MADR: noi prevederi legale pentru importatorii de seminte

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat, pe propriul site, un proiect de lege privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 230/2011 privind autorizarea importatorilor de seminte de canepa pentru alte intrebuintari decat pentru semanat.

Importurile prevazute la art. 189 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliul Uniunii Europene din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79 (CE) nr. 1037/2001 si (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza numai in baza licentelor de import emise de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene.

Pentru Romania, autoritatea competenta responsabila cu emiterea licentei de import este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, iar Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea competenta responsabila cu emiterea autorizatiei de importator, colaborarea cu autoritatile competente din celelalte state membre in ceea ce priveste utilizarea semintelor de canepa importata si transmiterea la Comisia Europeana a comunicarilor prevazute la art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 1239/2016 al Comisiei Europene din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste sistemul de licente de import si de export.

Autorizatia de importator se acorda operatorilor economici pe baza de cerere-tip, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, care se depune la biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, insotita de urmatoarele documente:

a)certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;

b)angajament, care, in functie de procedurile pe care le parcurge cantitatea de seminte de canepa importate, cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

  • (i)denumirea si adresa operatorului economic, respectiv adresa punctului de lucru unde se desfasoara operatiunea de transformare a semintelor;
  • (ii)produsul importat, respectiv: seminte de canepa incadrate la codul NC 1207 99 91, genul/specia, cantitatea (kg), documente din care sa rezulte calitatea semintelor, buletinul de analiza din care sa rezulte ca tetrahidrocanabinolul se incadreaza in limitele permise de prevederile art. 32 alin.(6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului , precum si alte documente solicitate de autoritatea emitenta a autorizatiei;
  • (iii)descrierea operatiunii de transformare la care este supusa samanta, produsul finit care rezulta in urma procesarii, subprodusele rezultate, cantitatea si destinatia pentru fiecare dintre acestea;
  • (iv) contractul de prestari servicii cu operatorul care efectueaza operatiunea de transformare, dupa caz, ca anexa la angajament;
  • (v) calendarul desfasurarii operatiunii de transformare a semintelor astfel incat, intr-o perioada de pana la 12 luni de la data emiterii licentei de import de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, intreaga cantitate de samanta importata sa fie supusa transformarii.

Autorizatia pentru import de seminte de canepa, altele decat cele pentru semanat, se emite in termen de 30 zile de la data depunerii documentatiei prevazute la alin. (1) si este valabila un an de la data emiterii.”

La articolul 6 alineatul 1 litera c) se modifica dupa cum urmeaza: ,,c)cantitatea in kilograme de seminte care au fost supuse operatiunii respective, cantitatea de produs finit si de subproduse rezultate si destinatia acestora;”

Structura cu atributii in inspectii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, verifica periodic importatorii autorizati, si dupa caz, la operatorii care realizeaza transformarea semintelor importate, modul de respectare a conditiilor care au dus la acordarea autorizatiei de importator prevazute la art.4, precum si indeplinirea obligatiilor prevazute la art.7.”

Nerespectarea obligatiilor prevazute la art.6 si art.7 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei pana la 50.000 lei.

Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre structura cu atributii in inspectii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”

Autorizatiile de importator si licentele de import emise anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi pastreaza valabilitatea.

Ori de cate ori in alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ modificat, trimiterea se va considera a fi facuta la dispozitiile corespunzatoare din regulamentele europene care au inlocuit pe cele abrogate si ale prezentei hotarari.

Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare in termen de 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE