MADR dă vânzarea terenurilor agricole pe mâna prefecților

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole din România situate în extravilan, de către persoane fizice, precum înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, MADR pune vânzarea terenurilor agricole către străini în mâna prefecților.

Astfel, dacă documentul va fi aprobat în forma publicată pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii (MADR), vor fi înființate, prin ordin al prefecților, comitete județene care vor avea ca scop avizarea contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole din România, situate în extravilan. Aceste comitete nu vor avea personalitate juridică și se vor afla în subordinea instituţiei prefectului. Comitetul va fi format din 7 membri, respectiv: prefectul județului/municipiului București, doi reprezentanţi ai Instituţiei prefectului, doi repezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi doi reprezentanţi ai organizaţiilor reprezentative din domeniul agricol. Practic vor fi cinci politicieni și doar doi agricultori care să avizeze vânzarea terenurilor agricole către străini.

Atribuţia principală ale Comitetului este de emitere a avizului în vederea dobândirii prin contract de vânzare–cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă de către persoanele fizice, cetăţeni români, respectiv cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau terţ, precum şi apatrizii cu domiciliul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, în statele care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau terţ, denumit în continuare aviz, în baza avizului prealabil acordat de Autoritatatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare”, se arată în documentul citat.

Deocamdată, cel puțin până la publicarea normelor metodologice de aplicare a ordonanței, nu se știe cum vor fi organizate aceste comitete de avizare a vânzării terenurilor agricole către străini, cum vor funcţiona sau care sunt atribuţiile specifice ale acestora, precum nici procedura de emitere a avizului necesar pentru încheierea contractului de vânzare–cumpărare al terenurilor cu destinaţie agricolă de către persoanele fizice. De asemenea, tot atunci se va afla și valoarea taxelor pentru emiterea avizului pentru vânzarea terenurilor agricole către străini sau români, persoane fizice.

Pentru a putea cumpăra teren agricol în România situat în extravilan, cumpărătorul persoană fizică trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii:

  • să facă dovada că are cunoştinţe de bază în domeniul agricol,
  • să facă dovada că a desfăşurat activităţi agricole pentru o perioadă de cel puţin 5 ani,
  • să facă dovada că a desfăşărat activităţi agricole pe terenurile situate în extravilan deţinute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Cine are voie să cumpere terenuri agricole

Coproprietarii, arendașii, vecinii persoane fizice, fermierii persoane fizice cu vârsta sub 40 de ani care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ-teritorială a localităţii unde este situat terenul respectiv, precum şi statul român, la preţ şi în condiţii egale, au drept de preempțiune.

În plus, arendaşii care doresc să cumpere teren agricol situat în extravilan, trebuie să deţină și calitatea de arendaş pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arendă valabil încheiat cu cel puţin un an înainte de data înregistrării ofertei de vânzare.

Pași de urmat pentru a vinde teren agricol

Ca să își vândă terenul, proprietarul trebuie să înregistreze la primăria din raza unităţii administrative teritoriale unde se află terenul o cerere prin care solicită notificarea preemptorilor, precum şi afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan. Cererea trebuie însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol, care va cuprinde, pe lângă preţul cerut pentru terenul ce urmează a fi vândut, numele şi prenumele vânzătorului, adresa completă unde are domiciliul vânzătorul, amplasamentul terenului, suprafaţa, categoria de folosinţă şi clasa de calitate, documentele cadastrale necesare vânzării – cumpărării, precum şi copia documentului care atestă calitatea de proprietar. Oferta de vânzare va fi afişată la sediul primăriei 30 de zile.

În termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii primăria notifică în scris preemptorii şi afişează oferta de vânzare la sediul acesteia. Primăria are obligaţia de a transmite la Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, odată cu notificarea preemptorilor, oferta de vânzare, precum şi lista preemptorilor. În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii ofertei de vânzare a terenului agricol, Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare o va afişa pe site-ul acesteia.

Titularii dreptului de preempţiune, respective coproprietarii, arendașii, vecinii persoane fizice, fermierii persoane fizice cu vârsta sub 40 de ani care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ-teritorială a localităţii unde este situat terenul respectiv, precum şi statul român, trebuie să transmit acceptarea ofertei, însoţită de documentaţia din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile pentru a cumpăra terenul, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care o comunică vânzătorului şi Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, în termen de 30 de zile de la data afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei. Netransmiterea acceptării ofertei în termenul prevăzut duce la pierderea dreptului de preempţiune.

În cazul în care mai mulţi preemptori îşi manifestă în scris intenţia de cumpărare, vânzătorul are obligaţia de a respecta ordinea stabilită prin Ordonanță de Urgență privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole din România situate în extravilan și să comunice Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare actele necesare, în vederea verificării îndeplinirii de către preemptori a condiţiilor legale.

Dacă nici unul dintre titularii dreptului de preemţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul în termen de 30 de zile de la data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei, vânzarea terenului este liberă, cu însă vânzătorul tot trebuie să înştiinţeze în scris Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare că nu are niciun client din rândul coproprietarilor sau al vecinilor.

Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare se va înființa prin preluarea activităţii, personalului şi a patrimoniului Agenţiei Domeniilor Statului, prin protocol de predare-primire încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole din România situate în extravilan.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE