puțin următoarele elemente de conținut și structură:

 1. definirea teritoriului și a populației;
 2. analiza nevoilor de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv o analiză a punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și riscurilor;
 3. descrierea obiectivelor, descrierea caracterului integrat și inovator al strategiei și ierarhizarea obiectivelor, inclusiv ținte măsurabile;
 4. descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei;
 5. descrierea modului în care obiectivele sunt transpuse în proiecte;
 6. descrierea modului de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei;
 7. planul financiar al strategiei, cu alocare pe obiectivele majore;
 8. descrierea parteneriatului local, format cu respectarea cerințelor menționate anterior;
 9. capacitatea de implementare, demonstrată inclusiv prin mecanismele prevăzute pentru monitorizare, evaluare şi control;
 10. descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale;
 11. descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.).

Detalii privind etapa de implementare a strategiilor

Pe parcursul implementării, în funcție de performanța dovedită de GAL în evaluarea proiectelor, Agenția de Plăți (AFIR) poate delega către GAL anumite sarcini de verificare, printr-un acord de delegare. Într-o etapă intermediară a implementării SDL selectate, AM va stabili un sistem de redistribuire a alocării financiare în funcție de performanțele înregistrate de GAL în implementarea obiectivelor propuse prin strategie.

Pentru GAL-urile care nu vor atinge un nivel de performanță prestabilit de către AM prin cadrul național de implementare, vor fi aplicate măsuri corective proporționale cu nerealizarea gradului de performanță stabilit, iar sumele disponibilizate vor fi redistribuite către GAL-urile performante, în baza nevoilor identificate de către acestea.

Detaliile cu privire la sistemul de redistribuire vor fi detaliate în cadrul național de implementare, potrivit datelor publicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care au caracter informativ. Varianta finală a fișelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020, precum și Ghidul Solicitantului vor fi publicate după ce Comisia Europeană va aviza PNDR 2014-2020.

Prin măsurile de interes local ce ar putea fi finanțate prin LEADER 2014-2020 se au în vedere și acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice prin promovarea de soluții inovative care să răspundă nevoilor identificate în acest sens în SDL. De asemenea, prin LEADER sunt încurajate investițiile ce vizează eficientizarea energiei și a consumului de apă, crearea și dezvoltarea de activități neagricole privind identificarea și utilizarea energiilor din surse regenerabile, promovarea utilizării surselor de căldură pe bază de biomasă, crearea și dezvoltarea de sisteme de producere și distribuție a biogazului la nivel de comunitate, contribuind astfel la dezvoltarea competitivității locale, servicii de bază și a unei economii locale cu emisii scăzute de carbon.

Prin capacitatea de a întruni interesele membrilor comunităţilor locale, GAL-urile pot identifica soluţii inovatoare la problemele existente la nivel local. Inovarea în cadrul LEADER constă, aşadar, în modul în care GAL-urile abordează oportunităţile şi provocările identificate la nivel local şi în modul în care reuşesc să crească interesul pentru dezvoltarea proiectelor inovative de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural și natural. Astfel, la nivelul unei comunități locale, acțiunile inovative presupun finanțarea unor investiții/servicii care sunt sprijinite prin FEADR și asigură îndeplinirea obiectivelor din SDL. În cadrul SDL pot fi dezvoltate măsuri inovative în orice domeniu pentru care au fost identificate nevoi specifice la nivelul comunității locale. Măsurile inovative pot viza inclusiv domenii precum: eficiența energetică și promovarea energiei din surse regenerabile, TIC, patrimoniu material și imaterial inclusiv patrimoniu natural de interes local, piețe agricole, agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile și comunități dezavantajate etc.

Prin Măsura 19 Dezvoltarea locală – LEADER, submăsura 19.1. Sprijin pregătitor, se va acorda sprijin parteneriatelor privat-publice locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală.

Elementele sprijinului pregătitor sunt:

 • Un proces de consultare realizat la nivel local. Acest proces care vizează întocmirea strategiei de dezvoltare locală, reprezintă o oportunitate ideală pentru GAL de a implica, în mod activ, actori locali și organizații noi. În acest fel, GAL-ul poate analiza nu numai nevoile și oportunitățile de dezvoltare, ci și mecanismul de implicare activă a populației.
 • Sprijinul pregătitor cuprinde și acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele, cu scopul de a pregăti și implementa o strategie integrată de dezvoltare locală pentru o anumită zonă.

Un obiectiv principal vizează creșterea capacității de colaborare, necesară pentru elaborarea unor strategii integrate, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriile LEADER.

Tip de sprijin

Asistenţa în cadrul sub-măsurii se bazează pe rambursarea cheltuielilor eligibile, suportate și plătite efectiv de către beneficiar. GAL-urile care au beneficiat de sprijin pregătitor în perioada de programare 2007-2013 pot beneficia de acest tip de sprijin și în perioada 2014-2020, în concordanță cu condițiile stipulate în legislația comunitară și națională, precum și în cadrul național de implementare.

Activitățile pregătitoare specifice pentru perioada 2014-2020 nu pot fi finanțate din fonduri aferente perioadei 2007-2013. Pentru evitarea dublei finanțări pentru GAL-urile care beneficiază de sprijin financiar pentru funcționare în perioada de programare 2007-2013, activitățile și cheltuielile aferente acestora vor fi evidențiate, monitorizate și verificate distinct, în conformitate cu legislația specifică în vigoare (de ex: contracte de muncă distincte, fișe de post, evidență contabilă distinctă etc.).

Beneficiarii Măsurii 19 Dezvoltarea locală – LEADER. Submăsura 19.1. Sprijin pregătitor

În cadrul acestei sub-măsuri beneficiarii sunt parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în cadrul PNDR 2007-2013, sau parteneriate potențiale/existente formate din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri.

Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită într-un teritoriu GAL.

Criteriile cu privire la acordul de parteneriat vor fi detaliate în cadrul național de implementare.

În cazul unui parteneriat care nu este autorizat ca asociație, reprezentarea va fi realizată de o entitate juridică privată sau publică din cadrul parteneriatului, cu sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de potențialul GAL, desemnată de respectivul parteneriat.

Sunt eligibile în cadrul submăsurii 19.1. Sprijin pregătitor cheltuielile pentru:

 1. activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL, inclusiv costurile de personal pentru aceste activități – cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 euro, acordate proporțional cu numărul de locuitori acoperit de SDL (maximum 100.000 de locuitori). Prin urmare, alocarea financiară va fi 0,1 euro/locuitor.
 2. consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv costuri de personal, achiziția de informații și date necesare elaborării SDL – cheltuielile legate de elaborarea strategiei (descrise la lit. b) se vor încadra în suma maximă de 10.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

Condiții de eligibilitate:

 1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 2. SDL-urile aferente unor teritorii care se suprapun nu sunt eligibile pentru sprijinul pregătitor;
 3. Grupuri alcătuite din parteneri care să reprezinte sectorul public, economic și social din teritoriul eligibil, în care partenerii publici reprezintă maximum 49% (cu un acord formal semnat de fiecare membru);
 4. Grupurile trebuie să aibă definit un teritoriu geografic omogen care să respecte spațiul eligibil pentru implementarea LEADER, cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori. Pentru zona Deltei Dunării se va accepta un prag minim al populației de 5.000 de locuitori. Teritoriul eligibil LEADER cuprinde Unități Administrativ- Teritoriale-comune și poate cuprinde Unități Administrativ-Teritoriale-orașe mici cu o populație de maximum 20.000 locuitori.

Principii privind stabilirea criteriilor de selecție:

 1. Principiul selecției parteneriatelor care dovedesc expertiză pentru realizarea activităților de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL;
 2. Principiul structurii parteneriatului (se va acorda prioritate reprezentării semnificative a sectorului privat și a societății civile);
 3. Principiul densității populației din teritoriul vizat de parteneriat (se acordă prioritate teritoriului cu densitate redusă a populației).

Principiile de selecție vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală.

Se va oferi sprijin de asistență tehnică în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1303/2013, până la suma maximă de 20.000 Euro pentru SDL depusă de parteneriat. Nu se acordă avans. Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru această sub-măsură este 100%.

Rambursarea cheltuielilor eligibile se va realiza în două etape:

 1. Cheltuielile pentru animare pot fi rambursate după finalizarea activităților aferente animării. În situația în care parteneriatul nu depune strategia în vederea selecției, sumele plătite vor fi recuperate;
 2. Cheltuielile legate de elaborarea strategiei vor fi rambursate doar pentru SDL-urile declarate eligibile de către Autoritatea de Management, ulterior procesului de evaluare a SDL. Acordarea sprijinului pentru acest tip de cheltuieli nu este condiționată de selectarea SDL, ci exclusiv de eligibilitatea acesteia.

Submăsura 19.2. Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

Sprijinirea implementării activităților în cadrul LEADER oferă posibilitatea de a acoperi nevoile locale printr-o abordare integrată, multisectorială, de jos în sus.

Competența tranversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea și mediul natural, calitatea vieții și diversificarea economiei din teritoriile eligibile, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale. În strategiile elaborate vor fi prezentate operațiuni care ating obiectivele SDL, contribuie la obiectivele FEADR (așa cum sunt stabilite la art. 4 din Regulamentul UE nr. 1305/2013) și generează valoare adăugată în teritoriu. GAL va realiza selecția proiectelor din cadrul SDL pe baza unei evaluări documentate care va demonstra temeinicia şi imparţialitatea deciziei privind selecția proiectelor, aplicând criterii de selecție adecvate specificului local, prin intermediul Comitetului de Selecție, alcătuit din membrii parteneriatului local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL va respecta condițiile minime obligatorii de publicitate, care vor fi definite în cadrul național de implementare.

LEADER poate juca un rol principal în ceea ce privește stimularea unei abordări noi și inovatoare pentru dezvoltarea zonei eligibile. Inovarea va fi încurajată printr-un proces decizional, flexibil și descentralizat cu privire la acțiunile care vor fi implementate.

Inovarea se poate concretiza la nivel local în tipuri de proiecte de servicii, produse, tehnologii, activități economice, forme de organizare, proiecte demonstrative cu caracter experimental, cu rezultate ce pot fi transpuse în practică și prin care se corelează acțiuni principale într-un context nou etc. Inovarea trebuie să fie evaluată cu referire la situația locală, ca o abordare inovatoare la nivelul teritoriului acoperit de GAL și care este posibil să fie existentă în alt teritoriu.

Măsurile cu caracter inovativ implementate prin LEADER trebuie să fie în concordanță cu obiectivele prestabilite în strategie și totodată să aducă valoare adăugată și/sau impact economic, social, cultural și natural în teritoriu.

Valoarea adăugată a operațiunilor care vor fi sprijinite prin LEADER se va realiza prin selectarea la nivelul GAL-ului a proiectelor care vizează în principal:

 • stimularea inovării
 • consolidarea identității locale și a profilului local;
 • îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;
 • soluționarea problemelor demografice;
 • crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;
 • îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;
 • creșterea competitivității la nivel local;
 • conservarea resurselor și protecția mediului natural;
 • aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

Tip de sprijin

Sprijinul pentru proiectele care vor fi implementate în cadrul strategiei de dezvoltare locală se acordă sub formă de grant, conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) Nr. 1303/2013.

Beneficiarii:

 • Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din SDL, cu respectarea prevederilor din Reg. UE 1305/2013.
 • În cazul în care în SDL s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese. Pentru aceste proiecte, în etapa de verificare a eligibilității, Agenția de Plăți (AFIR) se va asigura de faptul că GAL a aplicat corespunzător criteriile de eligibilitate și selecție stabilite în cadrul SDL.

Tipuri de acțiuni neeligibile:

 • Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri; (Art 14/ Reg. 1305/2013)
 • Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației; (Art 15/ Reg. 1305/2013)
 • Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art 21/ Reg.1305/2013);
 • Plățile pentru agromediu și climă (Art 28/ Reg. 1305/2013);
 • Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art 30/ Reg. 1305/2013);
 • Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (Art 31/ Reg. 1305/2013);
 • Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art 33/ Reg. 1305/2013);
 • Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art 36/ Reg. 1305/2013);

Nu sunt eligibile cheltuielile conform art. 69 (3) din Regulamentul 1303/2013.

Cheltuieli eligibile:

Cheltuielile vor fi conforme cu cele din fișa măsurii din SDL și vor respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

Condiții de eligibilitate:

Operațiunile implementate prin LEADER trebuie sa îndeplinească cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (EU) nr. 1305/2014 și să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite in Strategia de Dezvoltare Locală. În cadrul național de implementare se vor stabili condiții generale minime de eligibilitate aplicabile sub-măsurii 19.2.

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Pentru anumite proiecte de servicii, care vor fi detaliate în cadrul național de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL.

Principii privind stabilirea criteriilor de selecție:

 • Procedura de selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor va fi stabilită în strategia de dezvoltare locală și va fi aprobată de AM prin selecția strategiei;
 • GAL-urile vor evalua documentele și vor selecta proiectele, pe bază de criterii coerente și relevante, prin intermediul unui proces public de selecție.
 • Pentru toate operațiunile, GAL-urile vor aplica criterii de selecție locale, precizate în SDL și care au fost stabilite în conformitate cu obiectivele acesteia.

Sume și rate de sprijin aplicabile

Ponderea maximă a sprijinului din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% – până la un maxim de 200.000 de euro/proiect.

Pentru măsurile și operațiunile care nu intră în sfera de aplicabilitate ale art. 42 din Tratat, se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare (dacă este cazul) s, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.

Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea sprijinului în limita maximă prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilită de GAL-uri astfel:

 • pentru operațiunile generatoare de venit: maximum 90%
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: maximum 100%

Intensitatea și valoarea sprijinului vor fi stabilite de către fiecare GAL în funcție de:

 • obiectivele și prioritățile SDL;
 • specificul local (ex: interes colectiv, importanța strategică, accesul public la rezultatele operațiunii, caracteristicile inovatoare ale proiectului la nivel local, bugetul disponibil etc.).

Beneficiarii proiectelor de investiții aferente sub-măsurii 19.2 pot solicita Agenţiei de Plăţi (AFIR) plata unui avans în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

Submăsura 19.3. Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală

În cadrul LEADER, cooperarea (interteritorială sau transnațională) este un mod de a îmbunătăți perspectivele și strategiile locale, de a obține acces la informații și idei noi, de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, de a stimula și sprijini inovarea, de a dobândi aptitudini și a obține mijloace pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

Pentru GAL-urile din România, cooperarea transnațională reprezintă o oportunitate excelentă pentru a avea acces la experiențele existente în alte state europene și de a se conecta și integra în comunitatea europeană LEADER.

Această sub-măsură va finanța proiectele de cooperare transnațională (dintre România și alte state europene) și de cooperare interteritorială (în cadrul teritoriului României) între GAL-uri din România și parteneriatele de tip CLLD sau alte parteneriate, ca de exemplu un grup de parteneri publici și privați locali pe un teritoriu rural/urban, care implementează o strategie de dezvoltare locală.

Acțiunile de cooperare sunt eligibile pentru sprijin dacă acestea contribuie la atingerea obiectivelor SDL. În acest sens, în elaborarea SDL-urilor, se va avea în vedere includerea obiectivelor care vizează cooperarea.

Proiectele de cooperare transnațională sunt îngreunate de reguli de administrare diferite aferente statelor membre. În acest sens, GAL-urile care intenționează să realizeze proiecte de cooperare pot fi sprijinite, în principal, de Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală și de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, având acces la bazele de date și solicitând sprijin/consiliere.

Proiectele de cooperare interteritorială sau transnațională sunt complexe prin natura lor și pot fi dificil de implementat de către GAL-urile care nu au experiență în acest domeniu. Pentru a facilita implementarea proiectelor de cooperare, se poate acorda asistență tehnică pregătitoare în acest sens, cu condiția ca Grupurile de Acțiune Locală să poată demonstra ca au în vedere implementarea unui proiect concret de cooperare.

Prin asistența tehnică pregătitoare se acordă sprijin pentru realizarea activităților premergătoare unui proiect de cooperare, cum ar fi: întâlniri, studii, achiziția de date și informații necesare etc. Proiectele de asistență tehnică pregătitoare vor fi implementate sub responsabilitatea GAL, acordarea sprijinului nefiind condiționată de depunerea unui proiect de cooperare.

Activitățile privind implementarea proiectelor de cooperare includ, printre altele:

 • promovarea unor produse, practici, procese și tehnologii noi;
 • organizarea unor procese de lucru comune, prin partajarea echipamentelor și resurselor;
 • crearea unor lanțuri scurte alimentare și a unor piețe locale;
 • promovarea grupurilor de producători;
 • acțiuni care sprijină grupurile vulnerabile;
 • activități culturale comune;
 • abordările colective ale proiectelor de mediu;
 • proiecte pilot care vizează oricare dintre acțiunile de mai sus;
 • schimbul de experiență și bunele practici privind dezvoltarea locală;
 • publicații comune;
 • organizarea de evenimente;
 • activități comune de dezvoltare sau coordonate în comun etc.

Responsabilitățile fiecărui partener de cooperare vor fi detaliate în cadrul unui Acord de Cooperare și Parteneriat, inclusiv abordarea uniformă a activităților din acord, semnat de toți partenerii care participă la proiect. Acest document trebuie să includă referințe cu privire la bugetul general planificat, obiectivele proiectului, activitățile pentru implementarea comună și realizarea acestora, rolul fiecărui partener și contribuția financiară finală a fiecărui partener în cadrul proiectului.

Proiectele de cooperare vor fi implementate sub responsabilitatea unui partener coordonator.

Asistenţa în cadrul sub-măsurii se acordă sub forma sprijinului nerambursabil (grantului).

Beneficiarii:

 • Vor beneficia de sprijin prin PNDR Grupurile de Acțiune Locală autorizate de AM PNDR pentru perioada de programare 2014-2020.

Cheltuieli eligibile:

Sunt eligibile pentru finanțare FEADR :

 • Costurile privind asistența tehnică pregătitoare: costurile aferente misiunilor tehnice, întâlnirilor, atelierelor de lucru, studiilor, achiziția de date și informații necesare etc.
 • Costurile proiectelor de cooperare din teritoriul național (cooperare inter-teritorială) sau costurile proiectelor de cooperare între teritoriile naționale și teritoriile altor state europene (cooperarea transnațională): costurile aferente acțiunilor comune de instruire, întâlniri, ateliere de lucru, networking legate de acțiunea comună, costurile administrative, costuri legate de promovare, achiziția/închirierea de echipamente/bunuri aferente proiectului de cooperare etc.

Condițiile principale de eligibilitate pentru asistența tehnică pregătitoare sunt:

 1. intenția de cooperare trebuie sa se regăsească în SDL;
 2. solicitantul trebuie să fie un GAL autorizat la nivel național pentru perioada de programare 2014-2020;
 3. prezentarea unui plan de acțiune;
 4. în situația în care acțiunile pregătitoare se concretizează cu semnarea unui Acord de Cooperare și de Parteneriat, sunt eligibile numai cheltuielile pregătitoare efectuate înainte de semnarea acestuia;
 5. acțiunile pregătitoare sunt eligibile dacă sunt realizate pe teritoriul GAL sau pe teritoriul potențialilor parteneri.

Condițiile principale de eligibilitate pentru implementarea proiectelor de cooperare sunt:

 1. integrarea în strategia teritoriului – acțiunile de cooperare trebuie să contribuie la obiectivele din strategia de dezvoltare locală;
 2. proiectul trebuie să prezinte activități concrete comune;
 3. partenerul/inițiatorul unui proiect de cooperare din România trebuie sa fie un GAL autorizat la nivel național pentru perioada de programare 2014-2020;
 4. prezentarea unui plan financiar, care să includă contribuțiile tuturor partenerilor. Nivelul sprijinului acordat GAL-ului care participă la proiectul de cooperare trebuie să fie relaționat cu partea din acțiunea comună pe care proiectul de cooperare este planificat să o livreze.
 5. detalierea activităților ce se vor desfășura prin proiect.
 6. demonstrarea necesității și oportunității proiectului, printr-o descriere concretă, care să conțină inclusiv intervalul de timp stabilit pentru derularea proiectului.

Cheltuieli neeligibile

Simplul schimb de experiență neconcretizat într-o acțiune comună (întrucât se poate finanța prin intermediul REDR). De asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara Europei. Nu sunt eligibile cheltuielile conform art. 69 (3) din Regulamentul 1303/2013.

Principii la stabilirea criteriilor de selecție

Selectarea proiectelor de cooperare se va face de către AM PNDR, în baza unui sistem de depunere permanentă a solicitărilor. În acest sens, se vor lansa sesiuni continue cu alocare anuală, care vor conține informații detaliate cu privire la criteriile de selecție a proiectelor și o listă a cheltuielilor eligibile.

Anul 2015 va fi anul cu cel mai mare buget. Practic, bugetul alocat fiecărei măsuri din PNDR 2014-2020 se împarte la 7. În 2015, beneficiarii vor putea accesa fondurile europene nerambursabile pentru anul 2014, pe cele pentru 2015, precum și un procent din fondurile pentru 2016, care va fi stabilit la nivel național. Fondurile europene nerambursabile care nu vor fi accesate anul acesta se vor raporta pentru 2016.

În conformitate cu Art. 44 (4) Regulamentului UE nr. 1305/2013, toate proiectele de cooperare transnaționale aprobate vor fi comunicate de AM către CE.

Principiile care vor sta la baza selecției proiectelor de cooperare sunt:

 • Principiul selecției proiectelor care integrează aspecte legate de dezvoltare durabilă;
 • Principiul selecției proiectelor prin care se facilitează implementarea acțiunilor care se adresează grupurilor de producători, asociațiilor și parteneriatelor;
 • Principiul prioritizării proiectelor în care coordonatorul proiectului va fi un GAL recunoscut la nivel național;
 • Principiul selecției proiectelor care vizează accesarea de piețe noi pentru produsele locale și dezvoltare de lanțuri scurte de producție și desfacere;
 • Principiul selecției proiectelor care promovează transfer de noi tehnologii sau inovare;
 • Principiul selecției proiectelor care promovează valorificarea potențialului turistic/ecoturistic local;
 • Principiul selecției proiectelor care promovează acțiuni care sprijină grupurile vulnerabile, inclusiv minorități;
 • Principiul selecției proiectelor care se încadrează în teritoriul ITI (Delta Dunării).

Sume și rate de sprijin aplicabile

Cuantumul maxim al sprijinului nerambursabil va fi de 200.000 de euro/GAL, pentru fiecare proiect de cooperare. Pentru măsurile și operațiunile care nu intră în sfera de aplicabilitate ale art. 42 din Tratat, se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare (dacă este cazul), conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.

Intensitatea sprijinului pentru proiectele generatoare de venit este de maximum 90% (în funcție de domeniul de intervenție), iar pentru proiectele negeneratoare de venit este de 100%.

Submăsura 19.4. Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

Grupul de Acțiune Locală este responsabil de reușita dezvoltării teritoriului acoperit. Prin urmare, este necesar un management profesionist cu resurse corespunzătoare. În acest context, desfășurarea eficientă a activității GAL-urilor reprezintă un aspect important al sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri.

Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă trebuie axate pe valoarea adăugată a abordării LEADER, eficiență și eficacitate pentru a asigura un management adecvat. Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, GAL preia funcțiile administrative principale, respectiv:

 • pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;
 • animarea teritoriului;
 • analiza, evaluarea și selecția proiectelor;
 • monitorizarea și implementarea strategiei;
 • verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);
 • monitorizarea proiectelor contractate;
 • întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare;
 • aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.

Activitățile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de dezvoltare locală și trebuie să fie proporționale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului.

GAL trebuie să utilizeze diferite mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire la posibilitățile de granturi existente pentru finanțarea proiectelor (întâlniri și evenimente publice, mass media locală, pliante și publicații proprii, pagini de internet și prin membrii GAL).

Bugetul total al SDL cuprinde bugetul pentru cheltuielile de funcționare și bugetul pentru realizarea proiectelor. În timpul implementării, la nivelul fiecărei strategii de dezvoltare locală, costurile de funcționare și de animare pentru fiecare SDL nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie. În cazul Deltei Dunării, procentul de 25% acordat pentru costurile de funcționare și animare are în vedere particularitățile acestui teritoriu, cu o densitate redusă a populației și cu costuri de transport și logistice mai mari comparativ cu restul teritoriului, determinate de geografia zonei.

Costurile de funcționare vor viza și activități specifice pentru a consolida capacitatea GAL, care trebuie să prevadă proceduri și instrucțiuni cu privire la evaluarea/ monitorizarea proprie a SDL. Acestea reprezintă un instrument care contribuie la managementul GAL și la colectarea de date utile la nivelul programului.

Sprijinul pentru animarea teritoriului va avea drept obiectiv facilitarea schimbului dintre actori, oferirea unor informații relevante, promovarea oportunităților financiare relevante din strategie și sprijinirea beneficiarilor potențiali la pregătirea cererilor de finanțare.

Activitățile de animare pot fi realizate de către personalul GAL-ului.

Tipurile de sprijin pentru costurile de funcționare și de animare privind managementul implementării strategiei sunt stabilite în Art 35 (1) d, e din Regulamentul 1303/2013.

Beneficiarii:

 • Grupuri de Acțiune Locală.

Cheltuieli eligibile:

Pentru funcționarea GAL, sunt eligibile costurile legate de managementul implementării strategiei, respectiv costurile de funcționare, costurile de personal, costurile de instruire, costurile legate de comunicare, costurile financiare, precum și costurile legate de monitorizarea și evaluarea strategiei, conform articolului 34 (3) (g) Regulamentul 1303/2013.

În acest context, pentru funcționarea GAL, sunt eligibile următoarele:

 • cheltuieli de personal;
 • cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea strategiei GAL,
 • cheltuieli aferente sediului administrativ al GAL (închiriere și dotarea) din teritoriul GAL;
 • cheltuieli pentru echipamente și consumabile necesare funcționării GAL;
 • cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor GAL și ale comitetului de selecție,
 • cheltuieli pentru comunicare, transport și utilități;
 • costuri de audit;
 • costuri legate de monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;
 • cheltuieli de participare la activitățile rețelei naționale și rețelei europene de dezvoltare rurală;
 • cheltuieli cu achiziția unui singur mijloc de transport de către fiecare GAL (autovehicul sau ambarcațiune pentru zona Delta Dunării) cu o valoare maximum 18.000 euro inclusiv TVA;
 • cheltuieli ocazionate de utilizarea, întreținerea, asigurarea mijlocului de transport achiziționat, precum și orice alte cheltuieli conexe;
 • instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL și a liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL.

Conform articolului 35 (1) (e) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, costurile eligibile pentru animare sunt costurile pentru facilitarea schimbului între părțile interesate, pentru furnizarea de informații, pentru promovarea strategiei și pentru sprijinirea beneficiarilor în vederea pregătirii cererilor de finanțare.

Condiții de eligibilitate:

Strategia de dezvoltare locală este cadrul general pentru toate activitățile și cheltuielile aferente GAL-ului. Cheltuielile de funcționare și de animare sunt eligibile doar după aprobarea strategiei de dezvoltare locală.

Pentru personalul și membrii GAL, cheltuielile de participare la activitățile rețelei naționale și rețelei europene de dezvoltare rurală și activități de instruire sunt eligibile și dacă se realizează în afara teritoriului GAL.

Decontarea cheltuielilor de funcționare se va realiza în funcție de performanța GAL-ului în procesul de implementare a strategiei, în funcție de nivelul de contractare și/sau de plată a operațiunilor din SDL.

 Sume și rate de sprijin aplicabile:

Cuantumul maxim al sprijinului din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%. Grupurile de Acțiune Locală selectate pot solicita Agenției de Plăți (AFIR) plata unui avans aferent costurilor de funcționare și animare, după semnarea contractului de finanțare. Cuantumul avansului nu poate depăși 50% din sprijinul public legat de costurile de funcționare și de animare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE