pomi fructiferi

MADR publica varianta consultativa pentru Ghidul Solicitantului 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a lansat in dezbatere publica versiunea consultativa a Ghidul Solicitantului aferent submasurii 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole”.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin submasura 4.1a sunt fermierii definiti conform Regulamentului (UE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul României cu exceptia teritoriului unde se implementeaza Instrumentul Teritorial Integrat (Anexa 11 la GS) si care desfasoara o activitate agricola.

Restrictia pentru aplicarea pe sM4.1a national se aplica fermierilor din teritoriul ITI (Anexa 11) adica cei care au sediul social si care amplaseaza investitia propusa prin proiect pe teritoriu ITI (deoarece sunt eligibili pentru apelul dedicat ITI). De asemenea, fermierii din teritoriul ITI care vizeaza prin proiect achizitia de masini si utilaje agricole si au peste 50% din terenurile agicole ale exploatatiei in teritoriul ITI, nu pot aplica pe apelul national, ci doar pe apelul dedicat teritoriului ITI.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

– Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;

– Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;

– Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

– Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

– Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

– Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

– Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

– Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);Institutele de cercetare – dezvoltare, statiunile si unitatile de cercetare-dezvoltare, inovare agricola si didactice cu personalitate juridica, de drept public sau privat, inclusiv universitati având in subordine/structura statiuni de cercetare-dezvoltare si didactice din domeniul agricol si /sau ferme de dezvoltare (definite potrivit legislatiei nationale in vigoare privind organizarea si functionarea acestora, in cazul celor de drept public, si in baza statutului de functionare, in cazul celor de drept privat) – doar pentru unitatile de productie agricola inregistrate la APIA;

– Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificarile si completarile ulterioare);

– Societate cooperativa agricola infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc interesele propriilor membri;

– Cooperativa agricola infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004, art..6 cu modificarile si completarile ulterioare, care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;

– Grup de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu completarile si modificarile ulterioare) care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc interesele propriilor membri.

– Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (mentionate in Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu modificarile si completarile ulterioare);

In conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcarii intre fonduri, Grupurile de Producatori care activeaza in sectorul legume-fructe, recunoscute preliminar de catre MADR si Organizatiile de producatori nu sunt eligibile pentru Finantare prin PNDR (Pilonul II), deoarece sunt finantate din FEGA (Pilonul I). Membrii acestor forme asociative pot fi solicitanti eligibili.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Este important ca inainte de depunerea Cererii de finantare, sa identificati, obiectiv, punctajul pe care aceasta il intruneste si sa-l mentionati in Cererea de finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar”. Pentru dovedirea indeplinirii conditiilor specifice proiectului dumneavoastra este necesar sa prezentati in cadrul Studiului de fezabilitate toate informatiile concludente in acest sens, iar documentele justificative vor sustine aceste informatii.

In cazul depunerii mai multor proiecte, solicitantul/ beneficiarul, dupa caz, trebuie sa dovedeasca existenta cofinantarii private pentru proiect sau, dupa caz, cumulat pentru toate proiectele.

– Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.

– Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/ operatiunile eligibile prevazute prin submasura

– Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei

– Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice.

– Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu standarde impuse de legislatia nationala si europeana (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative si in capitolul 8.1 din PNDR), inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, in cazul in care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.

– Investitia trebuie realizata doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare, aferenta STP (Anexa 7 a Ghidului solicitantului pentru submasura 4.1a) si trebuie sa respecte zonarea speciilor din anexa mentionata anterior, exceptând culturile in sere si solarii si pepinierele.

– In cazul infiintarii si/sau reconversiei solicitantul trebuie sa utilizeze doar material fructifer din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara, exceptie facând speciile nuc si alun unde poate fi utilizat si material CAC (conformitas agraria communitatis).

– In cazul pepinierelor, solicitantul se angajeaza ca materialul rezultat va fi material fructifer sau de inmultire din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.

– Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile economice viabile

– Suprafata infiintata/ replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimum 3.000 euro SO pentru toate speciile si sistemele de cultura, inclusiv pepiniere.

– Contributia in natura este eligibila doar daca sunt respectate conditiile prezente in articolul 69 (1) al Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

– In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/ echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile mentionate in sectiunea „Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii”.

– In cazul procesarii la nivelul fermei atât materia prima procesata cât si rezultatul procesarii trebuie sa fie incluse in Anexa I la TFUE. In cazul comercializarii, vor fi sprijinite doar produse incluse in Anexa I la TFUE.

– Investitiile in procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare), ca si componenta secundara, in scopul adaugarii de plus valoare la nivel de ferma;

– Investitiile in infiintarea si/ sau modernizarea Instalatiilor pentru irigatii si in producerea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei sunt eligibile cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara (<50% din valoarea eligibila a proiectului) intr-un proiect
ce are ca scop modernizarea/ dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare).

– Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 807/ 2014 si prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%.
Se verifica informatiile din Studiul de fezabilitate.

– Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Prin submasura 4.1a se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 50% pâna la maximum 90%, astfel:

FERME MICI, MEDII si obtinere de material de INMULTIRE si material de PLANTARE fructifer

Ferme mici 4.000-11.999 SO

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi: 100.000 € pentru achizitii simple; 300.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.); 450.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie**, procesare, comercializare)

Ferme medii 12.000- 250.000 SO

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi: 200.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple; 600.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.); 900.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie**, procesare, comercializare)

Obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi: 1.050.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE